Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jianhua Yang
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest pomóc uczniom zrozumieć chiński system fonetyczny, i pomóc uczniom świeckich dobre podstawy na temat wymowy i dźwięków w mowie Chińczyków, ponieważ wymowa i odcienie odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu, w rozmowie, która różni się od języków europejskich.
Wymagania wstępne
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach;
2. Właściwa instrukcja zadanie i więcej praktyki po klasie;
3. Słownictwo niezbędne na początku, by położyć solidny fundament dla przyszłego dalszych badań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09 Ma podstawową wiedzę z zakresu współczesnego języka chińskiego, zna podstawowy zasób chińskich hieroglifów

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 Posługuje sie językiem chińskim na poziomie zaawansowanym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest otwrty na nowe idee, nurty i odmienność kulturową.
K_K09 Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne
Metody dydaktyczne
1) Podręcznik;
2) Czytanie głośno chińskie historie następujące nauczyciela w celu utworzenia prawidłowego nawyku wymowy;
3) Pomoc dego właściwego każdego ucznia wymowę jeden po drugim.
Treści programowe przedmiotu
1) Chiński samogłosek i spółgłosek;
2) Chińscy pięć ton;
3) chińskie opowieści odpowiednie do poprawy wymowy;
4) Chińskie wiersze shuitable dla poprawy wymowy;
5) Tematy:
1) Nauczyciel i butelka;
2) budowle dla kotów, owiec i małp;
3) stary lis i winogrono
4) Starzec Sai stracił konia
5) Stary człowiek przeniósł górę
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Czytanie i mówienie standardowe Chińczyków z prawidłową wymową i tonów, bez akcentu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Chińskie Opowieści i idiom własnym opracowywane;
Chiński wybrane utwory dla chińskiego nauczania i uczenia się siebie skompilowane
Boya chińskie, opublikowane przez Uniwersytet w Pekinie
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę