Systemy operacyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z podstawami systemu operacyjnego z rodziny Windows/Unix/Linux.
C2 - Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie obsługiwania i konfigurowania wybranej dystrybucji wymienionych systemów.
C3 - Zaprezentowanie studentom możliwości systemu Linux/Unix, a w konsekwencji zainteresowanie ich tymi systemami.
Wymagania wstępne
W1 - Dobra znajomość obsługi komputera.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W_01 - Student zna funkcje podstawowych katalogów, nazewnictwo urządzeń oraz reprezentację ich jako plików (K_W04, K_W06)
W_02 - Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych poleceń powłoki oraz poleceń narzędziowych (K_W06)
W_03 - Student zna podstawową konfigurację usług DNS, SMTP, POP3, WWW (K_W04, K_W06)
U_01 - Student potrafi: zainstalować wybraną dystrybucję systemu Unix/Linux; zarządzać użytkownikami i grupami zabezpieczeń, jak również odczytywać i nadawać im uprawnienia do plików; zamontować i odmontować urządzenie w drzewie katalogów; dokonać konfiguracji podstawowych ustawień systemowych z poziomu wiersza poleceń; przetestować podstawowe zachowania sieci przy pomocy narzędzi systemowych; zarządzać procesami; uruchamiać podstawowe usługi dostępne w systemie Unix/Linux; zainstalować oraz odinstalować oprogramowanie; pisać proste skrypty w powłoce systemowej, konfigurować usługi DNS, SMTP, POP3, WWW (K_U01. K_U04, K_U15)
U_02 - Student potrafi korzystać z podręcznika pomocy (man) systemu Unix/Linux w celu wyszukiwania potrzebnych informacji (K_U02, K_U31)
K_01 - Student potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę teoretyczną i doskonalić umiejętności praktyczne (K_K01)
Metody dydaktyczne
Metody dialogowe, metody problemowe, praca w grupie, ćwiczenia w laboratorium komputerowym.
Treści programowe przedmiotu
Instalacja systemu; Funkcje podstawowych katalogów w drzewie katalogów; Systemowy podręcznik pomocy (man); Podstawowe komendy powłoki; Wyszukiwanie plików; Przetwarzanie tekstu; Zarządzanie użytkownikami i grupami zabezpieczeń; Odczytywanie oraz nadawanie uprawnień do plików dla użytkowników i grup zabezpieczeń; Nazewnictwo urządzeń oraz reprezentacja ich jako plików; Montowanie i odmontowywanie urządzenia w drzewie katalogów; Konfiguracja podstawowych ustawień systemowych z poziomu wiersza poleceń; Testowanie podstawowych zachowań sieci przy użyciu narzędzi systemowych; Zarządzanie procesami; Uruchamianie prostych usług dostępnych w systemie; Pisanie prostych skryptów w powłoce systemowej; Instalacja i deinstalacja oprogramowania; Podstawowa konfiguracja i uruchamianie usług: DNS, SMTP, POP3, WWW.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium zaliczeniowe - 50-59%: dst, 60-69%: dst+, 70-79%: db, 80-89%: db+, 90-100%: bdb
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. M. Stutz. Linux. Najlepsze przepisy. Helion, Gliwice, wydanie 2, 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Chris. Negus. Linux bible: boot up to Ubuntu, Fedora, KNOPPIX, Debian, openSUSE, and 13 other distributions. Indianapolis, IN, Wiley Pub., 2010.
2. E. Nemeth. UNIX and Linux system administration handbook. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, wydanie 4, 2011.
3. Eric Foster-Johnson, John C. Welch, Micah Anderson.
Skrypty powłoki. Od podstaw. Helion, Gliwice, 2006.
4. T.W. Ogletree: Windows XP PL. Księga eksperta, Helion, Gliwice 2002
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę