History of Ancient & Medieval Philosophy (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z podstawowymi nurtami filozofii starożytnej i średniowiecznej, a także z głównymi pojęciami i koncepcjami filozoficznymi wypracowanymi przez omawianych filozofów.
C2 – kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz zdolności argumentacyjnych i postawy krytycyzmu.
Wymagania wstępne
W1 – podstawowa wiedza ogólnohumanistyczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej - T_W02
2. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii - T_W09
3. Student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz zna wybrane koncepcje człowieka i świata oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem - T_W19

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów - T_U02
2. Student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii - T_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów - T_K05
2. Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne — związane z życiem indywidualnym i społecznym - T_K06
Metody dydaktyczne
(1) Wykład tradycyjny; (2) Metody dialogowe; (3) Prezentacje multimedialne.
Treści programowe przedmiotu
Przedstawienie głównych zagadnień filozofii przez pryzmat najważniejszych stanowisk w historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, m.in. Platona, Arystotelesa, neoplatonizmu, Augustyna z Hippony, Anzelma z Canterbury oraz Tomasza z Akwinu. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć, obok poszerzania erudycji studenta, umożliwia kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, zwłaszcza na poziomie myślenia abstrakcyjnego oraz umiejętność logicznego powiązania historycznie zmiennych pytań i odpowiedzi formułowanych w dziejach filozofii, ich związku z aktualną praktyką życiową oraz tropienia konsekwencji wynikających z przyjęcia określonych założeń merytorycznych i metodologicznych. Pomaga w wypracowaniu osobistej wizji rzeczywistości oraz w kształtowaniu postawy szacunku wobec poglądów odmiennych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. dziejów filozofii starożytnej i średniowiecznej.
(U) - Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści wykładu; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
(K) - Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada ogólną wiedzę nt. dziejów filozofii starożytnej i średniowiecznej; ma jednak ograniczoną znajomość poglądów jej podstawowych przedstawicieli.
(U) - Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści wykładu. Z pomocą prowadzącego rekonstruuje treść wykładu oraz dokonuje jego analizy.
(K) - Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.

Ocena dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. dziejów filozofii starożytnej i średniowiecznej (podstawowych pojęć, jej przedstawicieli oraz ich poglądów).
(U) - Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. dziejów filozofii starożytnej i średniowiecznej, zna gruntownie poglądy jej głównych przedstawicieli oraz kategorie filozoficzne wypracowane w jej dziejach; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
(U) - Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
(K) - Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
(1) R.H. Popkin (red.), The Columbia History of Western Philosophy, New York: Columbia University Press 2006; (2) A. Kenny, An Illustrated Brief History of Western Philosophy, Oxford: Blackwell 1999; (3) A. Kenny, A New History of Western Philosophy, Oxford-New York: Oxford University Press 2012.

Literatura uzupełniająca:
(1) A. Kenny, Ancient Philosophy: A New History of Western Philosophy, t. 1, New York: Oxford University Press 2004; (2) A. Kenny, Medieval Philosophy: A New History of Western Philosophy, t. 2, New York: Oxford University Press 2005; (3) F. Copleston, History of Philosophy, t. 1-3 (różne wydania); (4) B. Russel, History of Western Philosophy (różne wydania); (5) É. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, New York: Random House 1953; (6) Teksty klasyczne, w szczególności Platona, Arystotelesa, Augustyna, Anzelma i Tomasza z Akwinu (szczegółowy wykaz i zakres lektur zostanie podany na zajęciach); (7) Wybrane fragmenty z serii Cambridge Companions, w szczególności do Platona (R. Kraut), Arystotelesa (J. Barnes), Augustyna (N. Kretzmann, E. Stumpf) i Tomasza z Akwinu (E. Stumpf, N. Kretzmann); (8) Odpowiednie hasła encyklopedyczne z “Routledge Encyclopedia of Philosophy” i z internetowej Stanford Encyclopedia of Philosophy (http//plato.stanford.edu/).
Kierunek studiów: Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin