Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Aneta Kramiszewska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z treściami dzieł sztuki o tematyce chrześcijańskiej.
C2 - Uporządkowana prezentacja najważniejszych tematów ikonografii chrześcijańskiej w perspektywie tradycji ikonograficznej.
Wymagania wstępne
Znajomość treści Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student rozpoznaje wybrane typy ikonografii chrześcijańskiej - K_W08.
2. Student objaśnia treści teologiczne zawarte w dziełach sztuki religijnej i sakralnej - K_W08.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykorzystuje metodę ikonograficzną w badaniach dzieł sztuki - K_U01
2. Student analizuje związki między sztuką i teologią, obecne w wybranych tematach sztuki chrześcijańskiej - K_U05.
3. Student posługuje się w swoim warsztacie badawczym tekstami kanonicznymi, apokryficznymi, teologicznymi, dostrzegając ich specyfikę - K_U02.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość wpływu sztuki na sferę ludzkiej religijności - K_K01
Metody dydaktyczne
Analiza wizerunków i tekstów połączona z dyskusją; prezentacja multimedialna; indywidualna opieka nad pracą pisemną przygotowywaną przez studenta.
Treści programowe przedmiotu
1. Metoda ikonograficzna w badaniach dzieł sztuki.
2. Charakterystyka źródeł do ikonografii chrześcijańskiej.
3. Ikonografia Jezusa Chrystusa - cykl Wcielenia: Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Pokłon Mędrców; publiczna działalność Jezusa; cykl Pasyjny.
4. Ikonografia Matki Bożej - wybrane typy przedstawień.
5. Ikonografia hagiograficzna - atrybuty, patrocinia, wybrane postacie świętych.
6. Typologia biblijna w ikonografii.
7. Wielkie tematy doktrynalne: Sąd Ostateczny; Trójca Święta, Maiestas Domini.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student zobowiązany jest do: zaliczenia slajdówki, pisemnego kolokwium oraz przygotowania krótkiego tekstu - analizy ikonograficznej wybranego dzieła. Średnia ocen z tych aktywności jest semestralną oceną końcową.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Biernacka M., Dziubecki T., Graczyk H., J. S. Pasierb, Maryja Matka Chrystusa, Warszawa 1987.
Dobrzeniecki T., Legenda o Secie i Drzewie Życia w sztuce średniowiecznej, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 10:1966, s. 165-198.
Jagla J., Boska medycyna i Niebiescy uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka. Ikonografia „Patronów od Chorób” i „Świętych Miłujących Żebraków” w sztuce polskiej XIV – XVII wieku, Warszawa 2004.
Kaliszuk J., Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2005.
Kobielus S., Concordia Novi et Veteris Testamenti. Zapowiedź dzieła odkupienia i jego spełnienie w teologii i sztuce średniowiecza, Poznań 2013.
Kobielus S., Ikonografia zdrady i śmierci Judasza. Starożytność chrześcijańska i średniowiecze, Ząbki 2005.
Kramiszewska A., Ikonografia Niepokalanego Poczęcia jako wyraz kultu Maryi Imakulaty, w: Święty wyjątek. Niepokalane Poczęcie Maryi, red. J. Królikowski, Kraków 2004, s. 127 – 155.
Mazurkiewicz R., Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002.
Moisan K., Szafraniec B., Maryja Orędowniczka wiernych, Warszawa 1987.
Siedem grzechów głównych, Kraków 2004.
Szczepanowicz B., Zwierzęta i rośliny w życiu świętych oraz jako ich atrybuty, Kraków 2007.
Walczak M., Alter Christus. Studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie Tomasza Becketa, Kraków 2001.
Wyrobisz A., Apollo chrześcijański – renesansowa metamorfoza świętego Sebastiana, w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 165-168.
Złota legenda, tłum. J. Pleziowa, Warszawa 1983.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę