Współczesna cywilizacja francuska (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sebastian Piotrowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących współczesnej Francji: kultura, społeczeństwo, edukacja, polityka, geografia, historia sztuki – zabytki, gastronomia, Frankofonia, życie codzienne Francuzów etc.
C2 Uwrażliwienie na różnice kulturowe pomiędzy Francją a Polską.
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 wg ESOKJ.
2. Umiejętność posługiwania się programem Power Point.
3. Umiejętność pracy w parach i w grupie.
4. Wiedza ogólna dotycząca historii, geografii i cywilizacji Francji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych zagadnień z zakresu cywilizacji i kultury Francji, w tym ważnych współczesnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.
2. Ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury Francji.
3. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych zagadnień z zakresu cywilizacji i kultury wybranych krajów frankofońskich, w tym ważnych współczesnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi wymienić, zdefiniować, opisać i zaprezentować podstawowe problemy dotyczące cywilizacji i kultury Francji, w tym ważnych współczesnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.
2. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i korzystać z różnych źródeł informacji dot. cywilizacji i kultury Francji stosując różne metody analizy właściwe dla tradycji cywilizacji francuskiej
3. Potrafi, stosując różne metody badawcze i na podstawie samodzielnie zebranych materiałów rozpoznać, zanalizować, przedstawić i ocenić określone wytwory kultury i zjawiska z zakresu cywilizacji i kultury Francji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Samodzielnie zdobywa wiedzę sięgając do różnych źródeł, ma świadomość potrzeby pogłębiania tej wiedzy w sposób samodzielny.
2. Uczestniczy w życiu kulturalnym związanym z cywilizacją krajów francuskojęzycznych, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami w sztuce wybranych krajów francuskojęzycznych, śledzi pojawianie się nowych wytworów kultury i zjawisk.
3. Potrafi docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranych krajów francuskiego obszaru językowego.
Metody dydaktyczne
metody podające np. objaśnienie lub wyjaśnienie, anegdota, pogadanka, wykład;
metody aktywizujące np. dyskusja dydaktyczna;
metody eksponujące np. prezentacja power-point;
Treści programowe przedmiotu
Każde zajęcia opierają się na dwóch prezentacjach multimedialnych: pierwszej dotyczącej życia polityczno-społecznego przygotowanej przez studentów, która jest następnie uzupełniana przez prowadzącego a następnie drugiej przygotowanej przez prowadzącą i dotyczącą materialnego dziedzictwa Francji (literatura, film, teatr, sztuki plastyczne, muzyka, kultura popularna, media).


Tematyka prezentacji nawiązuje do następujących zagadnień:
- geografia fizyczna Francji – klimat, ukształtowanie terenu, regiony, terytoria zamorskie Francji;
- elementy demografii – ludność, grupy etniczne, polityka imigracyjna Francji;
- polityka Francji – władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza; wybory i partie polityczne, związki zawodowe, instytucje państwowe;
- przemysł Francji; najważniejsze francuskie przedsiębiorstwa we Francji, Polsce i na świecie
- symbole Republiki Francuskiej;
- święta narodowe, religijne – zwyczaje i tradycje;
- zabytki historyczne Paryża i kilku wybranych regionów lub miast;
- życie typowej rodziny francuskiej – posiłki, dzień pracy, zwyczaje;
- szkoła – system edukacji;
- praktyki kulturalne Francuzów – muzyka współczesna; współczesne kino; telewizja i radio – stacje współczesnej muzyki;
- praktyki religijne Francuzów – laicyzacja i miejsce islamu w społeczeństwie;
- społeczeństwo francuskie oraz aktualne problemy społeczne;
- kuchnia francuska – savoir-vivre przy stole, dania regionalne;
- Frankofonia - francuski jako drugi język UE, język negocjacji handlowych, organizacji międzynarodowych, dyplomacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusjach, ustna prezentacja tematów poruszanych na zajęciach, końcowy egzamin w formie pisemnej.

EK W
2: Student nie posiada żadnej wiedzy na temat współczesnej cywilizacji Francji.
3: Student posiada ograniczoną wiedzę na temat współczesnej cywilizacji Francji.
4: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat współczesnej cywilizacji Francji.
5: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat współczesnej cywilizacji Francji.

EK U1 Umiejętność zbierania informacji i prezentacji wybranych zagadnień w zakresie współczesnej cywilizacji francuskiej.
2: Student nie potrafi zebrać potrzebnych informacji. Prezentacja jest niepełna i zawiera bardzo liczne błędy uniemożliwiające zrozumienie treści.
3: Student potrafi zebrać potrzebne informacje. Prezentacja jest wyczerpująca. Liczne błędy językowe mają wpływ na zrozumienie treści.
4: Student potrafi zebrać potrzebne informacje. Prezentacja jest wyczerpująca. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie treści.
5: Student potrafi zebrać potrzebne informacje. Prezentacja jest wyczerpująca. Nieliczne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie treści.

EK U2 Umiejętność mediacji zdobytej wiedzy w zakresie współczesnej cywilizacji francuskiej.
2: Student nie potrafi przekazać innym informacji na wybrany temat. Popełnia bardzo liczne błędy językowe znacząco utrudniające zrozumienie treści.
3: Student potrafi przekazać innym informacje na wybrany temat w sposób ogólny i stereotypowy. Popełnia liczne błędy językowe mające wpływ na zrozumienie treści.
4: Student potrafi przekazać innym informacje na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Popełnia błędy językowe niemające wpływu na zrozumienie treści.
5: Student potrafi przekazać innym informacje na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Potrafi dodać własne, trafne komentarze. Popełnia nieliczne błędy językowe niemające wpływu na zrozumienie treści.

EK U3 Umiejętność krytycznego dyskutowania zagadnień.
2: Student nie potrafi krytycznie dyskutować na wybrany temat. Popełnia bardzo liczne błędy językowe znacząco utrudniające zrozumienie treści.
3: Student potrafi dyskutować na wybrany temat w sposób ogólny i stereotypowy. Popełnia liczne błędy językowe mające wpływ na zrozumienie treści.
4: Student potrafi krytycznie dyskutować na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Popełnia błędy językowe niemające wpływu na zrozumienie treści.
5: Student potrafi krytycznie dyskutować na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Jego komentarze cechuje klarowność i wysoki poziom języka.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
C.Carlo, M.Causa, Civilisation progressive du francais /niveau debutant/; CLE International 2010
O. Grand-Clement, Civilisation en dialogues /niveau debutant / niveau intermediaire /- 2 tomy – wybrane fragmenty
D.C. Meyer, Cles pour la France en 80 icones culturelles; Hachette, 2010
R.Roesch, La France au quotidien, PUG Grenoble, 2009
A.Monnerie, La France aux cent visages. Hatier-Didier, 2005
Aktualna prasa francuska : Le Monde, Le Figaro, Liberation, France Soir – dostępna wersja papierowa lub internetowa ;
Wybrane programy telewizyjne kanałów TV-TF1, France 2, France 3, France 5, Arte, M6
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-19wtorekGG-412 13:20 - 15:00
2020-05-26wtorekGG-412 13:20 - 15:00
2020-06-02wtorekGG-412 13:20 - 15:00
2020-06-09wtorekGG-412 13:20 - 15:00