Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Peroń
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Ćwiczenia zorientowane na wybrane i najważniejsze najnowsze zjawiska literackie i artystyczne (utwory, autorzy, pisma, środowiska, instytucje, projekty). Celem zajęć jest porządkowanie wiedzy o najnowszych zjawiskach literacko-artystycznych oraz umiejętność ich hierarchizacji.
Wymagania wstępne
orientacja w życiu literackim, kulturowym i artystycznym zainteresowania humanistyczne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:

K_W06 zna problemy kultury (wysokiej i popularnej), rolę mediów w kształtowaniu współczesnej kultury, w tym współczesnej polszczyzny
K_W16 zna wybrane (podstawowe) dzieła literatury powszechnej od średniowiecza po współczesność
K_W17 zna periodyzację literatury; zna najważniejsze nurty, prądy i zjawiska w literaturze
K_W18 zna świat idei, estetyki i pojęć kultury i literatury polskiej od średniowiecza po współczesność (główne nurty, konwencje i prądy filozoficzne epok)
K_W19 zna twórców literatury polskiej od średniowiecza po współczesność i ich reprezentatywne teksty oraz literaturę przedmiotu z nimi związaną (rozprawy i szkice historycznoliterackie)
K_W20 zna tradycję badawczą (praktyka interpretacyjna) konkretnych tekstów
K_W21 rozumie przyczyny i przebieg zmian historycznoliterackich oraz przemian obyczajowych i społeczno-politycznych
K_W22 zna podstawowe zasady analizy i interpretacji utworu literackiego (opanował podstawowy kanon czynności analitycznych)
K_W23 posiada wiedzę o podstawowych składnikach struktury dzieła literackiego, gatunkach i rodzajach literackich, ich pochodzeniu, przemianach w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu estetycznym; rozumie wagę i funkcje poszczególnych elementów dzieła literackiego i ich nacechowanie genologiczne
K_W24 zna zasadniczy zrąb terminologii z zakresu poetyki – metajęzyk wersologii, stylistyki i teorii języka poetyckiego, semantyki literackiej, tematologii, kompozycji oraz genologii
K_W25 zna główne problemy współczesnej teorii literatury i metodologii badań literackich

Umiejętności:

K_U01 wypracował podstawowe sprawności logiczne: umiejętności jasnego, precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz poprawnego uzasadniania wniosków, argumentowania i analizy pojęciowej pod kątem formalnym i strukturalnym
K_U02 ma kompetencje do odbioru różnych przekazów kulturowych
K_U07 potrafi dokonać pragmatycznej analizy tekstu użytkowego i literackiego (struktura i funkcja)
K_U13 potrafi zobrazować przemiany wybranych nurtów artystycznych oraz ich ciągłość
K_U14 ma umiejętności analityczno-interpretacyjne, tj. (na podstawie tekstów teoretycznych) potrafi dokonać analiz dawnych i współczesnych tekstów literackich (lirycznych, prozatorskich i dramatycznych); potrafi sformułować problematykę badawczą w odniesieniu do poszczególnych zagadnień oraz stosować wiedzę z zakresu poetyki w analizie literackiej; potrafi przywołać właściwe konteksty i wykorzystywać je w interpretacji utworów
K_U19 potrafi wykorzystać Internet jako źródło informacji o charakterze edukacyjnym (portale i strony internetowe, internetowe bazy danych, biblioteki wirtualne) oraz kanał komunikacyjny

Kompetencje:

K_K02 ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu
K_K01 ma kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania argumentowania
K_K03 rozumie i współtworzy kulturę (m.in. literaturę jako jeden z dyskursów kulturowych); harmonijne łączy i praktycznie wykorzystuje wiadomości z edukacji lingwistycznej i kulturowej
K_K04 wyrobił w sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi pracować zespołowo
K_K05 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych
K_K06 jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem nowych technologii
K_K07 rozumie konieczność ochrony intelektualnej, docenia znaczenie ochrony prawno autorskiej, szanuje prawa podmiotowe twórców i zna konsekwencje ich naruszenia
Metody dydaktyczne
referat, dyskusja, prezentacja
Treści programowe przedmiotu
Na kolejnych spotkaniach będą dyskutowane inicjatywy z kręgu np.:
1. FA-art (kwartalnik literacko-artystyczny, Śląsk)
2. Fraza (pismo, stowarzyszenie literacko-artystyczne, Rzeszów)
3. Topos (ogólnopolski dwumiesięcznik literacki, Sopot)
4. Instytut Mikołowski (samorządowa instytucja kultury, Mikołów)
5. Biuro Literackie (wydawnictwo, Kołobrzeg)
6. Wyspa – Biuro Analiz (kwartalnik literacki, Warszawa)
7. Serwis Liternet.pl (platforma komunikacji autorów z czytelnikami)
8. Dekada Literacka (dwumiesięcznik literacki, Kraków)
9. Literatura na Świecie (miesięcznik)
10. artPAPIER (internetowy dwutygodnik kulturalny, Katowice)
11. Akcent (czasopismo poświęcone literaturze pięknej, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym, Lublin)
12. Midrasz (czasopismo społeczno-kulturalne, Warszawa).

Każdy ze studentów wybiera jedną z tych instytucji (lub też wskazuje inną, nieuwzględnioną w przykładowej liście). Po dokonaniu wyboru student przesyła uczestnikom zajęć materiały źródłowe (np. fragmenty utworów, afisze wydarzeń) oraz abstrakty, wskazujące konkretne zagadnienia do dyskusji. Na kolejnym spotkaniu student w pierwszej części zajęć krótko prezentuje charakter instytucji, omawia najważniejsze dokonania, sytuuje wobec innych inicjatyw. Druga część zajęć to prowadzona przez studenta dyskusja. W trzeciej części zajęć nauczyciel podsumowuje dyskusję, osadzając ją w kontekście kulturowym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
frekwencja, aktywność, zaangażowanie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Propozycje lektur (opracowania)

1. Balcerzan E., Literackość : modele, gradacje, eksperymenty, Toruń 2013.
2. Czapliński P, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007; Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.
3. Czapliński P., Leciński M., Szybowicz E., Warkocki B., Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.
4. Gutorow J., Niepodległość głosu, Kraków 2002 lub Urwany ślad, Wrocław 2007.
5. Klejnocki J., Literatura w czasach zarazy, Warszawa 2006.
6. Nowacki D., Kto im dał skrzydła, Katowice 2011.
7. Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010.
8. Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.
9. Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna, red. J. Borowczyk, M. Larek, Poznań 2011.
10. (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, część V: (P)o PRL.
11. Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych, red. P. Marecki, M. Witkowski, I. Stokfiszewski, Wrocław 2002.
12. Śliwiński P., Przygody z wolnością, Kraków 2002 lub Świat na brudno, Warszawa 2007.
13. Warkocki B., Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007.
14. Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2010.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę