Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jacek Kowalik
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest dalsze rozwijanie i utrwalanie u Studentów kompetencji ogólnojęzykowych i komunikacyjnych na poziomie średniozaawansowanym - B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka angielskiego używanego w różnorodnych sytuacjach akademickich, zawodowych i życiowych (swobodne rozumienie wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i w piśmie, korzystanie z szeroko rozumianej literatury akademickiej w języku angielskim, itp.). Nabyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę do dalszego doskonalenia czynnej i biernej znajomości język angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka akademickiego, analitycznego prowadzenia badań, krytycznej oceny informacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
C1 - Rozumienie ze słuchu
C2 - Mówienie
C3 - Czytanie
C4 - Pisanie
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym stopnia niższego B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących języka akademickiego w różnorodnych dziedzinach (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
Rozumienie ze słuchu – rozumienie ogólnego sensu oraz szczegółów, wychwycenie konkretnych informacji potrzebnych do formułowania wniosków i domyślania się znaczeń, intencji i opinii rozmówcy na podstawie krótkich wypowiedzi, dialogów, dłuższych monologów, ogłoszeń, fragmentów audycji radiowych, wiadomości, większości programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów, filmów jeśli ich język jest standardowy, wykładów, itp.
Czytanie – rozumienie ogólnego sensu tekstu i poszczególnych fragmentów, rozumienie zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych, rozumienie dyskusji specjalistycznych dotyczących własnej tematyki zawodowej, wyszukiwanie szczegółowych informacji, rozumienie struktury tekstu, domyślanie się znaczeń i wyciąganie wniosków na podstawie różnorodnych adaptowanych tekstów informacyjnych, literackich i popularnonaukowych opisujących problematykę współczesną.
Mówienie – udzielanie informacji o sobie, odpowiadanie na pytania, opisy fotografii ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic, mówienie o nich w odniesieniu do siebie i życia codziennego, umiejętność prowadzenia konwersacji z partnerem, znajdywanie wspólnego rozwiązania, wyrażanie opinii na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych proponowanych wyborów, osiąganie porozumienia lub kompromisu, prowadzenie dyskusji na różne tematy, formułowanie krótszych i dłuższych wypowiedzi z użyciem podstawowych struktur gramatycznych, bogatego zasobu słownictwa i zwrotów grzecznościowych, łączników zdań i właściwego stylu wypowiedzi, porozumiewanie się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej i drugiej strony.
Pisanie – pisanie różnorodnych tekstów ukazujących umiejętność argumentowania, wyrażania opinii oraz poglądów za i przeciw, opisywania i relacjonowania zdarzeń.
Listy formalne i nieformalne: tzw. transactional letters, formy narracyjne, wypracowania, artykuły, raporty, recenzje filmów i książek, streszczenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3 inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4 postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz do działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, konwersatoryjny, z prezentacją, metoda dialogowa, ćwiczenia z podręcznikami, praca w oparciu o tekst, praca indywidualna, praca w parach, praca w zespołach, ćwiczenia interaktywne rozwijające prawidłowy sposób posługiwania się językiem, łańcuchowa metoda skojarzeń, metoda projektu, metody rozwijające twórcze myślenie, mikronauczanie.
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego:
Czasy gramatyczne oraz zmodalizowane grupy werbalne
Czasowniki modalne
Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
Zdania złożone, łączniki zdań
Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done”
Mowa zależna
Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only”, konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny
Rzeczowniki, przedimki
Struktury emfatyczne, inwersja
Kwantyfikatory, określniki, zaimki
Pytania, krótkie odpowiedzi
Przyimki czasu, miejsca, ruchu
Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty przyimkowe
Słowotwórstwo
Czasowniki frazalne (phrasal verbs)
Zwroty idiomatyczne
Kolokacje
Czasowniki nieregularne
Zakres materiału leksykalnego:
Podróże, wakacje, turystyka
Praca i zatrudnienie
Sport i czas wolny
Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi
Uczucia i opinie
Zdrowie i ciało człowieka
Problemy społeczne, katastrofy
Jedzenie, restauracje i gotowanie
Sklepy i zakupy
Miasta i budynki
Pojazdy i transport
Prawo i przestępczość
Technika, maszyny, komputery, wynalazki
Pieniądze i świat biznesu
Wykształcenie i nauka
Rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ciągła indywidualna obrazująca regularne i terminowe działania Studenta w ciągu całego semestru: frekwencja, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, pisemne i ustne kolokwia, prace pisemne; realizacja projektów: prezentacja, porada, dyskusja, itp., zadania dodatkowe (w tym gramatyka, słuchanie) oraz zadania kompensacyjne.
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Evans, V,. Upstream Upper-Intermediate, Express Publishing 2017
Evans V., Listening&Speaking Skills, Express Publishing 2017
Wielki multimedialny słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015
Cambridge Dictionary Online: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę