Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem III (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Kawęcka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Rozszerzenie kompetencji komunikacyjnych i zasobów leksykalnych studentów, opanowanie umiejętności wyrażania swojego zdania w dyskusji, prowadzenia polemiki w oparciu o dostępną informację
C2 Zapoznanie z określonym kręgami tematycznymi i najważniejszymi zjawiskami dotyczącymi współczesnej Rosji.
C 3 Kształtowanie umiejętności syntetyzowania i abstrahowania informacji zawartej w tekście
Wymagania wstępne
W 1 znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (poziom biegłości językowej co najmniej B2)
Inne
W 2 umiejętność wyszukiwania informacji w rosyjskim Internecie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Student zna język rosyjski na poziomie C1 w aspekcie pracy z tekstem czytanym i słuchanym K_W04
EK W2 Student ma podstawową wiedzę, jak krytycznie poszukiwać, gromadzić, analizować i syntetyzować materiały źródłowe celem opracowania problemu naukowego K_W01
EK W3 Student zna sytuację Rosji w zakresie omawianych kręgów tematycznych. K_W15
UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Student umie scharakteryzować problemy z omawianych kręgów tematycznych. K_U13
EK U2 Student wyciąga wnioski na podstawie przeanalizowanych materiałów. Rozumie i twórczo przetwarza różnego typu teksty K_U01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Student korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy. K_K01
EK K2 Student ma świadomość sytuacji kulturalnej i statusu Rosji we współczesnym świecie K_K03
EK K3 Pracuje w grupie, jest otwarty w relacjach międzyludzkich Dostrzega potrzebę komunikowania się z przedstawicielami innych narodowości K_K06
Metody dydaktyczne
1.Ćwiczenia audytoryjne, praca w grupach
2. Samodzielne wyszukiwanie wiadomości
3. Dyskusja, mediacja.
4.Samodzielna praca domowa
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1.-2. Rosja na mapie świata.
2. -4. Organy państwowe.
5-7. Polityka i organizacje społeczne.
8. Aktualne wydarzenia.
9-11. Życie osobiste i stosunki międzyludzkie.
12-13. Charakter narodowy.
14.Technologia i media.
15. Powtórzenie wiadomości. Kolokwium
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja efektów w zakresie wiedzy odbywa się przez ocenę wyników pracy studenta na zajęciach, przygotowania do zajęć, prac domowych i kolokwiów.
Weryfikacja efektów w zakresie umiejętności odbywa się poprzez ocenę pracy na zajęciach przygotowania do zajęć, prac domowych i kolokwiów.
Weryfikacja efektów w zakresie kompetencji społecznych odbywa się poprzez ocenę pracy studenta w grupie i zaangażowania w dyskusje.
Ocena niedostateczna
W) - Student nie rozumie wypowiedzi dotyczącej tekstów opracowywanych na zajęciach. Nie zna podstawowej leksyki związanej z omawianą tematyką. (U) -Student nie umie scharakteryzować problematyki omawianych kręgów tematycznych Student nie rozumie omawianych tekstów i nie umie ich zastosować dla poszerzenia swojej wiedzy. Ma trudności z twórczym przetwarzaniem opracowywanego materiału
(K) - Student nie współpracuje w grupie, nie angażuje się w wypełnianie wspólnych zadań. Nieznajomość języka uniemożliwia mu aktywność. Student nie przejawia zainteresowania poruszaną problematyką

Ocena dostateczna
(W) - Student nie w pełni rozumie opracowywane teksty. Wybiórczo zna leksykę i struktury związane z omawianymi problemami
(U) - Student umie w ograniczonym zakresie scharakteryzować problemy z omawianych kręgów tematycznych. Student ma trudności z twórczym przetwarzaniem omawianych tekstów.
(K) - Student w niewielkim stopniu angażuje się w pracę w grupie, w ograniczonym zakresie współpracuje we wspólnych zadaniach. W małym stopniu dostrzega potrzebę otwartości w relacjach międzyludzkich z przedstawicielami innych narodowości. Uczestniczy w zajęciach

Ocena dobra
(W)- Student ma dobrą znajomość leksyki z zakresu omawianych kręgów tematycznych.
(U)- Student umie częściowo scharakteryzować problemy z omawianych kręgów tematycznych. Na podstawie analizowanych materiałów student wyciąga wnioski, ale niesamodzielnie. Rozumie i twórczo przetwarza z drobnymi błędami różnego typu teksty
(K)- Student współpracuje w grupie. W ograniczonym stopniu korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy. Dostrzega potrzebę otwartości w relacjach międzyludzkich z przedstawicielami innych narodowości. Regularnie uczestniczy w zajęciach. Student zna reguły pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. Swobodnie i prawie bezbłędnie posługuje się leksyką dotyczącą omawianych kręgów tematycznych
(U)- Student umie w pełni poprawnie scharakteryzować problemy z omawianych kręgów tematycznych. Student poprawnie posługuje się językiem rosyjskim i wyciąga wnioski na podstawie przeanalizowanych materiałów. Rozumie i twórczo przetwarza różnego typu teksty
(K)- Student często korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy. Student jest otwarty w relacjach międzyludzkich się z przedstawicielami innych narodowości, dąży do kontaktu z nimi. Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, umiejętnie współpracuje w grupie, odgrywa różne role, aktywizuje grupę i często inicjuje dyskusje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa: A A. Pado, H. Granatowska, Как дела? 3. В мире прекрасногo, Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 1998; Ты за или против. Materiały uzupełniające, Warszawa 2003; I. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1-2, Warszawa 1999; S. Józefiak, Realia w Rosji. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla studentów filologii rosyjskiej i słowiańskiej, Kraków 2006. Uzupełniająca: Ю. Вьюнов, И. Данеска, В. Стародубцев, Россия: Страна и люди, Хрестоматия для поляков, изучающих русcкий язык, историю и культуру России, Opole 2004; czasopisma rosyjskie; teksty z Internetu
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-23czwartekGG-308 10:00 - 11:40