Propedeutyka muzykologii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marek Bebak
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – wprowadzenie w problematykę badań muzykologicznych
C2 – ukazanie zarysu rozwoju wiedzy o muzyce i jej klasyfikacji
C3 – określenie przedmiotu i metod badań muzykologii
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość pojęć związanych z teorią muzyki
W2 – Podstawowa znajomość jednego z języków europejskich
W3 – Podstawowa znajomość historii muzyki, literatury i sztuki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków dyscyplin muzykologicznych M_W06.
2. Student posiada podstawową wiedzę na temat: specyfiki muzykologii jako dyscypliny naukowej, jej głównych kierunków i gałęzi; podstawowych pojęć muzykologicznych M_W07
3. Student ma uporządkowaną wiedzę dziejów muzykologii oraz aktualnej sytuacji muzykologii w Polsce i za granicą M_W06
4. Student rozumie znaczenia podejmowanych w ramach muzykologii badań M_W06
5. Student ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie prawidłowego posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminami stosowanymi w muzykologii M_W07
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi gromadzić i wykorzystywać informację naukową oraz ją systematyzować M_U01
2. Student potrafi prawidłowo wnioskować i prowadzić dyskusję M_U06
3. Student potrafi wymienić postaci muzykologów obcych jak i polskich M_U08
4. Student potrafi podać samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną M_U03
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy muzykologicznej i posiadanych umiejętności, a także posiada świadomość systematycznego poszerzania swojej wiedzy i stałego doskonalenia umiejętności M_K01
2. Student ma świadomość i znaczenie refleksji muzykologicznej dla kształtowania kultury muzycznej M_K07
3. Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa badań muzykologów dla współczesnej muzykologii oraz dla życia artystycznego i muzycznego M_K09
4. Student pogłębia swoją umiejętność kreatywnego myślenia w dziedzinie badań muzykologicznych M_K02
Metody dydaktyczne
Metoda wykładu kursorycznego wspieranego prezentacją multimedialną oraz fragmentami filmów dotyczących wybranej problematyki, związanej z badaniami muzykologicznymi.
Zajęcia są prowadzone jako: wykład, dyskusja, pokaz. Stosowana jest praca z tekstem.
Przygotowanie krótkiego referatu przez studentów (w parach) przedstawiającego postać muzykologów mających znaczenie dla rozwoju muzykologii jako dyscypliny naukowej.
Treści programowe przedmiotu
- Co to jest muzykologia? Przedmiot/przedmioty badań muzykologii
- Zarys historii muzykologii europejskiej i polskiej
- Systematyki muzykologii
- Etnomuzykologia, socjologia muzyki, filozofia muzyki, recepcja, muzyka popularna, filmowa itd.
- Wybrane zagadnienia z nauk pomocniczych muzykologii
- Źródła wiedzy muzykologicznej: encyklopedie (PWM, PWN, NGD, MGG), opracowania historii muzyki (polskie i zagraniczne), monografie kompozytorów, katalogi twórczości, katalogi utworów, RILM, RISM i internetowe bazy danych (katalogi biblioteczne online), muzyczne zasoby cyfrowe (zbiory rękopisów i starych druków, druki muzyczne, nagrania – strategie wyszukiwawcze)
- Praktyczna nauka sporządzania bibliografii na wybrany temat
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Podstawą zaliczenia jest: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie sylwetki wskazanego muzykologa wraz z bibliografią, pisemny test zaliczeniowy.

Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych faktów związanych z elementami muzykologii jako nauki
(U) Student nie potrafi wyrazić swoich opinii na temat poszczególnych działów muzykologii
(K) Student nie ma w świadomości znaczenia muzykologii jako dziedziny wiedzy naukowej

Ocena dostateczna
(W) Student zna dostatecznie podstawowe elementy związane z muzykologią jako dziedziną wiedzy naukowej
(U) Student w stopniu dostatecznym potrafi wyrazić swoje opinie na temat poszczególnych działów muzykologii
(K) Student ma dostateczną świadomość znaczenia problematyki związanej z muzykologią jako dziedziną wiedzy naukowej

Ocena dobra
(W) Student zna dość dobrze podstawowe elementy i pojęcia związane z muzykologią jako dziedziną wiedzy naukowej
(U) Student w stopniu dobrym potrafi wyrazić swoje opinie na temat poszczególnych działów muzykologii i zakresu badań muzykologicznych
(K) Student ma dobrą świadomość znaczenia problematyki związanej z muzykologią jako dziedziną wiedzy naukowej i badawczej

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna bardzo dobrze fakty i pojęcia związane z muzykologią jako dziedziną wiedzy naukowej
(U) Student swobodnie potrafi wyrazić swoje opinie na temat poszczególnych działów muzykologii oraz zakresu badań muzykologicznych
(K) Student ma bardzo dobrą świadomość znaczenia problematyki związanej z muzykologią jako dziedziną wiedzy naukowej i badawczej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Z. Lissa, Wstęp do muzykologii, Warszawa 1974.
Z. Lissa, Nowe szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1975.
H. Husmann, Wstęp do muzykologii, Warszawa 1968.
I. Poniatowska, Historyzm w myśli i twórczości muzycznej w XVIII i XIX wieku, w: Historia i interpretacja muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku, Kraków 1995, s. 9-27.
Sto lat muzykologii polskiej. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy, red. A. Patalas, D. Łopatowska-Romsvik, Kraków 2016.
C. Dahlhaus, H. H. Eggebrecht, Co to jest muzyka?, Warszawa 1992.
M. Bristiger, O przedmiocie badań historii muzyki, \"Muzyka\" 1971, nr 3, s. 27.
A. Czekanowska, Nowe perspektywy muzykologii współczesnej, \"Muzyka\" 1962, nr 4, s. 29.
A. Czekanowska, Ku niedalekiej przeszłości (1948-2002). Z doświadczeń badacza i nauczyciela, Poznań 2015.
A. G. Piotrowska, O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej, Kraków 2014.
Almanach muzykologii krakowskiej, red. M. Woźna-Stankiewicz, Z. Dobrzańska-Fabiańska, A. Sitarz, Kraków 2016.
J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.
A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.Bibliografia. Metodyka i organizacja, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 2000.
M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, .Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę