Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu oraz integrowanie jej z innymi sprawnościami tj. mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem oraz znajomości gramatyki
C2-poszerzanie i aktywizacja zasobu leksykalnego oraz utrwalanie stosowania poprawnych konstrukcji językowych z wykorzystaniem słuchowisk w języku niemieckim
C3- rozwój kompetencji stawiania hipotez, argumentowania i dyskusji w fazie przed i po wysłuchaniu materiału dydaktycznego
Wymagania wstępne
W1-kompetencje językowe na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych w j. niemieckim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student potrafi zrozumieć wysłuchany tekst, zarówno w zakresie percepcji ogólnej treści przekazu jak i informacji szczegółowych.
2. Student potrafi samodzielnie przekazać informacje w formie umożliwiającej zrozumienie.
3. Student tworzy dłuższe wypowiedzi z uwzględnieniem adekwatnej do sytuacji struktury retorycznej
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozumie globalnie i selektywnie treści przekazywane podczas ćwiczeń.
2. Student dysponuje umiejętnością streszczania wysłuchanego materiału i omawiania poruszanych w nich problemów.
3. Student potrafi reagować w różnych sytuacjach wymagających ustnej komunikacji językowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz dzieląc się posiadaną wiedzą i umiejętnościami.
2. Student potrafi realizować wytyczone cele.
3. Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych umiejętności i wiedzy.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia komunikatywne, ćwiczenie rozumienia za słuchu w laboratorium językowym, uzupełniane komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikacyjnymi oraz grami językowymi
Treści programowe przedmiotu
Na podstawie popularnych podań i legend krajów niemieckojęzycznych, opracowanych w formie słuchowisk oraz uzupełnionych zestawem tekstów i ćwiczeń, studenci ćwiczą umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz sprawność mówienia, wzbogacając równocześnie swoją wiedzę na temat historii i kultury krajów niemieckojęzycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
W-student nie rozpoznaje podstawowych cech wysłuchanego / przeczytanego tekstu
U-student nie rozumie treści przekazywanych podczas ćwiczeń
K-student nie bierze udziału w zajęciach i nie potrafi współpracować w grupie
ocena dostateczna:
W-student rozpoznaje podstawowe cechy wysłuchanego / przeczytanego tekstu
U-student rozumie najważniejsze treści przekazywane podczas ćwiczeń
K-student przynajmniej biernie uczestniczy w zajęciach, przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz podejmuje próby pracy w grupie
ocena dobra:
W-student rozpoznaje większość cech wysłuchanego / przeczytanego tekstu
U-student rozumie większość treści przekazywanych podczas ćwiczeń
K-student aktywnie uczestniczy w zajęciach, regularnie przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz potrafi efektywnie współpracować w grupie
ocena bardzo dobra:
W-student rozpoznaje niemal wszystkie cechy wysłuchanego / przeczytanego tekstu
U-student rozumie niemal wszystkie treści przekazywane podczas ćwiczeń
K-student zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, regularnie przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz przyjmuje różne role, będąc członkiem grupy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bößel Ch.: 40 DAZ-Spiele für Jugendliche. Augsburg 2017.
Knirsch M.: Hören & Sprechen. München 2010.
Wachowska H.: Sagen und Legenden der DACHL-Länder. Warszawa 2009.
Zwischendurch mal... Hören. München 2010.
Das Große Hörbuch der Sagen und Balladen. Hamburg 2009.
Seria \"Junge ELI-Lektüren\" (+CD)
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę