Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Edyta Michałek
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Po roku nauki student:
C1 - poprawnie czyta tekst,
C2 - rozróżnia formy koniugacyjne w zdaniu i funkcje przypadków, rozpoznaje i określa po łacinie poznane formy fleksyjne,
C3 - poprawnie tłumaczy zdania pojedyncze i złożone, określa części zdania;
C4 - układa krótkie zdania w języku łacińskim;
C5 - rozpoznaje i właściwie przekłada poznane składnie łacińskie;
C6 - zapamiętuje sentencje i wyrażenia łacińskie oraz słówka z opracowanych tekstów;
C7 - kojarzy poznane wyrazy łacińskie z pochodzącymi od nich wyrazami zarówno języka polskiego, jak i znanych studentowi języków obcych
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego
W2 - świadomość znaczenia języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej dla rozwoju języków nowożytnych
W3 - świadomość potrzeby uczenia się języków obcych
W4 - umiejętność kreatywnego współpracowania w grupie oraz ciekawość i otwartość na kulturę i świat
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- Student ma ugruntowaną wiedzę na temat fleksji, dysponuje znacznym zasobem leksykalnym.
W2- Student zna łacińską składnię, szyk wyrazów w wypowiedzi, specyficzne konstrukcje składniowe.
UMIEJĘTNOŚCI
U1- Student posiada umiejętność korzystania ze słownika.
U2- W oparciu o znajomość gramatyki i leksyki języka łacińskiego, student potrafi samodzielnie przetłumaczyć łatwy i średnio trudny tekst łaciński.
U3- Student umie rozpoznawać poszczególne formy fleksyjne wskazane w tekście, podać formy podstawowe imion i czasowników, samodzielnie utworzyć na polecenie prowadzącego wymagane formy gramatyczne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności.
K2- Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
K3- Student rozumie potrzebę porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka łacińskiego.
Metody dydaktyczne
1. Wykład gramatyczny.
2. Dyskusja dydaktyczna.
3. Praca w grupach.
4. Tłumaczenie tekstu pod kierunkiem prowadzącego.
5. Rozwiązywanie zadań i testów.
6. Prezentacja.
7. Przygotowanie i sprawdzenie prac pisemnych.
8. Konsultacje.
Treści programowe przedmiotu
- Wiadomości wstępne: alfabet, wymowa, akcent, łacińskie nazewnictwo gramatyczne.
- Fleksja: deklinacje I,II,III,IV,V; rzeczowniki, przymiotniki, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, imiesłów czasu przeszłego.
Koniugacja: koniugacje I,II,III,IV,V w trybie oznajmującym w czasach niedokonanych (temat praesentis) w stronie czynnej i biernej, w czasach dokonanych w stronie czynnej (temat perfecti), w czasach dokonanych w stronie biernej (temat supini) oraz w trybie rozkazującym; verba deponentia, odmiana słowa posiłkowego \"esse\" i \"composita z esse w czasach od tematu praesentis i perfecti.
- Składnia. Konstrukcje składniowe: Dativus possessivus, Accusativus i Nominativus duplex, Accusativus cum infinitivo i Nominativus cum infinitivo.
- Lektura preparowanych tekstów łacińskich w oparciu o podręcznik programowy.
- Tłumaczenie często stosowanych skrótów i sentencji łacińskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W- Student nie posiada wystarczającej wiedzy z zakresu fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Nie potrafi rozpoznawać ani tworzyć form fleksyjnych. Nie potrafi tłumaczyć, a tym bardziej analizować gramatycznie tekstu. Nie potrafi korzystać ze słownika.
K- Nie bierze udziału w dyskusji, nie jest zainteresowany przedmiotem.
Ocena dostateczna
W- Student posiada ograniczoną znajomość fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Student dysponuje wystarczającą praktyczną znajomość języka łacińskiego, z pomocą prowadzącego tłumaczy tekst o średnim stopniu trudności i usiłuje dokonać analizy składniowej zdania łacińskiego, potrafi korzystać ze słownika.
K- Student zachęcony przez prowadzącego włącza się w dyskusję dydaktyczną.
Ocena dobra
W- Student dysponuje dobrą znajomością fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Potrafi poprawnie rozpoznawać i tworzyć formy fleksyjne, bez trudu posługuje się słownikiem. Dobrze radzi sobie z tłumaczeniem tekstu o średnim stopniu trudności i z analizą składni zdania łacińskiego.
K- Chętnie uczestniczy w dyskusji dydaktycznej na temat przekładu i interpretacji gramatycznej omawianego tekstu. Widzi potrzebę systematyzowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Ocena bardzo dobra
W- Student posiada bardzo dobrze utrwaloną wiedzę z zakresu fleksji, składni, struktur składniowych. Posiada bogate słownictwo.
U- Potrafi bezbłędnie rozpoznawać i tworzyć formy fleksyjne, sprawnie posługuje się słownikiem. Bez problemu tłumaczy tekst o średnim stopniu trudności; umie dokonać analizy składniowej zdania.
K- Student podejmuje aktywną dyskusję na temat przekładu i interpretacji gramatycznej omawianego tekstu. Odczuwa potrzebę porządkowania i ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Na ocenę ma również wpływ: frekwencja na zajęciach, przygotowanie do nich, wypowiedzi ustne, pisemne testy śród semestralne oraz obserwacja ciągła.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Podstawowa: i. Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, Katowice 2006 (i późniejsze); M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1989; Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1990 (i późniejsze).
- Uzupełniająca: I. Salamonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego. Słowniczek polsko-łaciński, Warszawa 2002; Mały słownik polsko-łaciński, red. L. Winniczuk, 1994; Z. Samolewicz, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000; Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów zwrotów, powiedzeń, red. Cz. Michalunio, Kraków 2004; Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1973 (i późniejsze); S. Kalinkowski, Aurea dicta. Złote słowa, t. 1-2, Warszawa 1999.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę