Wielokulturowość regionu (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Gombin
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zaznajomienie studenta z wybranymi wątkami tradycji wielokulturowej Lubelszczyzny (ze szczególnym uwzględnieniem Lublina) mającymi wpływ na kształt sztuki XVI - XX wieku.
Wymagania wstępne
Wiedza z historii sztuki na poziomie maturalnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K kompetencje społeczne
K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji, doskonali umiejętności, potrafi planować kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami w sztuce.
K_K03 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K07 Bierze odpowiedzialność za swoje działania profesjonalne, potrafi zaplanować i kierować pracą innych.
K_K08 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacja i instytucjach zajmujących się kulturą.

U umiejętności

K_U01 Ma pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące wyszukiwanie, porządkowanie i analizowanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, krytyczną analizę źródeł, umiejętność syntezy, definiowania problemów , dobór właściwych metod badawczych, samodzielne formułowanie wniosków.
K_U02 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, podejmuje własne działania naukowe.
K_U03 Potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych wykorzystując pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki i odwołując się do osiągnięć innych dyscyplin humanistyki.
K_U06 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji ustnych.
K_U04 Potrafi w sposób uporządkowany i merytoryczny zaprezentować wyniki swoich badań, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.
K_U05 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu prac pisemnych

W wiedza

K_W01 Ma systematyczną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki i jej relacji z innymi obszarami humanistyki.
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce.
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju badań nad sztuką, zna najważniejsze orientacje badawcze i modele metodologiczne. Zna i rozumie najważniejsze, odnoszące się do dzieł sztuki metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej (od sztuki pradziejowej po nowoczesną), jej uwarunkowań kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych.
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę szczegółową odnośnie wybranych zagadnień (związaną z uczestnictwem w seminariach, zajęciach fakultatywnych, wykładach monograficznych, opartą na znajomości literatury przedmiotu i badaniach własnych).
K_W06 Ma systematyczną wiedzę dotyczącą dziejów teoretycznej refleksji nad sztuką (architekturą i sztukami plastycznymi), obejmującą zagadnienia z zakresu filozofii, estetyki, teorii i historiografii sztuki
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat związków historii sztuki z innymi dyscyplinami nauki, pozwalającą na rozpatrywanie wybranych zagadnień w perspektywie badań interdyscyplinarnych.
K_W08 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym.
K_W09 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień krytyki artystycznej.
K_W10 Ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania sztuki w świecie nowoczesnych mediów i dotyczącą współczesnej kultury wizualnej.
K_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Zakres chronologiczny obejmuje okres od XVI do XX w. Na tle historii politycznej oraz społeczno – gospodarczej ukazane zostaną wydarzenia z historii kultury ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wielokulturowych.
1. Nowożytne rozumienie słowa \"tolerancja\".
2. Protestantyzm na Lubelszczyźnie. Początki-rozwój-wpływ na kulturę. Relacje z katolicyzmem. Ocena roli protestantyzmu (w tym tego na Lubelszczyźnie) w polskiej historiografii.
3.Kościół prawosławny na Lubelszczyźnie. Relacje z katolikami.
4. Kościół unicki na Lubelszczyźnie. Geneza unii brzeskiej. Ocena unii w historiografii. Ikonografia konfliktu polsko- kozackiego. Relacje z kościołem prawosławnym.
5. Żydzi na Lubelszczyźnie. Relacje z katolikami, prawosławnymi, protestantami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Lubelszczyzna dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977.
Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, pod red. Józefa Mazurkiewicza, Lublin 1965.
Dzieje Lublina, t. II, pod red. Stanisława Krzykały, Lublin 1976.
Dzieje Lubelszczyzny, t. I. red. T. Mencel, Warszawa – Lublin 1974.
Historia Lublina w zarysie, pod. red. H. Zinsa, Lublin, 1972.
Kultura miejska Królestwa Polskiego 1815-1875. Warszawa – Kalisz – Lublin – Płock, pod. red. A. Drexler, Warszawa 2002.
Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T.Radzik i A.A. Witusik, Lublin 1997.
Marczewski J., Duszpasterska działalność Kościoła w średniowiecznym Lublinie, Lublin 2002.
Przegaliński A., Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864 – 1914, Lublin 2009.
Rolska-Boruch I., ”Domy pańskie” na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, Lublin 2003.
Rolska- Boruch I., Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, Lublin 1999.
Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin wczesnośredniowieczny: studium rozwoju przestrzennego, Warszawa 2006.
Szczygieł R., Śladkowski W., Lublin, Zarys dziejów miasta, Lublin 1995.
Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny, pod red. A. Koprukowniaka i W. Śladkowskiego, Lublin 1980.
Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, red. A.Aleksandrowicz, W. Śladkowski, S.Tworek, Lublin1978.
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Żywicki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę