Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ewelina Mokrosz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Student zwiększa zasób słownictwa z wybranej tematyki
C2 Student potrafi użyć nowe słownictwo we właściwym kontekście
C3 Student samodzielnie gromadzi słownictwo z wybranej tematyki
Wymagania wstępne
W1 Student powinien posługiwać językiem angielskim na poziomie B2.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student opanował słownictwo z wybranych dziedzin na poziomie zaawansowanym. - K_W01
2. Student zna terminologię dotycząca słownictwa języka angielskiego. - K_W02
3. Student ma podstawową uporządkowaną wiedzę formalną niezbędną przy wyborze specjalizacji językoznawczej. - K_W07
4. Student ma uporządkowane słownictwo w zakresie wybranych tematów -K_W09
5. Student zna główne procesy słowotwórcze. -K_W11
6. Student zna podstawowe mechanizmy tworzenia konstrukcji leksykalnych. -K_W12
7. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w trakcie zajęć utrwala wiedzę deklaratywną oraz proceduralną. – K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje się odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie stosowania struktur leksykalnych. -K_U01
2. Student potrafi oceniać, selekcjonować i użytkować struktury leksykalne na poziomie zaawansowanym. -K_U02
2. Student potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy dobierając właściwe słownictwo. -K_U03
3. Student posiada podstawową sprawność rozróżniania różnych rejestrów języka w tym rejestr języka akademickiego, formalnego, potocznego w odniesieniu do słownictwa j. angielskiego. -K_U04
4. Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z leksyką j. angielskiego, korzystając z różnych źródeł: różnorodne słowniki tematyczne, specjalistyczne opisy wariantów języka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna. -K_U07
5. Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów leksykalnych. -K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie leksyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju. -K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. -K_K04
3. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań w celu wzbogacenia własnego zasobu słownictwa. – K_K06
Metody dydaktyczne
praca ze słownikami, wypełnianie ćwiczeń, dyskusje z użyciem nowego słownictwa, prezentacja najświeższych informacji z dziedziny technologii, sztuki, polityki oraz kultury, regularne testy
Treści programowe przedmiotu
Semestr Zimowy
Praca nad słownictwem o następującej tematyce: praca, sztuka oraz technologia.

Semestr Letni
Praca nad słownictwem o następującej tematyce: relacje międzyludzkie, wyrażanie uczuć, słownictwo naukowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa i nie zna zasad stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych oraz nie stosuje poznanych konstrukcji leksykalnych j. angielskiego.
(K) Student nie wykazuje zaangażowania w pracę na zajęciach oraz nie widzi potrzeby ciągłej pracy nad zasobem oraz jakością swojego słownictwa.

Ocena dostateczna
(W) Student posiada ogólny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student rozróżniania podstawowe zagadnienia leksykalne bez umiejętności ich użycia.
(K) Student potrafi współpracować w grupie mimo braku zaangażowania w swój rozwój osobisty.

Ocena dobra
(W) Student posiada uporządkowany zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student używa poznane konstrukcje leksykalne popełniając błędy.
(K) Student rozumie konieczność dokształcania się oraz potrzebę organizacji swojej pracy.

Ocena bardzo dobra
(W) Student w pełni opanował wymagane słownictwo i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student swobodnie oraz z powodzeniem używa poznanych konstrukcji leksykalnych.
(K) Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje.
Weryfikacja efektów kształcenia: Testy pisemne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
I Literatura podstawowa

Mann, Malcolm and Steve Taylore-Knowles. 2008. Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary. Oxford: MacMillan Publishers.

II Literatura uzupełniająca

Anderson, Sandra and Cheryl Pelteret. 2012. Work on your Idioms. Master more the 300 Most Common Idioms. UK: HarperCollins
Gairns, Ruth and Stuart Redman. 2011. Oxford Word Skills. Idioms and Phrasal Verbs. Advanced. Oxford: Oxford University Press
Haines, Simone. 2012. Cambridge Vocabulary for Advanced. Self-study vocabulary practice. Cambridge: Cambridge University Press
West, Clare. 2002. Recycling Advanced English. Jersey: Georgian Press
Wyatt, Rawdon. 2006. Check your English vocabulary for living in the UK. A & C Black Publishers
Wyatt, Rawdon. 2006. Check your English vocabulary for phrasal verbs and idioms. London: A & C Black Publishers
Materiały własne nauczyciela.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę