Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stefano Gandini
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Opanowanie określonych zakresów słownictwa na poziomie A1-A2
C2 - Nabycie umiejętności rozumienia tekstów i dialogów ze słuchu (A1-A2)
C3 - Nabycie umiejętności pisania prostych tekstów użytkowych i narracyjnych w oparciu o narzucone schematy
C4 - Nabycie umiejętności radzenia sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych
C5 - Nabycie zasadniczych informacji o geografii Włoch
Wymagania wstępne
Znajomość języka polskiego na poziomie B2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
opanowanie form i zwrotów grzecznościowych (powitanie / pożegnanie / życzenia)
opanowanie określonych obszarów słownictwa (podręcznik Nuovo Progetto Italiano)
opanowanie określonych zagadnień gramatycznych (np. stosowanie podstawowych form rodzajnika, zaimka; stosowanie czasowników modalnych; układanie pytań)
opanowanie podstawowej wiedzy o położeniu geograficznym i regionach Włoch
opanowanie kilku zasadniczych elementów dotyczących cywilizacji Włoch (np. transport miejski, kwestie mieszkaniowe)
UMIEJĘTNOŚCI
umiejętność praktycznego zastosowania form i zwrotów grzecznościowych
umiejętność praktycznego zastosowania opanowanie określonych obszarów słownictwa (podręcznik Nuovo Progetto Italiano) w wypowiedziach pisemnych, ustnych i ćwiczeniach tłumaczeniowych
umiejętność praktycznego zastosowania reguł gramatycznych dotyczących rodzajnika, zaimka, stosowania czasowników modalnych i układania pytań
umiejętność określenia położenia geograficznego regionów Włoch
umiejętność poradzenia sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, np. zakup biletu... postawienie dowolnego pytania)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Nabycie kompetencji - uprzejmego i zgodnego z kodem cywilizacyjnym - zwracania się do interlokutora
Nabycie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (np. świadomość obecności dialektów obok języka standardowego)
Metody dydaktyczne
- analiza dialogów oraz krótkich tekstów użytkowych i narracyjnych
- rozumienie tekstów ze słuchu i odgrywanie ich na podstawie transkrypcji i kanw
- analiza materiałów audio-wizualnych (Epizody, Quizy, Wywiady z Nuovo Progetto Italiano, piosenki, rozmowy telefoniczne itp.)
- redagowanie krótkich tekstów użytkowych i narracyjnych w oparciu o rysunki (komiksy) i inne dyrektywy
- \"rozgrzewki\" i powtórzenia materiału w postaci pytanie-odpowiedź (również w formie tłumaczeniowej)
- tłumaczenia zdań i krótkich tekstów z jęz. polskiego na włoski i odwrotnie
Treści programowe przedmiotu
Kurs opiera się na podręczniku Nuovo Progetto Italiano oraz na dużej ilości materiałów autorskich dostarczanych przez prowadzącego na kserokopiach

Główne zagadnienia poruszane w trakcie semestru:

- akcent ruchomy i intonacja pytajna
- liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników i określników
- podstawy użycia rodzajników określonych i nieokreślonych
- zaimki dzierżawcze (w tym w sposób szczególny te używane w odniesieniu do członków rodziny)
- połączenia przyimków z rodzajnikami
- odmiana czasowników w czasie teraźniejszym (formy regularne i podstawowe czasowniki nieregularne)
- posługiwanie się czasownikami modalnymi dotworzenia prostych zdań (modalny+bezokolicznik z rozbudowanym dopełnieniem)
- zwroty grzecznościowe
- przeliterowanie nazwiska, imienia, nazwy...
- opis wyglądu zewnętrznego postaci
- zasadnicze informacje o pochodzeniu, narodowości, zawodzie, miejscu zamieszkania
- usytuowanie obiektów w przestrzeni (podstawowe wyrażenia)
- słownictwo dotyczące mieszkania i transportu
- główne czynności wykonywane w trakcie dnia
- określanie czasu (godziny, dni tygodnia, pory roku, lata)
- podstawowe czasy przeszłe i czas przyszły (passato remoto, imperfetto, futuro semplice)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena studenta odbywa się w formie kontroli ciągłej (bez egzaminu końcowego)
studenci piszą w trakcie semestru 3-4 sprawdziany z obszaru podręcznika i materiałów dodatkowych, krótkie testy ze słownictwa oraz prace na zajęciach (niektóre z nich mogą być oceniane).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Materiały z sieci, podręczników i książek:
- Obszerna lista materiałów do samokształcenia (internet) zostaje dostarczona studentom na pierwszym spotkaniu.
- Nuovo Progetto Italiano
- Pronto! - italiano per telefono
- Italiano: Repetytorium tematyczno-leksykalne
- Corso d\'italiano (The Linguaphone Institute)
- itd.
ćwiczenia z internetu
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę