Warsztaty muzealne (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Krzysztof Przylicki
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie zasad funkcjonowania oraz specyfiki pracy w muzeach i galeriach
C2 Poznanie najnowszych trendów w muzealnictwie
C3 Zdobycie umiejętności praktycznych w organizacji wystaw muzealnych (w oparciu o zbiory Muzeum KUL)
Wymagania wstępne
W1 Wiedza humanistyczna na poziomie licencjatu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K1 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji, doskonali umiejętności, potrafi planować kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K2 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami w sztuce.
K_K3 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K4 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K5 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K6 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K7 Bierze odpowiedzialność za swoje działania profesjonalne, potrafi zaplanować i kierować pracą innych.
K_K8 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach zajmujących się kulturą.

U umiejętności

K_U1 Umie samodzielnie wyszukiwać informacje, analizować, selekcjonować i krytycznie interpretować źródła i literaturę przedmiotu (korzystając ze źródeł pisanych i elektronicznych, w języku polskim i językach obcych).
K_U2 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
K_U3 Ma w podstawowym stopniu opanowany warsztat badawczy historyka sztuki. Potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych, opracować i zaprezentować wyniki swoich badań, sformułować wnioski i wskazać dalsze perspektywy badawcze.
K_U4 Potrafi wykorzystywać elementarną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania dzieł sztuki ( w aspekcie formalnym i treściowym), zjawisk artystycznych, procesów kulturowych.
K_U5 Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji z zakresu muzealnictwa oraz ochrony zabytków ( karty inwentaryzacyjne zabytków nieruchomych i ruchomych).
K_U6 Potrafi przygotować scenariusze lekcji muzealnych.
K_U7 Ma podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U8 Potrafi wykorzystywać różne kanały i techniki komunikacyjne w celu zdobywania wiedzy poprzez kontakty ze specjalistami danej dziedziny.

W wiedza

K_W1 Ma systematyczną wiedzę na temat przedmiotowej i metodologicznej specyfiki historii sztuki i jej powiązań z innymi dyscyplinami nauki.
K_W2 Ma uporządkowaną i rozszerzoną znajomość wybranych szczegółowych zagadnień z zakresu wiedzy o sztuce (związaną z uczestnictwem w seminariach, zajęciach fakultatywnych, wykładach monograficznych i opartą na znajomości literatury przedmiotu itp.)
K_W3 Ma podstawową wiedzę na temat metodologii nauk o sztuce. Zna metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania dzieł sztuki właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.
K_W4 Zna zasady funkcjonowania oraz specyfikę pracy w instytucjach zajmujących się muzealnictwem, ochroną zabytków i dóbr kultury, wystawiennictwem. Zna zasady prowadzenia dokumentacji muzealnej oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej zabytków architektury i zabytków ruchomych. Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony prawnej dóbr kultury.
K_W5 Ma podstawową wiedzę o najważniejszych ośrodkach badawczych oraz instytucjach kultury zajmujących się sztuką (w Polsce i na świecie).
K_W6 Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku dzieł sztuki na świecie i w Polsce.
K_W7 Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sztuki w świecie nowoczesnych mediów i dotyczącą współczesnej kultury wizualnej.
K_W8 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Metody dydaktyczne
prezentacja multimedialna, dyskusja, komentarz w muzeach i na wystawach, organizacja wystawy w praktyce (studenci przygotowują profesjonalną wystawę tematyczną pod okiem opiekuna naukowego w oparciu o zbiory Muzeum KUL lub wypożyczenia z innych muzeów).
Treści programowe przedmiotu
- Odbiorca muzealny (różne grupy - dzieci, osoby niepełnosprawne, seniorzy itd.)
- Inwentaryzacja zbiorów (metody tradycyjne i cyfrowe)
- Digitalizacja zbiorów
- Cyfrowe prezentacje zbiorów muzealnych i bibliotecznych
- Multimedia w muzeum
- Realizacja wystawy problemowej w oparciu o zbiory Muzeum KUL lub obiekty wypożyczone (przygotowanie scenariusza, praca ze scenografem i grafikiem, wypożyczenia, katalog, folder, edukacja itp.).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę końcową składają się:
1. frekwencja na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)
2. opracowanie i ustna prezentacja wybranego zagadnienia bądź zagadnień z zakresu muzealnictwa.
3. ocena z pisemnego kolokwium obejmującego treści z danego semestru (ewentualna poprawa - w formie ustnej w sesji poprawkowej)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura właściwa do każdego z tematów – zalecana indywidualnie.

Wybór literatury:
Aksman J., Gaj R., Dzieci w Galerii – cykl warsztatów o sztuce współczesnej realizowany w galeriach Krakowa (2001–2003), [w:] Sztuka i pedagogika, red. J. Samek, t. 4, Kraków 2006, s. 236-243.
Artymowski J. D., Być jednym z nich – upośledzeni w muzeum, „Muzealnictwo” 1988, nr 31, s. 95-99.
Brodzka-Bestry M., Działalność edukacyjna w muzeum w Wersalu i wybranych muzeów francuskich. Metody pracy, „Muzealnictwo” 2015, t. 56, s. 104-114.
Dittwald A.M., MOMA - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Geneza sukcesu, „Muzealnictwo” 2013, t. 54, s. 206-216.
Marek B., Niestorowicz E., Sztuka niewidzialna? [w:] Aby to piękno służyło innym... Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich. W 30-lecie donacji na rzecz KUL (kat. wyst., Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 22 kwietnia – 24 lipca 2016; Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem, 29 lipca – 11 września 2016), oprac. K. Przylicki, Lublin 2016, s. 366-373.
Podsiadło J., Muzeum miejscem zabawy?, [w:] Kantor R., Paleczny T., Banaszkiewicz M. (red.), Wąż w raju: Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, Kraków 2011.
Pomian K., Kilka myśli o przyszłości muzeum, „Muzealnictwo” 2014, t. 55, s. 7-11.
Pomian K., Muzea i narody w Europie Środkowej. Przed pierwszą wojną światową, Warszawa 2016.
Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Gdańsk 2012.
Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006.
Popczyk M., Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Kraków 2008.
Rokosz K., Głowacki P., Noc muzeów – zjawisko kulturowe i społeczne ostatnich lat, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 286-293.
Rosset A., de, Zielonka K., Aplikacje mobilne w muzeach, moda czy potrzeba?, „Muzealnictwo” 2016, t. 57, s. 236-244.
Waźbiński Z., Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, Toruń 1980 (i późniejsze wydania).
Ziemba A., Rijksmuzeum w Amsterdamie. Historyzm a (anty)multimedialność, „Muzealnictwo” 2016, t. 57, s. 249-276.
Żygulski jun. Z., Muzea na świecie, Warszawa 1982.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę