Antropologiczne konteksty w badaniach dzieł sztuki średniowiecznej (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Na bazie tematów z zakresu ikonografii oraz badań ikonologicznych wskazuje się na różne metody badawcze, które stanowiły podstawową wiedzę w uporządkowany metodologicznie sposób zaprezentowaną, w różnorakich opracowaniach i studiach z historii sztuki. Wskazanie na najbardziej adekwatną do tematu metodę jest celem seminarium o pogłębionym zakresie wiedzy z zakresu historii sztuki oraz metod badawczych.
Wymagania wstępne
Posiadanie uporządkowanej, pogłębionej wiedzy na temat dziejów sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej, jej uwarunkowań kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma systematyczną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki i jej relacji z innymi obszarami humanistyki.
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce.
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju badań nad sztuką, zna najważniejsze orientacje badawcze i modele metodologiczne. Zna i rozumie najważniejsze, odnoszące się do dzieł sztuki metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat dziejów sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej , jej uwarunkowań kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych.
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę odnośnie zagadnień szczegółowych związanych z historią sztuki średniowiecznej
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat związków historii sztuki z innymi dyscyplinami nauki, pozwalającą na rozpatrywanie wybranych zagadnień w perspektywie badań interdyscyplinarnych.
K_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Ma pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące wyszukiwanie, porządkowanie i analizowanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, krytyczną analizę źródeł, umiejętność syntezy, definiowania problemów , dobór właściwych metod badawczych, samodzielne formułowanie wniosków.
K_U02 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, podejmuje własne działania naukowe.
K_U03 Potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych wykorzystując pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki i odwołując się do osiągnięć innych dyscyplin humanistyki.
K_U04 Potrafi w sposób uporządkowany i merytoryczny zaprezentować wyniki swoich badań, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.
K_U05 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu prac pisemnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji, doskonali umiejętności, potrafi planować kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami w sztuce.
K_K03 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K07 Bierze odpowiedzialność za swoje działania profesjonalne, potrafi zaplanować i kierować pracą innych.
Metody dydaktyczne
Dyskusja
Konsultacje
Praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
Treści programu seminarium obejmują zagadnienia związane z analizą tematów sakralnych, powinowactwa sztuki i literatury, zwłaszcza biblijnej, patrystycznej, średniowiecznej oraz średniowiecznej literatury pięknej. Treści programu seminarium dotyczą zagadnień różnych działów sztuki (malarstwa, rzemiosła artystycznego, zwłaszcza kości słoniowej, alabastru). Podejmuje się analizę techniczną i technologiczną warunkującą ostateczny efekt dzieła malarskiego lub rzeźbiarskiego. Szeroko pojęta ikonografia odniesiona jest do zagadnień religijnych i społecznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. ocena aktywności
2. ocena prowadzenia badań, przygotowania materiałów i prac pisemnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura szczegółowa niezbędna do przygotowania poszczególnych prac zostanie podana studentom indywidualnie podczas zajęć oraz konsultacji.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę