Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Eliza Chabros
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Część dwuletniego bloku zajęć Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia, prowadzonego osobnym trybem dla studentów rozpoczynających naukę języka niemieckiego oraz studentów zaawansowanych. Utrwalenie i usystematyzowanie podstawowych zagadnień z gramatyki języka niemieckiego. Zastosowanie poznanych zasad w praktyce (mówienie, pisanie).
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna podstawowe zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego (K_W02)
2. Student stosuje poznane zasady w praktyce (mówienie, pisanie) (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI
1 Student rozwiązuje poprawnie testy i ćwiczenia gramatyczne (K_U01)
2 Student redaguje poprawne pod kątem gramatyczno-leksykalnym prace pisemne w języku niemieckim (K_U03)
3 Student formułuje poprawne pod kątem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi w języku niemieckim (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykazuje aktywną postawę w trakcie zajęć i potrafi pracować w grupie (K_K04)
2. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy (K_K03)
Metody dydaktyczne
wykład, praca indywidualna i grupowa, ćwiczenia konwersacyjne pozwalające wykorzystać i utrwalić poznane struktury gramatyczne, testy gramatyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Czasownik (klasyfikacja, kategorie gramatyczne, czasy, strony, tryby; czasowniki modalne, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne; rekcja czasownika)
2. Rzeczownik (klasyfikacje, kategorie gramatyczne, deklinacje)
3. Przymiotnik (klasyfikacje, deklinacje, stopniowanie)
4. Przysłówki
5. Liczebniki
6. Zaimki
7. Przyimki
8. Spójniki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych zagadnień z gramatyki języka niemieckiego
(U) Student nie potrafi zredagować krótkiego tekstu ani sformułować poprawnej pod kątem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi
(K) Student nie jest aktywny na zajęciach
Ocena dostateczna
(W) Student zna podstawowe zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego
(U) Student potrafi zredagować krótki tekst i sformułować krótką wypowiedź w języku niemieckim
(K) Student rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy, ale nie pracuje systematycznie
Ocena dobra
(W) Student zna większość zagadnień z gramatyki języka niemieckiego
(U) Student potrafi zredagować krótki tekst i sformułować krótką wypowiedź poprawną pod kątem gramatyczno-leksykalnym
(K) Student systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu gramatyki języka niemieckiego
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna wszystkie zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego
(U) Student potrafi redagować teksty i formułować wypowiedzi w języku niemieckim, które są poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym
(K) Student systematycznie pogłębia swoją wiedzę, jest przygotowany i aktywny na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dreyer, H., Schmitt, R. (2012): Lehr- und Uebungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning.
DUDEN. Die Grammatik (1998): Leipzig, Mannheim, Wien, Zürich
Helbig, G., Buscha, J. (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München.
Helbig, G., Buscha, J. (2000): Ubungsgrammatik Deutsch. Berlin, München, Wien, Zürich, Langenscheidt
Hentschel, E., Weydt, H. (2013): Handbuch der deutschen Grammatik Berlin/ Boston, de Gruyter
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę