Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Iwona Szyłejko
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Doskonalenie sprawności fizycznej i cech motorycznych
C2 - Rozwijanie umiejętności ruchowych i technicznych w zespołowych formach aktywności fizycznej
C3 - Kształtowanie postaw wychowawczych i społecznych w walce sportowej (zasady fair - play)
Wymagania wstępne
1. Student posiada podstawową wiedzę na temat pływania,
2.Opanowanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w stopniu umożliwiającym stosowania ich w dalszych formach aktywności fizycznej,
3. Brak przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
W 01 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W 02 ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W 03 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
Umiejętności:
U 01 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U 02 posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U 03 potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
Kompetencje społeczne:
K 01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K 02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
Metody dydaktyczne
Metoda realizacji zajęć dydaktycznych: zadań praktycznych - zajęcia na basenie
Treści programowe przedmiotu
-Różne formy współzawodnictwa w wodzie,
-Doskonalenie pracy RR i NN w wybranych stylach,
-Rozwijanie wytrzymałości pływackiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagana 100% obecność na zajęciach oraz zaangażowanie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bartkowiak E. \"Pływanie sportowe\" COS Warszawa 1999,
Karpiński R. \"Pływanie.Podstawy techniki\",
Płatonow\"Trening wyczynowy w pływaniu\"Biblioteka Trenera, Warszawa 1997
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem