Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stanisław Świtlik
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Ćwiczenie rozumienia i interpretacji tekstów użytkowych i formalnych.
C2. Wzbogacanie słownictwa w zakresie określonych bloków tematycznych.
C3. Utrwalanie oraz rozwijanie wiedzy dotyczącej składni języka francuskiego.
C4. Ćwiczenie analizy kontrastywnej.
Wymagania wstępne
W1 - Przedmiot jest częścią bloku Praktycznej Nauki Języka Francuskiego.
W2. Znajomość języka francuskiego na poziomie A1/A2.
W3. Umiejętność czytania ze zrozumieniem i analizowania tekstu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Zna podstawową terminologię dotyczącą przekładu w języku francuskim K_W02.
W2. Zna podstawową terminologię przekładu w języku polskim K_W03.
W3. Zna i identyfikuje typy tekstów użytkowych i formalnych omawianych na zajęciach K_W 18.
W4. Zna znaczenia kontekstowe danych tekstów w odpowiednich obszarach komunikacyjnych K_W12.

UMIEJĘTNOŚCI
U1. Potrafi dokonać charakterystyki każdego z omawianych tekstów użytkowych lub formalnych pod kątem składni i leksyki K_U01.
U2. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z różnych źródeł K_U02.
U3. Potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo oddawać sens tłumaczonego tekstu użytkowego K_U03.
U4. Potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze w celu analizy tekstu źródłowego K_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1.Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie przekładu; rozumie perspektywy dalszego rozwoju osobistego K_K01.
K2. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego K_K02.
K3. rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu przekładu K_K03.
K4. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04.
K5. rozumie zależność między jakością pozyskanego narzędzia w postaci sprawnego opanowania języka francuskiego, a własnym funkcjonowaniem jako osoby w świecie zewnętrznym K_K07.
Metody dydaktyczne
Metody podające: pogadanka, opis,
metody aktywizujące: dyskusja, praca w grupach, wzajemne poprawianie i doskonalenie przekładów
metody praktyczne: ćwiczenia tłumaczeniowe
Treści programowe przedmiotu
1.- 2. Famille
3.- 4. Météo
5.- 6. Portrait
7.- 8. Lettre formelle
9.- 10. Paysage
11.- 12. Enquête policière
13.- 14. Faits divers
15. Evaluation - signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminologii i typologii z zakresu przekładu tekstów użytkowych i formalnych.
(U) - Student nie potrafi dokonać przekładu tekstu, nie potrafi scharakteryzować danego typu tekstu.
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu przekładu tekstów i wybrane typy tekstów.
(U) - Student potrafi scharakteryzować wybrane typy tekstów, dokonuje przekładu tekstu w zakresie bardzo ograniczonym, popełniając liczne błędy.
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu przekładu tekstów oraz większość typów tekstów.
(U) - Student potrafi scharakteryzować większość typów tekstów, dokonuje przekłady tekstu w stopniu zadowalającym.
(K) - Student zna sposoby pracy w grupie.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna terminologię z zakresu przekładu tekstu oraz wszystkie typy tekstów omawiane na zajęciach.
(U) - Student bezbłędnie charakteryzuje wszystkie typy tekstów oraz dokonuje przekłady tekstu zachowując poprawność gramatyczną, leksykalną i składniową, uwzględniając charakter tekstu.
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Pieńkos J, „Podstawy Przekładoznawstwa: od Teorii do Praktyki”; Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.
Gouadec D. \\\"Profession traducteur\\\", La Maison du Dictionnaire, 2002.
Delisle J., La traduction raisonnée, Presses Université d\\\'Ottawa, 2013.
Pisarska A. Tomaszkiewicz T., \\\"współczesne tendencje przekładoznawcze\\\", Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998.
Krysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Wydawnictwo UAM, Poznań 1996.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę