Praktyczna nauka języka włoskiego - korespondencja handlowa (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Maniowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
poznanie wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (współpraca międzynarodowa, realizacja zamówień);
zajęcia skierowane są na rozwinięcie kompetencji tworzenia tekstów pisanych.
Wymagania wstępne
znajomość języka włoskiego na poziomie B1+
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma co najmniej elementarną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi naukami humanistycznymi oraz z innymi naukami
K_W09 ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, a także jego powiązania z językami klasycznymi
K_W 10 zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych języka/języków wybranej specjalności oraz/lub do języków programowania i technologii mowy

K_W12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 ma umiejętności językowe właściwe dla studiowanej specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji

K_U07 potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście wykonywanego zawodu
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku/językach wybranej specjalności i uczenia się przez całe życie
K_K05 potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji
K_K10 Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur
Metody dydaktyczne
dyskusja, praca w grupach, prezentacja, prace pisemne
Treści programowe przedmiotu
1. Selezionare le offerte di lavoro
2. Domande d\'impiego
3. Curriculum vitae
4. Referenze
5. Colloquio selettivo
6. Presentazioni
7. Appuntamenti d\'affari
8. Prenotazioni
9. Incontri d\'affari
10. Descrizione di prodotti
11. Introduzione alla corrispondenza commerciale
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
- aktywna obecność studenta na zajęciach
- pozytywne zaliczenie wszystkich testów i sprawdzianów w przewidzianym terminie.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie student otrzymuje ocenę negatywną.
W przypadku otrzymania oceny negatywnej z testu lub sprawdzianu student jest zobowiązany przystąpić do zaliczenia poprawkowego w ciągu 3 tygodni od pierwszego terminu.
Terminowe oddawanie prac pisemnych. Oddanie pracy po ustalonym terminie skutkuje uzyskaniem negatywnej oceny.

Na ocenę 2:
student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza prac semestralnych, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 92%-100% )
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cherubini N., L\'Italiano per gli affari. Corso comunicativo di lingua e cultura aziendale, Bonacci, Roma 2002.
Gordon J., Wzory listów i pism włoskich, Kram, Warszawa 2010.
materiały wlasne
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę