Emisja głosu i solfeż (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Iwona Sawulska
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1.Ukształtowanie całkowitego panowania nad głosem w pracy pedagoga, dyrygenta chóralnego i organisty oraz technik ekspresji głosowej.Ustawienie oddechu, poszerzenie skali, wyrównanie barwy i prawidłowe umiejscowienie głosek
C.3. Opanowanie czytania a vista ćwiczeń solfeżowych. Wykształcenie prawidłowej percepcji i rozumienie struktur melodyczno-rytmicznych oraz harmonicznych.
C.4. Analiza, rozpoznanie i prawidłowy zapis tekstu muzycznego.
Wymagania wstępne
Prawidłowy tor oddechowy, elastyczność operowania głosem, ogólna muzykalność, dobre poczucie rytmu i poczucie ciążeń tonalnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: Poznanie funkcji, fizjologii , ekonomiki oddechu . Posiadanie znajomości repertuaru muzycznego związanego z własną specjalnością. Student powinien opanować wiedzę, pozwalającą zdefiniować podstawowe cechy akustyczne głosu i posługiwać się terminologią z tego zakresu. (M_W20; M_W22; M_W25)
Pogłębianie wiadomości z zakresu zasad i teorii muzyki w zakresie znajomości interwałów, koniecznej do zrozumienia zjawisk dźwiękowych; rozpoznawanie i rozróżnianie podstawowych zjawisk dźwiękowych; posiada znajomość literatury muzycznej z zakresu modułów kierunkowych i specjalistycznych, w kontekście wykorzystania ich podczas ćwiczeń słuchowych, posiada wiedzę w zakresie literatury związanej z kierunkiem studiów. Zna i rozumie istotę nauk o muzyce oraz ich wykorzystanie podczas kształtowania umiejętności słuchowych.(M_W06, M_W11)

UMIEJĘTNOŚCI: . Prawidłowa koordynacja wszystkich elementów techniki głosowej w celu osiągnięcia zamierzonej ekspresji (umiejętność operowania wolumenem, oddechem, vibratem, barwą, dynamiką i artykulacją . Umiejętność płynnej zmiany rejestrów. Student jest świadomy sposobów wykorzystania emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej i kieruje się kryterium stylistycznym.(M_U23; M_U25; M_U26; M_U27)
Wykorzystanie wiedzy i nabycie sprawności słuchowych (pamięci muzycznej) w zakresie prawidłowej intonacji przebiegów melodycznych, umiejętność rozpoznawania analizowania zjawisk dźwiękowych. Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, wykazuje umiejętność wyrażania, realizowania i tworzenia własnych zamierzeń artystycznych; posiada umiejętność klasyfikacji zjawisk w muzyce oraz korzystania z mediów elektronicznych jako materiałów pomocniczych; Posiada umiejętność budowania repertuaru i wykorzystywania go w zakresie przedmiotu kształcenie słuchu.(M_U25)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) Wyrażanie trafnych sądów w sprawach dotyczących wykonawstwa i techniki wokalnej. Otwartość na różnorodność technik wokalnych i odmienną ekspresję artystyczną innych wykonawców. Uświadomienie roli przekazywanych treści i emocji za pomocą dźwięku i słowa (M_K03; M_K10; M_K11).
Jest samodzielnym artystą i pedagogiem zdolnym do wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy w zakresie przedmiotów muzycznych; potrafi inicjować działania artystyczne, obejmujące synkretyzm sztuk, w zakresie szeroko pojętej kultury muzycznej. Posiada umiejętność pracy zespołowej i jej organizacji, umiejętność podejmowania decyzji w celu ułatwienia percepcji materiału muzycznego, umiejętność przystępnej prezentacji skomplikowanych zadań muzycznych (M_K11)
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia w wymiarze 30 jednostek lekcyjnych, dostosowane do treści programowych. Zakończone zaliczeniem z oceną. Sala wyposażona w instrument (pianino), materiały nutowe i tekstowe. Zajęcia w formie ćwiczeń w wymiarze 30 jednostek lekcyjnych w semestrze; aktywizacja studentów do samodzielnej pracy; analiza materiału dźwiękowego z wykorzystaniem fortepianu, głosu oraz nagrań CD; zapis dyktand pamięciowych, 2-głosowych, 3-głosowych, harmonicznych i atonalnych; czytanie nut głosem z wykorzystaniem materiałów do kształcenia słuchu zgodnych z podaną literaturą przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Opanowanie techniki wokalnej w zakresie wykonywanych w przyszłości specjalizacji muzycznych /dyrygent chóralny, organista kościelny/ lub w pedagogice muzycznej. Ćwiczenia obejmują pracę nad: poszerzeniem i wyrównaniem skali, czystością intonacji, prawidłowym oddechem, prawidłową dykcją, opanowaniem artykulacji i dynamiki wokalnej oraz opracowaniem tekstu literackiego. Omówione są też niektóre zagadnienia z patologii i higieny głosu. Ćwiczenia melodyczne i rytmiczne, dyktanda pamięciowe, praca nad precyzją intonacji,dyktanda jedno- i wielogłosowe (określenie i zapis nutowy), rozpoznawanie interwałów i rodzaju akordów (w tym charakterystycznych), analiza słuchowa i zapis zjawisk harmonicznych, transponowanie melodii głosem, solfeż (ćwiczenia do samodzielnego przygotowania oraz śpiewanie a vista)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ćwiczenia grupowe. Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych : sala wyposażona w instrument (fortepian lub pianino), sprzęt do odtwarzania muzyki, materiały nutowe. zaliczenie z oceną w formie ustnej i pisemnej (semestralne po I, II semestrze)
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: 25% - frekwencja i przygotowanie do zajęć, 25% - prawidłowa realizacja zadań ćwiczeniowych, 50% - aktywność na zajęciach.
Ocena Bardzo dobra: minimum 90 % frekwencji, przygotowanie do zajęć w zakresie zadanych ćwiczeń, prawidłowa analiza materiału dźwiękowego prezentowanego na zajęciach, maksymalna szybkość percepcji materiału dźwiękowego (5-krotne odtworzenie 1-głosowego dyktanda pamięciowego, prawidłowy zapis dyktanda 2-głosowego i 3- głosowego po 16-krotnym odtworzeniu), bezbłędna orientacja w tonacjach, skalach, strukturach melodyczno-rytmicznych, opanowanie, rozpoznawanie i analiza współbrzmień harmonicznych oraz ich znaczeń funkcyjnych, autokorekta. Ocena bardzo dobra: pełna frekwencja i zaangażowanie na zajęciach, prawidłowa realizacja zadań muzyczno-technicznych, wypracowanie dźwięczności głosu i indywidualnej barwy, utrzymywanie stałej kondycji głosowo-oddechowej, opracowanie prawidłowej stylistyki wykonywanej literatury muzycznej.
Ocena dobra: przynajmniej 90 % frekwencji, zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia, prawidłowa realizacja zadań muzyczno-technicznych, wypracowanie dźwięczności głosu i indywidualnej barwy, utrzymywanie stałej kondycji głosowo-oddechowej.
Ocena dostateczna: przynajmniej 60 % frekwencji, zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia, prawidłowa realizacja zadań muzyczno-technicznych, wypracowanie dźwięczności głosu.
Ocena niedostateczna: frekwencja poniżej 60%, brak zaangażowania w wykonywane ćwiczenia, nieprawidłowa realizacja zadań muzyczno-technicznych, brak wypracowanej dźwięczności głosu, nieprawidłowy oddech.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: 1. Conocne G., 50 ćwiczeń na głos wysoki, średni i niski op.9., PWM, Kraków 1987.; 2. Vaccai N., Ćwiczenia na głos średni, PWM, Kraków 1987.; 3. Górski H., Zbiór ćwiczeń z emisji głosu, PWM, Kraków 2003.; 4. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, UNIVERSITAS, Kraków 2003. Literatura podstawowa:
M. Wacholc -Czytanie nut głosem, T. I, II i III, PWM
Z. Peret- Ziemlańska, E. Szewczyk - Uczmy się solfeżu, PWM
J. K. Lasocki - Solfeż, T. I i II, PWM
L. Zganiacz - Mazur - Dyktanda dla młodzieży melodyczne rytmiczne i harmoniczne, Wyd. muz. Contra
J. Dzielska, L.M. Kaszycki -Podręcznik do kształcenia słuchu, PWM
Literatura uzupełniająca:
A.Kowalska-Pińczak -Kształcenie słyszenia linearnego od tonalności do atonalności, Wyd. AM w Gdańsku
M. Dziewulska, A. Frączkiewicz, K. Palowska -Materiały do kształcenia słuchu, PWM
J. Dzielska - Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu, PWM
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę