Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XIX wieku (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Edyta Kociubińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nurtami i arcydziełami literatury francuskiej XIX wieku
C2 Przedstawienie wpływu przemian społeczno-historycznych na życie literackie i artystyczne XIX-wiecznej Francji
C3 Kształtowanie umiejętności czytania i interpretowania literatury
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym
W2 Podstawowa znajomość literatury i kultury francuskiej
W3 Podstawowa znajomość historii Francji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Znajomość głównych nurtów literatury francuskiej XIX wieku
W2 Znajomość najważniejszych utworów literatury francuskiej XIX wieku
W3 Znajomość najsłynniejszych pisarzy, filozofów i artystów XIX-wiecznej Francji
W4 Wiedza o przemianach społeczno-historycznych i ich wpływie na życie literackie i artystyczne XIX-wiecznej Francji
W5 Znajomość najważniejszych wydarzeń literackich i artystycznych XIX-wiecznej Francji
UMIEJĘTNOŚCI
U1 Umiejętność lektury i interpretacji tekstu literackiego
U2 Umiejętność właściwego doboru metod i narzędzi badawczych
U3 Umiejętność łączenia zjawisk literackich z faktami historycznymi i kulturowymi
U4 Umiejętność prezentacji samodzielnej analizy tekstu
U5 Umiejętność posługiwania się znajomością literatury francuskiej XIX wieku w kontekście wiedzy o literaturze powszechnej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Kompetencje pozwalające na analizę tekstów literackich XIX w.
K2 Kompetencje niezbędne do prezentacji własnej interpretacji tekstu literackiego XIX w.
K3 Kompetencje doskonalące pracę w zespole lub kierowanie pracą w zespole
K4 Kompetencje umożliwiające zrozumienie kultury i mentalności epoki
K5 Kompetencje badawcze motywujące do dalszego kształcenia i poszerzania wiedzy z dziedziny literaturoznawstwa

Kody kierunkowych efektów kształcenia
Wiedza
K_W07 ; K_W08 ; K_W10 ; K_W13 ; K_W14
Umiejętności
K_U05 ; K_U06 ; K_U09 ; K_U11 ; K_U12
Kompetencje :
K_K03 ; K_K07 ; K_K08 ; K_K09 ; K_K10
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna, analiza tekstów, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Introduction : la vie artistique, scientifique et littéraire au XIXe siècle.
2. Les prémices du romantisme français. Madame de Staël – Benjamin Constant – François René de Chateaubriand.
3. La poésie du romantisme : Alphonse de Lamartine – Alfred de Vigny – Victor Hugo – Alfred de Musset.
4. Le théâtre romantique : Victor Hugo – Alfred de Musset – Alfred de Vigny.
5. Le romantisme et le roman. Autobiographie, roman sentimental, historique, social. Alfred de Musset – George Sand – Victor Hugo.
6. Les Maîtres du roman : Honoré de Balzac. Stendhal.
7. Le romantisme noir : de Charles Nodier à Gérard de Nerval.
8. Test
9. L’Art pour l’art et le Parnasse. Théophile Gautier – Leconte de Lisle.
10. Charles Baudelaire et la modernité.
11. Le mouvement réaliste. Gustave Flaubert - Les Goncourt.
12. Le naturalisme. Émile Zola – Guy de Maupassant.
13. La constellation symboliste : Paul Verlaine – Arthur Rimbaud – Stéphane Mallarmé.
14. Les décadents et l’esprit fin de siècle. Joris-Karl Huysmans – Barbey d’Aurevilly – Villiers de l’Isle-Adam.
15. Test.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma oceny:
Testy (po 7 i po 14 zajęciach) w postaci kwestionariusza pytań, frekwencja i aktywność na zajęciach.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie wykazuje znajomości głównych nurtów, utworów literackich, pisarzy, filozofów i artystów XIX-wiecznej Francji, jak również wiedzy o przemianach społeczno-historycznych i najważniejszych wydarzeniach literackich epoki.
(U) - Student nie potrafi zinterpretować tekstu literackiego, właściwie dobrać metod i narzędzi badawczych, połączyć zjawisk literackich z faktami historycznymi i kulturowymi, zaprezentować wyników własnej analizy oraz posługiwać się lit. francuską XIX w. w kontekście wiedzy o lit. powszechnej.
(K) - Student nie posiada kompetencji pozwalających na analizę tekstów lit. XIX w., nie potrafi zaprezentować własnej interpretacji tekstu lit. XIX w., nie umie pracować w zespole lub kierować jego pracą, nie rozumie kultury ani mentalności epoki, nie wykazuje motywacji do dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny literaturoznawstwa.

Ocena dostateczna
(W) - Student wykazuje podstawową znajomość głównych nurtów, utworów literackich, pisarzy, filozofów i artystów XIX-wiecznej Francji, jak również dostateczną wiedzę o przemianach społeczno-historycznych i najważniejszych wydarzeniach literackich epoki.
(U) - Student potrafi w stopniu podstawowym zinterpretować tekst literacki, właściwie dobrać metody i narzędzia badawcze, połączyć zjawiska literackie z faktami historycznymi i kulturowymi, zaprezentować wyniki własnej analizy oraz posługiwać się lit. francuską XIX w. w kontekście wiedzy o lit. powszechnej.
(K) - Student posiada podstawowe kompetencje pozwalające na analizę tekstów lit. XIX w., potrafi w stopniu dostatecznym zaprezentować własną interpretację tekstu lit. XIX w., pracować w zespole lub kierować jego pracą, wykazuje podstawową znajomość kultury i mentalności epoki oraz dostateczną motywację do dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny literaturoznawstwa.

Ocena dobra
(W) - Student posiada dobrą znajomość głównych nurtów, utworów literackich, pisarzy, filozofów i artystów XIX-wiecznej Francji, jak również zadowalającą wiedzę o przemianach społeczno-historycznych i najważniejszych wydarzeniach literackich epoki.
(U) - Student potrafi w stopniu zadowalającym zinterpretować tekst literacki, właściwie dobrać metody i narzędzia badawcze, połączyć zjawiska literackie z faktami historycznymi i kulturowymi, zaprezentować wyniki własnej analizy oraz posługiwać się lit. francuską XIX w. w kontekście wiedzy o lit. powszechnej.
(K) - Student posiada dobre kompetencje pozwalające na analizę tekstów lit. XIX w., potrafi w stopniu zadowalającym zaprezentować własną interpretację tekstu lit. XIX w., pracować w zespole lub kierować jego pracą, wykazuje dobrą znajomość kultury i mentalności epoki oraz motywację do dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny literaturoznawstwa.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada bardzo dobrą znajomość głównych nurtów, utworów literackich, pisarzy, filozofów i artystów XIX-wiecznej Francji, jak również pogłębioną wiedzę o przemianach społeczno-historycznych i najważniejszych wydarzeniach literackich epoki.
(U) - Student potrafi ciekawie i samodzielnie zinterpretować tekst literacki, właściwie dobrać metody i narzędzia badawcze, połączyć zjawiska literackie z faktami historycznymi i kulturowymi, interesująco zaprezentować wyniki własnej analizy oraz posługiwać się lit. francuską XIX w. w kontekście wiedzy o lit. powszechnej.
(K) - Student posiada bardzo dobre kompetencje pozwalające na analizę tekstów lit. XIX w., potrafi w interesujący sposób zaprezentować własną interpretację tekstu lit. XIX w., doskonale pracuje w zespole lub kieruje jego pracą, wykazuje bardzo dobrą znajomość kultury i mentalności epoki oraz silną motywację do dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny literaturoznawstwa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Manuels d\'histoire littéraire (choix)
1. A. Michel, C. Becker, M. Bury, P. Berthier, D. Millet : \"Littérature française du XIXe siècle\", Paris, PUF, 1993, Coll. Premier Cycle.
2. Pierre-Louis Rey : \"La littérature française du XIXe siècle\", Paris, Armand Colin, 1993.
3. Pierre Brunel et al.:\"Histoire de la littérature française\", Paris, Bordas, vol. 2.
4. Antoine Adam, Georges Lerminier, Edouard Morot-Sir (réd.) :\"Littérature française\", Paris, Larousse, 1967-1968, vol. 2.
5. Daniel Bergez (réd.) :\"Précis de littérature française\", Paris, Dunod, 1995.
Anthologies
1. A. Lagarde et L. Michard :\" XIXe siècle\", Paris, Bordas, 1969.
2. Dominique Rincé, Bernard Lecherbonnier : \"Littérature XIXe siècle, Textes et documents\", Paris, Nathan, coll. Henri Mitterand, 1986.
3. Xavier Darcos, Brigitte Agard, Marie-France Boireau :\"Le XIXe siècle en littérature\", Paris, Hachette, 1988.
4. Christian Biet, Jean-Paul Brighelli, Jean-Luc Rispail : \"XIXe siècle\", Paris, Magnard, 1982.
Études et monographies (choix)
1. Jacques Bony :\"Lire le romantisme\", Paris, Dunod, 1992.
2. Yves-Alain Favre :\"La poésie romantique en toutes lettres\", Paris, Bordas, 1989.
3. Michel Raimond :\"Le roman depuis la Révolution\", Paris, Armand Colin, 1981.
4. Jacques Dubois :\"Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon\", Paris, Seuil, 2000.
5. Colette Becker :\"Lire le réalisme et le naturalisme\", Paris, Dunod, 1992.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę