Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Witalij Smygur
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych,
C2-Podnoszenie na wyższy poziom wybranych cech motorycznych,
C3-Integrcja i mobilizacja zespołu do rywalizacji sportowej,
C4-Reprezentowanie Uczelni w AMWL, AMP oraz innych zawodach rangi mistrzowskiej i towarzyskiej.
Wymagania wstępne
1. Brak przeciwwskazań lekarskich,
2.Chęci i zaangażowanie do treningu oraz zawodów,
3. Strój sportowy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychołogicznym

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
Pokaz,pogadanka, wykład, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
\"Trójbój siłowy\" należy do sportów siłowych. Składa się z trzech konkurencji:

a) wyciskania sztangi w leżeniu na ławeczce, w tym:
- co determinuje poprawną technikę wyciskania, najważniejsze aspekty
- poprawne mostkowanie
- mechanika ruchu, wzorzec ruchowy, praktyka na ciężarach

b) przysiadów ze sztangą, w tym:
- co determinuje poprawnie wykonany przysiad
- dysproporcje siłowe i ich wpływ na technikę
- różnice w mechanice przysiadów highbar oraz lowbar
- podejście do przysiadu, wzorzec ruchowy, praktyka na ciężarach.

c) tzw. \"martwego ciągu\", w tym:
- różnice w mechanice poszczególnych technik
- co determinuje poprawnie wykonany martwy ciąg
- budowa ciała, dysproporcje siłowe
- mechanika ruchu, wzorzec ruchowy, praktyka na ciężarach

Zajęcia poprzedza specjalistyczna rozgrzewka. Trening obejmuje ćwiczenie wszystkich bojów \"trójboju siłowego\". Obciążenia treningowe są dostosowane do możliwości fizycznych każdego ćwiczącego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie semestru bez oceny. Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział zajęciach sekcji i reprezentowaniu Uczelni
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Atlas treningu siłowego\", F. Delavier, 1998.
- Metody treningu i podstawy żywienia w sportach siłowych: (trójbój siłowy, kulturystyka, fitness, podnoszenie ciężarów), M. Kruszewski, 2007.
- Nowoczesny trening siłowy, K. Ian, S. Lou, 2013.
- Trening siłowy. HIT-fitness- trening o wysokiej intensywności J. Giessing, 2011.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem