Język niemiecki - CEF A2 (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Iwona Fijołek
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) na poziomie biegłości językowej A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A1 zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów ogólnych.
C3 Opanowanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązywaniu i podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej A1 zgodnie z ESOKJ.
C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń umożliwiających komunikację w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego (rodzina, praca i czas wolny, zakupy, podróże, zdrowie);
W2 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu A1;
W3 przedstawia bardzo podstawowe informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego.
W4 Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się umożliwiające i ułatwiające opanowanie języka obcego
UMIEJĘTNOŚCI
U1 Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc, przedstawić się, opisać czym się zajmuje, gdzie mieszka
U2 Potrafi pisać pojedyncze wyrażenia i zdania
U3 Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, pojedyncze wyrażenia w oparciu o znane słowa, nazwy oraz zwroty
U4 Potrafi zrozumieć wypowiedź artykułowaną bardzo powoli i uważnie, z długimi pauzami umożliwiającymi stopniowe przyswajanie znaczenia
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej A1 zgodnie z ESOKJ.
K2 Potrafi brać udział w rozmowie, zachowując pewien stopień płynności i spontaniczności
K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy oraz przyjąć odpowiedzialność za rezultaty jej pracy
K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice interkulturowe
Metody dydaktyczne
Kurs (lektorat) obejmuje elementy wykładu (35%), praktycznych ćwiczeń aktywizujących studenta (55%) oraz różne formy zadań kontrolnych i testów sprawdzających zdobytą wiedzę i umiejętności studenta (10%).
Praca indywidualna, w parach i w grupach. Praca z wykorzystaniem CD i DVD. Ćwiczenia utrwalające zasoby leksykalne i gramatyczne z zastosowaniem różnych środków dydaktycznych.
Treści programowe przedmiotu
-TEMATYCZNO-LEKSYKALNY zakres kursu:
• nawiązywanie pierwszych kontaktów
• przedstawianie się
• telefonowanie
• przedmioty i sprzęty gospodarstwa domowego
• opisywanie przedmiotów
• produkty spożywcze, posiłki, przyzwyczajenia kulinarne
• zamawianie w restauracji, kawiarni, płacenie
• zakupy żywności
• spędzanie wolnego czasu
• opis przebiegu dnia
• umawianie się na spotkanie
• opis mieszkania i umeblowania oraz miejsca zamieszkania
• wynajmowanie mieszkania: ogłoszenia, sąsiedzi, zakazy i nakazy dot. lokatorów
• pobyt wakacyjny, urlop zimowy
• choroby: opis dolegliwości, porady, wizyta u lekarza
• pogoda - opis zjawisk atmosferycznych - komunikaty - prognoza
• weekend w mieście
• ważne wydarzenia z przeszłości
• orientacja w mieście: pokazywanie drogi, zwiedzanie miasta autokarem
• prezenty: zakupy, wybieranie prezentów, różne okazje do wręczania prezentów
• zalety i wady życia w mieście i na wsi
• zawody: nazwy i opis zadań
• poszukiwanie pracy
GRAMATYKA
- Czasownik: czas teraźniejszy (Präsens) czasowników słabych,mocnych i złożonych,czasowniki modalne, czas przeszły prosty (Präteritum), czasowniki haben i sein; czas przeszły Perfekt
- Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku, celowniku i bierniku; Rzeczowniki złożone, liczba mnoga rzeczownika.
- Przeczenie „kein” i „nicht”;
- Zaimek osobowy i dzierżawczy w mianowniku i bierniku;
- Przyimek – przyimki lokalne w typowych zwrotach; przyimki w znaczeniu czasowym (am, im, um ).
- Liczebnik główny i porządkowy.
- Przymiotnik i przysłówek w stopniu równym.
- Zdania oznajmujące, pytające ,wymagające rozstrzygnięcia z zaimkiem pytającym, z zaprzeczeniem, zdania współrzędnie złożone ( ze spójnikami: und, aber, oder,sondern, denn, deshalb); słówka czasowe; nie, selten, manchmal, oft, immer.
Formy wypowiedzi pisemnej:
• zasady pisania prostych, krótkich listów, zaproszeń, maili, kartek z życzeniami itp.
• opisywanie obrazków
• nauka formułowania krótkich tekstów dotyczących dziedzin wymienionych w punkcie „słownictwo”
• wypełnianie prostych i często używanych formularzy
• zasady pisemnego wyrażania próśb, podziękowań w oficjalnych pismach
- Korespondencja prywatna i biznesowa
Dyskusja:
• omówienie sposobu prowadzenia dyskusji
• omówienie zwrotów pomocnych w wyrażaniu swoich poglądów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji:
praca na zajęciach
prace domowe
prezentacja lub projekt
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne

Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie A1.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie A1.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie A1.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie A1.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie A1.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie A1.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie A1.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie A1.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Podręcznik \"Studio express A1, A2, B1\" Cornelsen Verlag jako wiodący.
Ponadto:
1. Filmy dydaktyczne.
2. Dialogi i teksty do słuchania wraz z ćwiczeniami.
3 . Powtórzeniowe i utrwalające ćwiczenia leksykalne i gramatyczne autorstwa nauczyciela.
4. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne
z podręczników:
a) DaF im Unternehmen, Klett Verlag
b) Themen neu aktuell 2. Hueber Verlag
c) So geht\'s. Lektor Klett Verlag
d) Sage und schreibe. Lektor Klett Verlag
e) Deutsch. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.1. E.M. Rostek WAGROS-Poznań
f) Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Jędrzejczyk-Skrzyńska Idea-Kraków-
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę