Wprowadzenie do pedagogiki (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marek Jeziorański
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - student ma podstawową wiedzę dotyczącą głównych terminów pedagogicznych, przedmiotu pedagogiki, struktury pedagogiki jako nauki oraz miejsca pedagogiki w systemie nauk
C2 - student zna ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne i teleologiczne podstawy pedagogiki
C3 - student potrafi analizować działalność wychowawczą pod kątem jej związku z przyjętymi założeniami teoretycznymi
C4 - student widzi potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego oraz przyjęcia odpowiedzialności za proces wychowawczy
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
PS1A_W04 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej i działalności pomocowej.
PS1A_W05 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i pastoralnym.

UMIEJĘTNOŚCI
PS1A_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pomocowej i pracy socjalnej; rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego.
PS1A_U04 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów pomocowych, opiekuńczych, kulturalnych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
PS1A_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
PS1A_K02 docenia znaczenie nauk społecznych dla tworzenia i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych.
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Metoda dyskucji
Treści programowe przedmiotu
1. Od pedagogii do pedagogiki
2. O wychowaniu w ogólności – ontologia wychowania
3. Rozumienie człowieka w procesie wychowania – antropologia wychowania
4. O wartościach i celach w wychowaniu - aksjologia i teleologia wychowania
5. Współczesne koncepcje wychowania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - student nie przyswoił sobie minimum 50% materiału dydaktycznego podejmowanego w ramach przedmiotu
(U) - nie posiada podstawowych analizowania działalności wychowawczej pod kątem jej związku z przyjętymi założeniami teoretycznymi
(K) - student nie ma świadomości złożoności sytuacji edukacyjnej i nie potrafi określić priorytetów działalności edukacyjnej

Ocena dostateczna:
(W) - student ma wiedzę w zakresie 50% do 70% zagadnień podejmowanych w ramach przedmiotu
(U) - student posiada podstawowe umiejętności analizowania działalności wychowawczej pod kątem jej związku z przyjętymi założeniami teoretycznymi
(K) - student ma świadomość własnej odpowiedzialności za proces edukacyjny

Ocena dobra:
(W) - student wykazuje się wiedzą w zakresie 70% do 90 % zagadnień podejmowanych w ramach przedmiotu
(U) - student posiada umiejętność analizowania działalności wychowawczej pod kątem jej związku z przyjętymi założeniami teoretycznymi
(K) - student ma świadomość złożoności procesu edukacyjnego oraz własnej odpowiedzialności zań

Ocena bardzo dobra:
(W) - student wykazuje się pełną wiedzą dotyczącą zagadnień podejmowanych w ramach przedmiotu
(U) - student posiada umiejętność analizowania działalności wychowawczej pod kątem jej związku z przyjętymi założeniami teoretycznymi. Potrafi również przewidywać konsekwencje dla praktyki wychowawczej przy zmianach dotyczących założeń teoretycznych
(K) - student ma świadomość złożoności procesu edukacyjnego, potrafi określić priorytety działalności wychowawczej oraz widzi konieczność ciągłego dokształcania się wynikającą z przyjmowanej odpowiedzialności za proces edukacyjny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręczniki:
Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1-2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
B. Śliwerski (red.), Pedagogiki, t.1-4, Gdańsk: GWP 2006.

Literatura obowiązkowa:
1. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001. (Część III: s. 164-259)
2. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków: Impuls 2012. (Pierwszych pięć rozdziałów; do str. 143)

Literatura uzupełniająca:
1. M. Łobocki. Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
2. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin: RW KUL 1999.
3. M. Nowak, Teorie wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
4. T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
5. M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
6. R. Schulz. Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
7. W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę