Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Opanowanie podstawowych mechanizmów gramatycznych języka hiszpańskiego
C2 - Umiejętność prawidłowego użycia czasów i trybów w języku hiszpańskim
C3 – Opanowanie systemu zaimkowego i przyimkowego języka hiszpańskiego
Wymagania wstępne
W1 - Zna język hiszpański na poziomie A2 lub wyższym
W2 - Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu gramatyki języka ojczystego
W3 - Zna podstawy gramatyki języka hiszpańskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma ugruntowaną wiedzę na temat wybranych mechanizmów gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie B1/B2 K_W12
2. Student zna zasady stosowania struktur gramatycznych języka hiszpańskiego w odpowiednim kontekście językowym K_W16
UMIEJĘTNOŚCI
1.Student potrafi wyszukiwać przykłady analizować teoretyczne zagadnienia z zakresu gramatyki hiszpańskiej K- U08
2. Student potrafi unikać wszelkiego typu błędów gramatycznych wynikających z interferencji między językiem polskim i hiszpańskim K_U03
3. Student posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi dobranymi do kontekstu i sytuacji komunikacyjnej K_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość zdobytego poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz refleksji dotyczącej zagadnień gramatycznych K_K01
2. Student rozumie potrzebę ciągłego utrzymywania swoich kompetencji na tym polu K_K02
3.Student rozumie możliwości zastosowania swojej wiedzy dotyczącej mechanizmów gramatycznych podczas swojej przyszłej aktywności zawodowej (tłumaczenia, nauczanie języka, itd.) K_K08
Metody dydaktyczne
metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład konwersatoryjny
metody aktywizujące: dyskusja
metody interakcyjne: prowadzący czeka na obserwacje i odpowiada na pytania ze strony studentów
metody praktyczne: wyszukiwanie i samodzielna interpretacja przykładów; analiza tekstów
Treści programowe przedmiotu
1. Czasownik: czas pretérito simple – tworzenie i zasady użycia (formy regularne).
2. Czasownik: czas pretérito simple – tworzenie i zasady użycia (formy nieregularne).
3. Czasownik: czas pretérito pluscuamperfecto de indicativo – tworzenie i zasady użycia.
4. Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego
5. Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego.
6. Użycie wybranych przyimków (de vs a)
7. Użycie wybranych przyimków (con, por, para…)
8. Presente de subjuntivo – tworzenie i zasady użycia (formy regularne).
9. Presente de subjuntivo – tworzenie i zasady użycia (formy nieregularne).
10. Presente de subjuntivo – składniowe konteksty użycia
11. Modo imperativo – formy regularne
12. Modo impertivo – formy nieregularne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych zjawisk językowych, nie przyswoił podstawowych terminów gramatycznych
(U) Nie potrafi przeprowadzić samodzielnie podstawowej analizy językoznawczej, nie rozumie mechanizmów gramatycznych; nie potrafi uczestniczyć w dyskusjach
(K) Nie uczestniczy regularnie w zajęciach; nie szuka pomocy merytorycznej u innych studentów ani u prowadzącego zajęcia; nie przygotowuje zleconych zadań ani prac domowych

Ocena dostateczna
(W) Student przyswoił podstawowe pojęcia ale nie ma dokładnie uporządkowanej wiedzy terminologicznej; rozumie podstawowe mechanizmy gramatyczne języka hiszpańskiego
(U) Potrafi przeprowadzić samodzielną analizę przykładów; podczas zajęć jest w stanie komentować przykłady, uczestniczyć w dyskusji
(K) Uczestniczy w zajęciach, wykorzystuje pomoc i uwagi prowadzącego w celu podwyższenia swojej wiedzy i kompetencji; student ma świadomość swoich braków; widzi i poprawia swoje błędy

Ocena dobra
(W) Student dobrze operuje aparatem pojęciowym, dobrze rozróżnia i analizuje zjawiska gramatyczne; zna system czasowo-zaimkowy w języku hiszpańskim
(U) Potrafi właściwie zastosować opanowany aparat pojęciowy do analizy przykładów
(K) Uczestniczy regularnie w zajęciach; ma świadomość zdobytej wiedzy z zakresu gramatyki; wie jak wykorzystać ją w dalszym toku studiów, jest świadomy tego, iż należy doskonalić swoją wiedzę

Ocena bardzo dobra
(W) Student doskonale operuje aparatem pojęciowym, zna mechanizmy gramatyczne języka hiszpańskiego, doskonale opanował system czasowo-zaimkowy języka hiszpańskiego
(U) Potrafi przeprowadzić własną oryginalną analizę tekstu lub przykładów; doskonale operuje aparatem pojęciowym podczas dyskusji i komentarzy oraz stosuje je w pracach domowych
(K) Uczestniczy regularnie w zajęciach i jest zawsze dobrze przygotowany; jest twórczy, potrafi zastosować zdobytą wiedzę z zakresu gramatyki w dalszym toku studiów; wie jak wykorzystać ją w przyszłym życiu zawodowym (tłumaczenia, uczenie języków obcych)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa :

Bueso, I. y R. Vázquez, Gramática básica del español con ejercicios, Madrid, Edinumen, 2000.
Campos P., El español para hablantes de polaco, SGEL, Madrid, 2006.
Casado M., El castellano actual: usos y normas, Eunsa, Pamplona 1997.
Castro, F., Uso de la gramática española (elemental), Madrid, Edelsa, 1996.
Gómez Torrego, L., Manual de español correcto (I y II), Madrid: Arco Libros, 1989.
Görrissen M., R. de Rösler, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami - dla początkujących i średnio zaawansowanych, Lektorklett, 2003.
Pawlik J., Selección de problemas de gramática española, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2001.
Perlin O., Zarys gramatyki języka hiszpańskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1993.
Ratajczak-Matusiak E., Claves del español para hablantes de polaco, SM, Madrid, 2008.
Sánchez, A y P. Cantos Gómez, 450 ejercicios gramaticales, Madrid, SGEL, 1991.
Wawrykowicz A., Słownik gramatyczno-stylistyczny języka hiszpańskiego, Wyd. Europa, Wrocław, 2001.

Literatura uzupełniająca:
- słowniki dwujęzyczne i jednojęzyczne
- gramatyki opisowe
- podręczniki do koniugacji
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę