Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ewelina Mokrosz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Doskonalenie struktur gramatycznych poznanych w roku I oraz wykorzystanie ich w konstrukcjach zdań złożonych
C2 Nabycie umiejętności poprawnego rozróżniania i stosowania nowych konstrukcji gramatycznych oraz czasowników frazalnych
C3 Rozwijanie umiejętności stosowania różnych struktur gramatycznych (z uwzględnieniem czasowników frazalnych) w zależności
od kontekstu/sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka
C4 Nabycie umiejętności rozróżniania stylu formalnego i kolokwialnego współczesnej angielszczyzny oraz umiejętności stosowania struktur gramatycznych właściwych dla danego rejestru (tj. języka pisanego i mówionego)
C5 Opanowanie stopnia kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi egzaminu C1
C6 Zgłębianie znajomości gramatyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
Wymagania wstępne
W1. Poziom j. angielskiego nie niższy niż średniozaawansowany (B2)
W2. Znajomość podstawowych terminów gramatycznych oraz umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy zagadnień gramatycznych
W3. Znajomość czasów i struktur gramatycznych wprowadzonych w poprzedzającym roku akademickim
W4. Świadomość znaczenia użycia odpowiednich struktur gramatycznych dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i znaczeniu gramatyki języka angielskiego
EK P_W02 Student zna terminologię związaną z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa, w szczególności dotyczącymi gramatyki praktycznej
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny gramatyki w j. polskim
EK P_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu gramatyki praktycznej języka angielskiego
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach i zmianach charakterystycznych dla systemu gramatycznego j. angielskiego
EK P_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne językowo (w tym gramatycznie) wyrażanie własnych myśli w języku angielskim pisanym (eseje, sprawdziany) i mówionym (dyskusje akademickie, konwersacje w ramach poszczególnych przedmiotów z programu studiów i egzaminów ustnych)
EK P_W18 Student zna strukturalne cechy charakteryzujące różne rejestry języka angielskiego, w tym rejestr języka akademickiego, i rozróżnia między odpowiednimi a niewłaściwymi dla nich konstrukcjami gramatycznymi
UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością gramatyki j. angielskiego
EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z zagadnieniami gramatycznymi
EK P_U03 Student jest w stanie precyzyjnie i poprawnie językowo (w tym gramatycznie) wyrażać własne myśli w języku angielskim
EK P_U04 Student potrafi wyrażać swoje poglądy w języku angielskim pisanym i mówionym, w stylu formalnym i codziennym/potocznym, używając struktur gramatycznych odpowiednich dla danego stylu/rejestru
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z gramatyką j. angielskiego korzystając przy tym z różnych źródeł, kierując się wskazówkami nauczyciela
EK P_U22 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C1
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie gramatyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K03 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swych kompetencji językowych z zakresu praktycznej gramatyki j. angielskiego w celu osiągania coraz większej poprawności językowej
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne
Podręczniki kursowe oraz materiały przygotowane przez nauczyciela
Podręcznik z materiałem teoretycznym i ćwiczeniami praktycznymi do pracy własnej
Materiały online
Zajęcia mają charakter warsztatowy i wymagają dużego zaangażowania studentów w proces uczenia się. Polegają na ćwiczeniu nowych i trudniejszych struktur gramatycznych, również w odniesieniu do języka rodzimego, poprzez zastosowanie metody pracy w podgrupach lub w parach. Studenci rozwiązują problemy gramatyczne zadane przez nauczyciela, weryfikują rozwiązania innych członków grupy, wyjaśniają sobie wzajemnie konkretne użycia gramatyczne oraz ich zastosowanie w komunikacji codziennej. Nauczyciel monitoruje pracę poszczególnych grup i odpowiada na indywidualne potrzeby studentów. Zastosowane metody mają na celu wybudowanie umiejętności praktycznego stosowania gramatyki angielskiej.
Treści programowe przedmiotu
1. Imiesłowy i zdania imiesłowowe. 2
2. Zdania nominalne. 2
3. Komplementacja czasownika: gerundium 2
4. Komplementacja czasownika: bezokolicznik 2
5. Komplementacja czasownika zdaniowa 2
6. Konsolidacja materiału 2
7. Test śródsemestralny (Big Test 1) 2
8. Omówienie testu śródsemestralnego 2
9. Przyimki zależne I. Mowa zależna I 2
10. Przyimki zależne II. Mowa zależna II 2
11. Przyimki zależne III. Szyk przestawny zdania I 2
12. Szyk przestawny zdania II 2
13. Konsolidacja materiału 2
14. Test semestralny (Big Test 2) 2
15. Omówienie wyników testu oraz ocena końcowa 2
Suma godzin 30
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Studenci przygotowują w domu ćwiczenia do zajęć oraz różnych innych form wynikających z przebiegu zajęć
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością trzech nieobecności usprawiedliwionych.
Kolokwia cząstkowe ewaluujące przerobiony zakres materiału zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
Kolokwia śród-i końcowo-semestralne (tzw. Big Testy) zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
R. Side & G. Wellman Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, fully updated for
the revised CPE /Longman/
H. Gethin Grammar in Context /Longman/
M. Vince & P. Sunderland Advanced Language Practice /Macmillan/
A. J. Thomson & A. V. Martinet A Practical English Grammar /Oxford University Press/
M. Vince Macmillan English Grammar in Context /Macmillan/
V. Evans CPE Use of English 1 for the Revised Cambridge Proficiency Exam /Express Publishing/
M. Mann & S. Taylore-Knowles Destination C1 & C2: Grammar & Vocabulary /Macmillan/
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę