Semantyka architektury (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie, na wybranych przykładach, architektury semantyki nowożytnej architektury, ustalenie warstwy ideowej, jako niezbędnego elementu formy architektonicznej budowli o wartości estetycznej. Odczytanie i interpretacja znaczeń zawartych w dziele architektonicznym, w celu poznania istoty dzieła
Wymagania wstępne
Znajomość dziejów architektury i terminologii na poziomie licencjatu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

K_W01 Student ma wiedzę na temat interpretacji dzieła architektonicznego w sztuce nowożytnej
K_W02 Student potrafi interpretować koncepcje semantyczne architektury w odniesieniu do innych nauk humanistycznych
K_W03 Student zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną kierunku
K_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat głównych kierunków w obrębie historii architektury nowożytnej
K_W05 Student potrafi rozpoznać, opisać, objaśnić warstwę ideową nowożytnego dzieła architektonicznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student wykorzystuje teoretyczną i praktyczną znajomością historii architektury w interpretacji warstwy ideowej nowożytnego dzieła architektury
K_U02 Student rozpoznaje warstwę ideową dzieła architektonicznego doby nowożytnej
K_U03 Student potrafi analizować i opisać symbolikę architektury sakralnej doby nowożytnej
K_ U04 Student potrafi analizować i opisać treści programowe nowożytnej architektury rezydencjonalnej
K_U05 Student potrafi wyszukiwać, analizować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie symboliki architektury
K_U06 Student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy
K_U07 Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze oraz dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalających na rozwiązanie problemów zakresie semiotyki architektury
Metody dydaktyczne
Pomoc w wyborze i opracowaniu tematów referatów; kierowanie dyskusją; prezentacje multimedialne.
Treści programowe przedmiotu
1.Archeotypy budowli nowożytnych.
2. Symbolika architektury sakralnej doby nowożytnej.
3. Założenia przestrzenne rezydencji doby nowożytnej.
4. Funkcje i układy wnętrz pałacowych i kościelnych w dobie nowożytnej.
5. Programy ideowe i treści symboliczne w architekturze świeckiej i sakralnej doby nowożytnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia jest przygotowanie referatu i czynne uczestnictwo w konwersatorium, prowadzenie dyskusji na temat referatu zaprezentowanego przez innego studenta
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Jerozolima w kulturze europejskiej. Materiały konferencji ISPAN w Warszawie, red. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 1997.
2. Bania Z., Kolegiata w Klimontowie – jak naśladowano architekturę rzymską i jak się kojarzyła Bazylika św. Piotra na Watykanie, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku. Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku, t. 10, red. I. Rolska, Lublin 2010, s. 35-42.
3. Krasny P., Visiblia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej w pismach pisarzy kościelnych epoki nowożytnej, Kraków 2010.
4. Gryglewski P., Odwoływania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.
5. Krenz J., Ideogramy architektury. Między znakiem a znaczeniem. Pelplin 2010.
6. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, wstęp A. Sadurska, Warszawa 1999
7. Alberti, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, przeł. I. Biegańska, Warszawa 1960
8. Vignola, O pięciu porządkach w architekturze, przeł. K. Tymiński, Warszawa 1955
9. Palladio, Cztery księgi o architekturze, przeł. M. Rzepińska, Warszawa 1955
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę