Theory of Knowledge (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
brak!
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
brak!
Kierunek studiów: Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę