Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Wykształcenie umiejętności poprawnego czytania i tłumaczenia (z użyciem słownika) tekstów łacińskich; rozpoznawanie i określanie podstawowych form i struktur gramatycznych, C 2. Dostrzeganie związków kultury antycznej ze współczesną kulturą polską i europejską, dostrzeganie pokrewieństwa wyrazów języka łacińskiego z wyrazami języka polskiego i języków obcych nowożytnych, C 3. Wyrobienie sprawności posługiwania się słownikiem, C 4. Nabycie umiejętności posługiwania zwrotami i sentencjami łacińskimi w odpowiednim kontekście.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego (lub dowolnego języka nowożytnego).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA W. 1. Student zna zasady wymowy liter (lub ich sekwencji) alfabetu łacińskiego, W. 2. Zna i rozpoznaje części mowy i części zdania, W. 3. Rozpoznaje przynależność rzeczownika do danej deklinacji i czasownika do właściwej mu koniugacji, W. 4. Zna formy podstawowe i znaczenie słownictwa podawanego dla poszczególnych tłumaczonych tekstów, W. 5. Określa formy w terminologii łacińskiej, W. 6. Zna podstawowe konstrukcje gramatyczne, W. 7. Zna najważniejsze zwroty i sentencje łacińskie.

UMIEJĘTNOŚCI U. 1. Student poprawnie czyta dowolny tekst łaciński, U. 2. Posługuje się wiadomościami z fleksji i składni podczas przekładu prostych i złożonych zdań łacińskich na język polski, U. 3. Podczas przekładu zdań łacińskich na język polski wykorzystuje opanowane pamięciowo słownictwo łacińskie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, objaśnianie struktur gramatycznych i ich zastosowania, analiza przykładów zdań (metoda gramatyczno-tłumaczeniowa), praca w grupach, ćwiczenia fleksyjne, praca własna studenta z podręcznikiem, pokaz multimedialny, korekta prac pisemnych.
Pomoce dydaktyczne:
Tradycyjny zapis na tablicy, kserokopie materiałów piśmiennych, sprzęt komputerowy.
Treści programowe przedmiotu
- Zarys historii języka łacińskiego, części mowy, części zdania, alfabet, akcentowanie i enklityki, formy podstawowe i określanie form, indicativus i imperativus koniugacji (od I do IV), genus activum (tempora: praesens, imperfectum, futurum I, perfectum, plusquamperfectum, futurum II), genus passivum (tempora: praesens, imperfectum, futurum I), verba deponentia; deklinacje (I-V), przyimki, zaimki (osobowe, dzierżawcze, zwrotny, względne, wskazujące i nieokreślone), przymiotniki (I-III deklinacji), przysłówki, przymiotniki i rzeczowniki odsłowne; konstrukcje: dativus possessoris, składnia nazw miast, coniugatio periphrastica passiva. Słownictwo skorelowane w podręczniku z ww. materiałem gramatycznym; sentencje łacińskie (starożytność pogańska) oraz sentencje proweniencji biblijnej; najważniejsze modlitwy chrześcijańskie w języku łacińskim.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- 1. Obowiązek frekwencji: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze; pozostałe należy usprawiedliwić (usprawiedliwienie lekarskie, sądowe lub z uczelni). Trzy nieusprawiedliwione nieobecności studenta mogą skutkować odmową zaliczenia ćwiczeń przez prowadzącego.
2. Ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach.
3. Zapowiedziane kolokwia pisemne (od 1 do 4) w semestrze, trwające od 45 do 90 minut, nie później niż na tydzień przed planowanym zakończeniem zajęć; w wypadku nieobecności na kolokwium student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego, by umówić się na zaliczenie materiału objętego kolokwium.
4. Ocena podsumowująca semestr (od 2 do 5) jest oparta na ocenach uzyskanych z kolokwiów oraz na ocenie wynikającej z ciągłego oceniania pracy studenta na zajęciach (odpowiedzi ustne).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Podstawowa: I. Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, Katowice 2006 (i późniejsze); M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1989; Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1990 (i późniejsze).
- Uzupełniająca: I. Salamonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego. Słowniczek polsko-łaciński, Warszawa 2002; Mały słownik polsko-łaciński, red. L. Winniczuk, 1994; Z. Samolewicz, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000; Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów zwrotów, powiedzeń, red. Cz. Michalunio, Kraków 2004; Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1973 (i późniejsze); S. Kalinkowski, Aurea dicta. Złote słowa, t. 1-2, Warszawa 1999.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę