Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i wzbogacanie słownictwa z zakresu zawartego w treściach programowych.
C2: Zdobycie umiejętności rozumienia interlokutora i samodzielnej wypowiedzi w sytuacjach komunikacyjnych na poziomie B1- B2.
Wymagania wstępne
W1: Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2 wg ESOKJ.
W2: Ogólna wiedza na temat hiszpańskiego obszaru językowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1: Student zna zasady gramatycznych języka hiszpańskiego i potrafi je stosować przy tworzeniu wypowiedzi ustnych.
W2: Student potrafi tworzyć rozbudowane wypowiedzi, wyszukać potrzebne informacje.
W3: Student potrafi przekazać w prosty sposób informacje, stosując odpowiedni rejestr.
W4: Student potrafi tworzyć poprawnie gramatycznie wypowiedzi ustne.

UMIEJĘTNOŚCI
U1: Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka hiszpańskiego .
U2: Student potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach.
U3: Student potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu.
U4: Student zna terminologię z zakresu wybranych zagadnień.
U5: Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w źródłach hiszpańskojęzycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1: Student potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności.
K2: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K3: Student rozumie potrzebę rozwoju kompetencji językowych.
K4: Student potrafi porozumiewać się i wypowiadać na wybrane tematy oraz przedstawiać własny punkt widzenia.
K5: Student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich w postaci glosariuszy oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
1) Educación.
2- 3) Ciencia y tecnología.
4- 5) Cultura.
6) Economía y finanzas.
7- 8) Compras. Ropa, calzado, complementos.
9) Examen.
10) Policía y juzgado.
11- 12) Geografía.
13- 14) Problemas medioambientales.
15) Examen final.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
Student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza testów kontrolnych (poprawność poniżej 60%), nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

Ocena dostateczna:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 60%-76%).

Ocena dobra:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 77%-89%).

Ocena bardzo dobra:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 90%-100%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Baralo M. M., Genís M., Santana M. E., en vocabulario B1, Anaya, Madrid, 2011;
Bellver Roses V., San Andrés Monjas, C., ¡Viva el vocabulario! : nivel intermedio B1- B2, enCLAVE-ELE, Madrid, 2010;
Sánchez Lobato J., Acquaroni R., Vocabulario ELE B1, SGEL, Madrid, 2014;
Sánchez Lobato J., Acquaroni R., Vocabulario ELE B2, SGEL, Madrid, 2013.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-06-03środaGG-350 15:50 - 17:30
2020-06-10środaGG-350 15:50 - 17:30