Religiology (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Fundamentalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
This tutorial complements the lectures \"Religiology (WYK) - 2017/2018\". The program coincides with it.
Please see: Religiology (WYK) - 2017/2018
Wymagania wstępne
none
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Please see: Religiology (WYK) - 2017/2018
Metody dydaktyczne
Please see: Religiology (WYK) - 2017/2018
Treści programowe przedmiotu
Please see: Religiology (WYK) - 2017/2018
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Please see: Religiology (WYK) - 2017/2018
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Please see: Religiology (WYK) - 2017/2018
Kierunek studiów: Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę