Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Maniowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
- Nauka języka włoskiego na poziomie A1-A2
- Nabycie czynnej znajomości języka włoskiego w mowie i w piśmie
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 student potrafi zrozumieć używane wyrażenia powszechnie używane a dotyczące m.in. podstawowych informacji o sobie i rodzinie, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia; potrafi zrozumieć główny sens zawarty w prostych ogłoszeniach i komunikatach;
W2 student potrafi zrozumieć krótkie i proste teksty, potrafi wyszukać potrzebne informacje w tekstach dotyczących życia codziennego, np. reklamy, karty dań, rozkłady jazdy, listy, maile;
W3 student potrafi uczestniczyć w typowej rozmowie wymagającej prostej wymiany informacji na znane tematy; potrafi uczestniczyć w krótkich rozmowach towarzyskich;
W4 student potrafi tworzyć samodzielnie wypowiedzi ustne; potrafi opisać znane sobie zjawiska, wydarzenia itp. (rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie);
W5 student potrafi tworzyć poprawnie wypowiedzi ustne oraz prowadzić dyskusję na wybrane tematy.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego;
U2 Student posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim wypowiedzi z zakresu wybranych zagadnień;
U3 Student wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji grupowej;
U4 student zna terminologię z zakresu wybranych zagadnień dotyczących życia codziennego;
U5 student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 student potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności;
K2 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
K3 student rozumie potrzebę rozwoju kompetencji językowych;
K4 Student potrafi porozumiewać się i wypowiadać na wybrane tematy oraz przedstawiać własny punkt widzenia;
K5 student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania.
Metody dydaktyczne
metody oparte na słowie: opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką;
Treści programowe przedmiotu
1. Espresioni idiomatiche con fare
2. Esprimere i propri gusti
3. Il tempo libero
4. La comunicazione
5. Il cibo e la spesa
6. I pasti e la cucina
7. L\'abbigliamento
8. Lo sport
9. Un po\' di geografia
10. La città
11. Le vacanze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
- aktywna obecność studenta na zajęciach
- pozytywne zaliczenie wszystkich testów i sprawdzianów w przewidzianym terminie.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie student otrzymuje ocenę negatywną.
W przypadku otrzymania oceny negatywnej z testu lub sprawdzianu student jest zobowiązany przystąpić do zaliczenia poprawkowego w ciągu 3 tygodni od pierwszego terminu.


Na ocenę 2:
student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza prac semestralnych, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 92%-100% )
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Anzivino F., D’Angelo K., Ci vuole orecchio I, Alma Edizioni, Firenze 2009.
Ciulli C., Da zero a cento, Alma Edizione, Firenze 2005.
Gianluca A., Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni, Firenze 2008.
Guglielmino, L. Paterna E. Una parola tira l’altra 1, Guerra Edizioni, Perugia 2005.
Fratter I., Troncarelli C., Piazza Navona. Corso di italiano per stranieri. Livello A1-A2, Cideb, Genova 2006.
Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, Perugia 2000.
Materiały własne
Ignone A., Pichiassi, Se ascoltando 1, Guerra Edizioni, Perugia 2010.
Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico, Alma Edizioni, Firenze 2003.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę