Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Maniowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
- nauka języka włoskiego na poziomie B1/B2
- nabycie czynnej znajomości języka włoskiego w mowie i w piśmie
- nabycie umiejętności analizy porównawczej dwóch systemów językowych
Wymagania wstępne
- znajomość języka włoskiego na poziomie A2/A2+
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Student zna zasady gramatycznych języka włoskiego i potrafi je stosować przy tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych;
W2 Student potrafi rozbudowane wypowiedzi, wyszukać potrzebne informacje z wykorzystaniem różnych źródeł
W3 Student potrafi przekazać w prosty sposób informacje, stosując odpowiedni rejestr;
W4 Student potrafi tworzyć poprawnie gramatycznie wypowiedzi ustne;
W5 Student potrafi dokonywać analizy i wyciągać wnioski

UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego
U2 Student potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach,
U3 Student potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu
U4 Student zna terminologię z zakresu wybranych zagadnień
U5 Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1 Student potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności
K2 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K3 Student rozumie potrzebę rozwoju kompetencji językowych
K4 Student potrafi porozumiewać się i wypowiadać na wybrane tematy oraz przedstawiać własny punkt widzenia
K5 Student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, analiza, praca z tekstem
Treści programowe przedmiotu
1. Pronome: pronomi diretti, indiretti, pronomi accoppiati
2.Tempi e modi verbali - imperfetto, trapassato prossimo, condizionale semplice, imperativo (+ pronomi riflessivi, diretti, indiretti, accoppiati)
3. pronomi relativi
4. Congiuntivo presente e passato, congiuntivo imperfetto
5. Periodo ipotetico
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
- aktywna obecność studenta na zajęciach
- pozytywne zaliczenie wszystkich testów i sprawdzianów w przewidzianym terminie.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie student otrzymuje ocenę negatywną.
W przypadku otrzymania oceny negatywnej z testu lub sprawdzianu student jest zobowiązany przystąpić do zaliczenia poprawkowego w ciągu 3 tygodni od pierwszego terminu.


Na ocenę 2:
student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza prac semestralnych, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 92%-100% )
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004.
Chiuchiù G., Chiuchiù G., In italiano. Il corso, vol. I, II. Hoepli, Milano 2016.
Foremniak K., Włoski w tłumaczeniach, Preston Publishing, Warszawa 2014.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę