Ikonografia chrześcijańska (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Aneta Kramiszewska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z treściami dzieł sztuki o tematyce chrześcijańskiej.
C2 - Uporządkowana prezentacja najważniejszych tematów ikonografii chrześcijańskiej w perspektywie tradycji ikonograficznej.
Wymagania wstępne
Znajomość treści Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student rozpoznaje wybrane typy ikonografii chrześcijańskiej - K_W08.
2. Student objaśnia treści teologiczne zawarte w dziełach sztuki religijnej i sakralnej - K_W08.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykorzystuje metodę ikonograficzną w badaniach dzieł sztuki - K_U01
2. Student analizuje związki między sztuką i teologią, obecne w wybranych tematach sztuki chrześcijańskiej - K_U05.
3. Student posługuje się w swoim warsztacie badawczym tekstami kanonicznymi, apokryficznymi, teologicznymi, dostrzegając ich specyfikę - K_U02.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość wpływu sztuki na sferę ludzkiej religijności - K_K01
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
1. Metoda ikonograficzna w badaniach dzieł sztuki.
2. Charakterystyka źródeł do ikonografii chrześcijańskiej.
3. Ikonografia Jezusa Chrystusa - cykl Wcielenia: Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Pokłon Mędrców; publiczna działalność Jezusa; cykl Pasyjny.
4. Ikonografia Matki Bożej - wybrane typy przedstawień.
5. Ikonografia hagiograficzna - atrybuty, patrocinia, wybrane postacie świętych.
6. Typologia biblijna w ikonografii.
7. Wielkie tematy doktrynalne: Sąd Ostateczny; Trójca Święta, Maiestas Domini.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych typów ikonografii chrześcijańskiej, nie zna żadnych tekstów źródłowych.
(U) - Student nie potrafi zdefiniować przedmiotu badań ikonografii.
Ocena dostateczna:
(W) - Student zna podstawowe typy ikonografii chrześcijańskiej oraz towarzyszące im teksty źródłowe.
(U) - Student potrafi rozpoznać podstawowe typy ikonografii chrześcijańskiej i wskazać ich najważniejsze treści teologiczne.
Ocena dobra:
(W) - Student zna większość omawianych typów ikonografii chrześcijańskiej.
(U) - Student potrafi przeprowadzić analizę ikonograficzną dzieła sztuki i odczytać treści teologiczne w nim zawarte.
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student zna wszystkie omawiane typy ikonograficzne oraz towarzyszące im teksty źródłowe.
(U) - Student potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę ikonograficzną dzieła sztuki, swobodnie posługując się lekturami.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, Kraków 2001-2007.
Biernacka M., Ikonografia publicznej działalności Chrystusa w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 2003.
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
Jurkowlaniec G., Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001, s. 26-63.
Knapiński R., Credo apostolorum w romańskich Drzwiach Płockich, Płock 1992.
Kobielus S., Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002.
Kobielus S., Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków 2006.
Kobielus S., Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000, s. 71-135.
Lexikon der christlichen Ikonographie, hrsg. E. Kirschbaum, Bd. 1-8, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1968-1976.
Ripa C., Ikonologia, Kraków 1998.
Skubiszewski P., Maiestas Domini. Zagadnienie początków, [w:] Portolana. Studia Mediterranea, vol. 4 Mare inclitum. Oddziaływanie cywilizacji śródziemnomorskiej, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2009, s. 15-57.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin