Sztuka  nowoczesna:  praktyka - teoria - powiązania  artystyczne (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Rozwijanie zainteresowań własnych studenta w zakresie sztuki nowoczesnej ) oraz sposobów jej oddziaływania na odbiorców (w tym kształtowania teorii, kolekcji i muzealnej prezentacji).
2. Praca nad określeniem zakresu tematu i planem pracy.
3. Przedstawienie rozdziału rozprawy.
Wymagania wstępne
1. Podstawowa wiedza na temat sztuki w zakresie podstawy programowej licencjatu z historii sztuki.
2. W wypadku kontynuacji innych studiów uzupełnienie wiedzy do tego poziomu w zakresie historii sztuki nowoczesnej polskiej i powszechnej (poddane ocenie prowadzącego zajęcia).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Student systematycznie poszerza wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej.
K_W02 Student dobiera odpowiednią do tematu swojej pracy metodę badawczą.
K_ W03 Student łączy sztukę nowoczesną z innymi dziedzinami kultury i interpretuje ją w kontekście nauk humanistycznych i społecznych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student samodzielnie pogłębia umiejętności korzystania z różnych metod badawczych w zakresie historii sztuki nowoczesnej: wyszukuje, porządkuje i analizuje krytycznie zebrany materiał.
K_U02 Student samodzielnie definiuje problemy i formułuje wnioski badawcze w zakresie sztuki nowoczesnej.
K_U03 Doskonali umiejętność koordynowania prezentacji multimedialnych i przedstawianych na seminarium zagadnień .
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie historii sztuki i nauk pokrewnych
K_K02 Student doskonali umiejętności, potrafi planować kierunki własnego rozwoju naukowego w kontekście magisterium.
Metody dydaktyczne
1. Konsultacje indywidualne.
2. Praca dyskusyjna w grupie.
3. Korekta naukowa i redakcyjna przedstawionych rozpraw.
Treści programowe przedmiotu
1. Historia sztuki nowoczesnej polskiej i powszechnej w zakresie praktyki i teorii.
2. Teoria i praktyka kolekcjonerska/muzealna/galeryjna związana ze sztuką nowoczesną i najnowszą oraz ze zmianami strategii jej oddziaływania na odbiorców (także w aspekcie historycznym).
3. Społeczne oddziaływanie sztuki nowoczesnej (cele i realizacja) - w ujęciu antropologii i socjologii kultury.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Systematyczna współpraca z prowadzącym zajęcia.
2. Przedstawienie efektów pracy wg ustalonego harmonogramu wystąpień na seminarium.
3. Przedstawienie pisemnej wersji jednego rozdziału rozprawy .
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zależna od:
- posiadania licencjatu z historii sztuki (brak oznacza ustaloną z prowadzącym listę lektur jak zaznaczono w warunkach wstępnych);
- dobierana indywidualnie zależnie od tematu pracy magisterskiej.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę