Przedsiębiorczość (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Kawalec
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przedmiot ma na celu:
1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja, praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
2) doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
3) kształtowanie postaw i nawyków związanych z przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości, rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem.
Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć.
Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości.
UMIEJĘTNOŚCI
Tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
Dokonuje samooceny w zakresie zasobów i talentów oraz dostosowuje do niej działania w zakresie przedsiębiorczości
Wykorzystuje mechanizmy i narzędzia komunikacji interpersonalnej w działaniach przedsiębiorczych
Stosuje metody organizacji własnego i zespołowego środowiska pracy z uwzględnieniem wpływów otoczenia zewnętrznego natury gospodarczej, administracyjnej, prawnej, demograficznej, społeczno-kulturowej i technologicznej w tworzeniu własnych i zespołowych działań przedsiębiorczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych.
Nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych.
Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia (w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning).
Metody dydaktyczne
Praktyczne:: studium przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry dydaktyczne, symulacja, udział w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska zewnętrznego uczelni (pracodawców, ludzi biznesu, pracowników administracji państwowej)
Opisowe: dyskusja, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności, kompetencje)
2. Kompetencje twarde i miękkie
3. Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej
4. Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch)
5. Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery
6. Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem
7. Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego (work-life balance)
8. Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy
9. Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna)
10. Formy działalności gospodarczej
11. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
12. Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy
13. Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking, Marshmallow challenge)
14. Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro-
i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
15. Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii kosztowej.
16. Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie działalności i podstawy zarządzania.
17. Zaliczenie projektu końcowego (prezentacje projektów biznesowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Aktywne uczestnictwo na zajęciach. 15% oceny
2. Prezentacja projektu na ostatnich zajęciach. 85% oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wykaz literatury - podstawowa

Ankersen R. (2014). Kopalnie talentów. Sine Qua Non

Armstrong G., Kotler P. (2018). Marketing. Wprowadzenie. Gab

Cardona P., Rey C. (2009). Zarządzanie poprzez misje. Oficyna

Cieślik J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. [wersja online]. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne http://nowybiznes.edu.pl

Clayton M. (2012). Zarządzanie stresem czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wydawnictwo Samo Sedno

Davis M., McKay M., Fanning P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Gierszewska G., Romanowska M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE

Harrington-Mackin D. (2011). Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Rebis

Heszen I. (2016). Psychologia stresu. PWN

Wykaz literatury - uzupełniająca


Ingle B.R. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. HELION

Kotlorz D. (red.) (2011). Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2018). Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Maddux R.B. (2006). Budowanie zespołu. Onepress

Maj-Osytek M. (2014). Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała. Samo sedno.

Niermeyer R. (2009). Umiejętności osobiste. Kadry, płace i BHP. BECK

Pogorzelski J. (2009). Pozycjonowanie produktu. PWE

Pujer K. (red) (2016). Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia. Exante

Raport: Młodzi na rynku pracy. Jak jej szukają? Gdzie ją znajdują?, [online], Absolvent.pl, Warszawa, https://swresearch.pl/pdf/raport_mlodzi_o_rynku_oracy_SWR.pdf

Rzepka B. (2016). Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu. Wydawnictwo One Press

Szczepanik R. (2001). Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw incentive. Onepress

Tracy B. (2011). Zarządzanie czasem. HELION

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (2017). 7 dni poszukiwania pracy. Poradnik, [online] https://www.kul.pl/files/971/7_dni_poszukiwania_pracy.pdf

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2016). Rodzaje umów przy podejmowaniu zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/ABC%20um%C3%B3w%20o%20prac%C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę