Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stefano Gandini
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B1-B2
C2. poszerzenie wiedzy studentów na temat zagadnień leksykalnych języka włoskiego na poziomie B1-B2
C3. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim zakresu gramatyki, słownictwa, rozumienia ze słuchu, samodzielnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim na poziomie B1-B2
C4. rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych konstrukcji leksykalno-gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych, zarówno w codziennej komunikacji, jak i w określonych sytuacjach formalnych
C5. rozwinięcie umiejętności poprawnego przekazania informacji przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji leksykalno-gramatycznej oraz w odpowiednim rejestrze
C6. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
C7. rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi ustnych z zakresu wybranych zagadnień
C8. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
C10. rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
C11. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Wymagania wstępne
1. ukończenie I semestru II roku studiów I stopnia na kierunku filologia romańska
2. znajomość języka włoskiego na poziomie A2-B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK1. W1. zdobycie wiedzy na temat zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B1-B2
EK2. W2. poszerzenie wiedzy studentów na temat zagadnień leksykalnych języka włoskiego na poziomie B1-B2
EK3. U1. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim zakresu gramatyki, słownictwa, rozumienia ze słuchu, samodzielnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim na poziomie B1-B2
EK4. U2. rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych konstrukcji leksykalno-gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych, zarówno w codziennej komunikacji, jak i w określonych sytuacjach formalnych
EK5. U3. rozwinięcie umiejętności poprawnego przekazania informacji przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji leksykalno-gramatycznej oraz w odpowiednim rejestrze
EK6. U4. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności badawczych pod kierunkiem wykładowcy
EK7. U5. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
EK8. U6. rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi ustnych z zakresu wybranych zagadnień
EK9. U7. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu
EK10. K1. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
EK11. K2. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
EK12. K3. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Metody dydaktyczne
Podręczniki, materiały dodatkowe.
Wypowiedzi ustne studentów, dialogi, dyskusja, praca w grupach, praca w parach.
Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia na rozumienie tekstu słuchanego.
Wykład, objaśnienie, inscenizacje.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu poszerzenie znajomości języka włoskiego na poziomie B1-B2. Podczas zajęć wykorzystane zostaną materiały z podręcznika « Caffè Italia 2». Zajęcia mają również poszerzyć znajomość wybranych zagadnień gramatycznych oraz leksykalnych na podstawie materiałów wybranych przez prowadzącą.
Podczas zajęć omawiane będą również kolejno wybrane zagadnienia leksykalne, na podstawie których studenci tworzyć będą wypowiedzi ustne i pisemne. Wśród tematów pojawią się :
1. Ripetizione dei soggetti dal semestre 1.
2. Fitness e sport - la vita sana.
3. Tempi moderni - parte 1.
4. Tempi moderni - parte 2.
5. In banca e dal medico.
6. Computer e Internet.
7. I giovani di oggi.
8. Amore sicuro e non.
9. Prodotti tipici italiani.
10. Le ricette all’italiana.
11. Uomo e ambiente - parte 1.
12. Uomo e ambiente - parte 2.
13. La vita stressante di ogni giorno.
14. Ripetizione: espressioni utili per produzione orale – parte 1.
15. Ripetizione: espressioni utili per produzione orale – parte 2.
Studenci poznają praktyczne zwroty potrzebne do codziennej komunikacji oraz zwroty formalne potrzebne do tworzenia formalnych wypowiedzi pisemnych. Zajęciom towarzyszyły będą również ćwiczenia ze zrozumienia tekstu słuchanego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca indywidualna oraz praca w grupach)
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie ćwiczeń, materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe)
P1 ocena przygotowania map myśli do poszczególnych zagadnień leksykalnych
P2 ocena wypowiedzi ustnych i pisemnych na wybrane tematy
P3 ocena prac kontrolnych – testy i kartkówki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Bailini, S. Consonno, Ricette per parlare, Attività e giochi per la produzione orale, ALMA Edizioni, Firenze 2002; S. Ambroso, G. Stefancich, Parole. 10 percorsi nel lessico italiano. Esercizi guidati, Bonacci editore, Roma 2002; N. Cozzi, F. Federico, A. Tancorre, Caffè Italia 2. Corso di italiano. Libro dello studente con esercizi, ELI 2006; M. Dico, V. Parma, P. Ritondale Spano, Caffè Italia 3. Corso di italiano. Libro dello studente con esercizi, ELI 2007; A. Latino, M. Muscolino, Una grammatica italiana per tutti. Regole d’uso. Esercizi e chiavi per studenti stranieri, volume secondo: livello intermedio. B1-B2, EdiLingua, Roma 2005; T. Marin, Ascolto medio: materiale per lo sviluppo dell\'abilità di ascolto e la preparazione alla prova di comprensione orale. Livello medio, 2000; T. Marin, Ascolto avanzato: materiale per lo sviluppo dell\'abilità di ascolto e la preparazione alla prova di comprensione orale. Livello superiore, 2000; T. Marin, La prova orale 1. Livello elementare-intermedio, EdiLingua 2000; T. Marin, La prova orale 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali. Livello medio-avanzato, EdiLingua 2004.
Autorskie materiały oraz prezentacje multimedialne.
Materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę