Językoznawstwo teoretyczne: semantyczno-pragmatyczna analiza tekstu i dyskursu I (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie z lingwistyką tekstu i dyskursu
2. Poznanie terminologii i metodologii analizy dyskursu
3. Praktyczna nauka analizy dyskursu
Wymagania wstępne
uczestnictwo w seminarium językoznawczym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W05 ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin filologicznych, właściwych dla kierunku filologia germańska
K_W06 ma świadomość istnienia różnorodnych szkół w ramach wybranych subdyscyplin filologicznych właściwych dla kierunku filologia germańska; zna podstawowe kryteria oceny ich wartości
K_W07 ma usystematyzowana, pogłębioną, szczegółową i wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku filologia germańska
K_W09 ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wybranych dziedzin nauki i dyscyplin
kierunku filologia germańska
K_U07 potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia germańska
K_U08 potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia germańska
Metody dydaktyczne
referat/analiza/projekt, dyskusja, praca własna z tekstem, wyklad konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
1.lingwistyka tekstu i dyskursu, założenia, terminologia, metodologia
2. lingwistyczna analiza dyskursu vs. krytyczna analiza dyskursu
3. analiza dyskursu jako poszerzenie analizy tekstu
4. tworzenie korpusu
5. metafora, toposy argumentacyjne, amalgamat konceptualny, rama semantyczna, argumentacja i perswazja, wartościowanie, slowa hasła, stygmatyzujace, kolokacje
6. model DEMEAN (Spitzmüller/Warnke)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
przygotowanie do zajęć/praca domowa (referat/projekt/analiza korpusowa)
aktywny udział w zajęciach
referat
kolokwium ustne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bartminski, J. (2014): Językowe podstawy obrazu świata. Lublin.
Czachur, W. (2011): Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji, w. Text und Diskurs 4
Geideck, S./Liebert, W.-A. (2003): Sinnformeln. Berlin.
Jost, J. (2007): Topos und Metapher. Heidelberg.
Kalisz, R. 2001): Językoznawstwo kognitywne we świetle językoznawstwa funkcjonalnego. Gdansk.
Lakoff G./Johnson, M. (1988): Metafory w naszym życiu.PIW.
Libura, A. (2010): Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Wroclaw.
Niehr, Th. (2014): Einführung in die linguistische Diskursanalyse. Darmstadt.
Pielenz, M. (1993): Argumentation und Metapher. Tübingen.
Skirl, H. (2009): Emergenz als Phänomen der Semantik und Pragmatik. Tübingen.
Spitzmüller, J./Warnke, I. (2011): Diskurslinguistik. De Gruyter.
Spieß, C./Köpcke, K.-M. (2015): Metapher und Metonyme. Berlin u.a.
Vater, H. (1994): Einführung in die Textlinguistik. München.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę