Metodologia nauk o kulturze (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Monika Walczak prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 przyswojenie sobie przez studenta wiedzy i warsztatu pracy z zakresu metodologii nauk o kulturze
C2 przyswojenie sobie przez studenta warsztatu pisania prac dyplomowych
C3 uzyskanie przez studenta kompetencji w zakresie wyznaczonym przedmiotem pracy
C4 uzyskanie przez studenta znajomości metod badań nad kulturą, ich zalet i ograniczeń, a także umiejętności samodzielnego ich stosowania.
Wymagania wstępne
W1 umiejętność analizowania tekstów naukowych
W2 umiejętność pisania poprawną polszczyzną
W3 prezentowanie postawy zgodnej z etosem pracy naukowej, otwartość na pracę w grupie i dyskusję z uwzględnieniem różnych punktów widzenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student zna i rozumie metodologiczną specyfikę badań nad kulturą w porównaniu z badaniami z zakresu innych typów nauk K_W02, K_W03, K_W04,K_W05, K_W08, K_W09
student zna i rozumie naturę i specyfikę przedmiotów badanych przez nauki o kulturze K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09
student jest świadomy różnorodności celów badawczych, jakie mogą stawiać sobie nauki o kulturze i umieć je odróżniać K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09
student zna główne metody nauk o kulturze i rozumie ich specyfikę K_W02, K_W03, K_W04,K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09
student wie, jakie wyniki można uzyskać stosując poszczególne metody badań i ma świadomość ich poznawczego statusu K_W02, K_W03, K_W04,K_W05, K_W06, K_W07, K_W09
UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi wyznaczyć przedmiot badań, stawiając problem badawczy i ustalając cel badań K_U03, K_U04, K_U10, K_U12
student umie dobrać metodę badań do ich przedmiotu K_U03, K_U04, K_U10, K_U12
student umie stosować elementarne metody badawcze nauk o kulturze K_U03, K_U04, K_U10, K_U12
student umie dostrzec zalety i ograniczenia stosowanych metod i uzyskiwanych dzięki nim wyników K_U03, K_U04, K_U10, K_U12
student potrafi poprawnie zredagować tekst spełniający wymogi pracy naukowej K_U05, K_U10
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role (protokolant, dyskutant, referent, koreferent), inspirując pozostałych uczestników do podejmowania nowych problemów lub alternatywnych rozwiązań. K_K05, K_K06
student potrafi samodzielnie podjąć pogłębioną analizę podjętego problemu i odpowiednio zaplanować i realizować harmonogram swoich prac i terminowo oddawać ustalone z prowadzącym partie pracy K_K01, K_K03
student dostrzega potrzebę dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności K_K01, K_K03
Metody dydaktyczne
Referaty przygotowane przez studentów, dyskusja wokół tych referatów, analiza tekstu
Treści programowe przedmiotu
1. Treści wspólne: a) Kanony rzetelności naukowej oraz wymogi stawiane pracy naukowej; b) Metodyka pisania prac dyplomowych (konstrukcja pracy, sporządzanie przypisów, bibliografii lub netografii, elementy niezbędne we wstępie i zakończeniu pracy); 2.Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych i zainteresowania seminarzystów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
BRAK ZALICZENIA
Wiedza
Student nie posiada ogólnej wiedzy nt. natury nauk o kulturze jako dziedziny humanistyki, nie rozumie specyfiki badań nad kulturą. Nie ma dostatecznej wiedzy w zakresie wyznaczonym przez tematykę seminariów lub tematykę jego pracy. Nie zna lub nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną.
Umiejętności
Student nie umie posługiwać się warsztatem pracy studiowanej dyscypliny lub ogólnym warsztatem pisania prac dyplomowych. Nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy ani doskonalić swoich umiejętności badawczych. Student nie umie dyskutować problemów interdyscyplinarnych ani analizować tekstów naukowych. Student nie przygotowuje w ustalonym terminie prac naukowych lub ich uzgodnionych części, nie jest w stanie prezentować lub bronić tez postawionych w jego pracy.
Kompetencje społeczne
Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów. Student nie wykazuje zrozumienia dla potrzeb uczenia się przez całe życie oraz nie wykazuje gotowości do pracy w grupie. Student nie wykazuje zainteresowania aktualnym stanem badań w studiowanej dziedzinie. Student nie respektuje zasad rzetelności naukowej.
ZALICZENIE
Wiedza
Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. natury nauk o kulturze jako dziedziny humanistyki i rozumie specyfikę badań nad kulturą. Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym przez tematykę seminariów lub tematykę jego pracy magisterskiej. Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstu naukowego. Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną.
Umiejętności
Student umie posługiwać się warsztatem pracy studiowanej dyscypliny oraz ogólnym warsztatem pisania prac dyplomowych. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności badawcze. Student umie dyskutować problemy interdyscyplinarne oraz umie analizować teksty naukowe. Student przygotowuje w ustalonym terminie prace naukowe lub ich uzgodnione części, jest w stanie prezentować oraz bronić tez postawionych w jego pracy.
Kompetencje społeczne
Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. Student wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, angażuje się w dyskusje stawianych problemów. W sposób pogłębiony korzysta z dostępnej literatury przedmiotu. Student wykazuje zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz gotowość do pracy w grupie. Student wykazuje zainteresowanie aktualnym stanem badań w studiowanej dziedzinie. Student respektuje zasady rzetelności naukowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Bronk A., Nauki humanistyczne i kultura logiczno-metodologiczna, \"Edukacja Humanistyczna\" WSH 2004 nr 1-2, Szczecin 2005, 18-26.
Chudnoff E., A Guide to Philosophical Writing, http://isites.harvard.edu/k24101, data dostępu: 19.02.2018.
D\'Oro G. and S. Overgaard (eds.), The Cambridge Companion to Philosophical Methodology, Cambridge: CUP 2017.
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, wyd. 4, Lublin: TN KUL 1992.
Lindsay D., Scientific writing = thinking in words, Collingwood VIC: CSIRO PUBLISHING 2011.
Repko A. F., Interdisciplinary Research: Process and Theory, Sage Publications Inc. Los Angeles 2008.
Walczak M., Między dyscypliną a badaniami interdyscyplinarnymi: uwagi o metodologicznym statusie kulturoznawstwa, \"Roczniki Kulturoznawcze\" 1:2010, 7-41.
Bibliografia do poszczególnych prac dostosowana jest ich tematów.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.
Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław 1994, 2004.
Bronk A., Majdański S., Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa naukoznawcza, \"Nauka\" 2009 nr 1, 47-66.
Bronk A., Interpretacja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, 387-389.
Burzyńska A., M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.
Hammersley M., P. Atkinson, Metody badań terenowych, tłum. pol. S. Dymczyk, Poznań 2000..
Kmita J. (red.), Studia z teorii kultury i metodologii badań nad kulturą, Poznań 1982.
Marciszewski W., Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977.
Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978, 1986.
Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.
Walczak M., O różnicy między tematem a problemem badawczym, w: M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski (red.), Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 497-502.
Walczak M., Pojęcie, koncepcja, teoria. Rozgraniczenia terminologiczne, w: A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec & M. Tkaczyk (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach, Seria druga, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2016, s. 477-483.
Woleński J., Kontrowersje metametodologiczne, w: tenże, W stronę logiki, Kraków: Aureus (1979) 1996, s. 239-250.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem