Logika (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Robert Kublikowski
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Prezentacja elementarnych wiadomości z logiki
C2 Uwrażliwienie na potrzebę rozwijania kultury logicznej
Wymagania wstępne
Kultura logiczna uzyskana w dotychczasowej edukacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
PS1A_W09 ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego; zna ich prawidłowości i zakłócenia

UMIEJĘTNOŚCI
PS1A_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, dokonywać diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk
PS1A_U06 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań
PS1A_U11 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu; podejmuje zadanie ustawicznego kształcenia
PS1A_U13 posiada umiejętność przygotowaniu wystąpień ustnych
PS1A_U14 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
PS1A_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
PS1A_K02 docenia znaczenie nauk społecznych dla tworzenia i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych
PS1A_K08 odznacza się rozwagą i dojrzałością w projektowaniu i realizowaniu działań pomocowych; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie. Logika jako nauka. Struktura (działy) logiki: logika pojęta szeroko - logika formalna i logika nieformalna: logika języka (semiotyka) oraz logika poznania (logika poznawczych czynności - metodologia) i logika poznawczych rezultatów (epistemologia).
2. Różne typy nauk o języku. Semiotyka jako formalna nauka o języku. Struktura (działy) semiotyki: syntaktyka, semantyka i pragmatyka. Definicja semiotyki (logiczna teoria znaków językowych). [Znak: definicja, funkcja, struktura, typy].
3. Język: jego definicja, typy, funkcje i struktura.
4. Struktura języka: wyrażenia językowe (zdania, nazwy i funktory).
5. Wyrażenia językowe: zdania (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
6. Wyrażenia językowe: nazwa (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
7. Wyrażenia językowe: funktor (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
8. Językowe błędy: definicja i odmiany.
9. Metodologia (nauk) i jej główne działy (teoria analizowania i syntezowania, teoria pytania, teoria definiowania, teoria porządkowania jakieś dziedziny, teoria wnioskowania, teoria dyskutowania).
10. Teoria pytań (definicja pytania, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
11. Teoria definicji (definicja definicji, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
12. Teoria porządkowania jakiejś dziedziny. Teoria porządkowania liniowego, podziału logicznego (klasyfikacji) i typologizacji. Definicja porządkowania liniowego i podziału logicznego, ich odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy.
13. Teoria porządkowania jakiejś dziedziny: Teoria typologizacji (definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
14. Teoria wnioskowań, rozumowań, argumentacji, quasi-argumentacji (chwytów erystycznych). Definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy.
15. Teoria dyskusji (definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
2 Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu logiki.
3 Student posiada elementarną wiedzę z zakresu logiki.
4 Student posiada obszerną wiedzę z zakresu logiki.
5 Student posiada doprecyzowaną, uporządkowaną i obszerną wiedzę z zakresu logiki.
UMIEJĘTNOŚCI
2 Student nie potrafi analizować i i nie rozumie elementarnych treści zajęć
3 Student w stopniu podstawowym analizuje i i rozumie elementarne treści zajęć. Przy użyciu pytań pomocniczych jest w stanie przedstawić treść zajęć.
4 Student potrafi samodzielnie zaprezentować treść zajęć.
5 Student jest sprawny w analizie i syntezie zdobytej wiedzy. Umie stawiać wartościowe pytania i samodzielnie szukać na nie odpowiedzi.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
2 Student nie jest aktywny w procesie zdobywania wiedzy, nie umie sformułować wartościowego pytania, nie jest w stanie dyskutować opracowanej problematyki.
3 Student jest w małym stopniu aktywny w procesie zdobywania wiedzy, jest mało dociekliwy w formułowaniu pytań.
4 Student wykazuje się aktywnością przez zadawanie ciekawych pytań, włącza się w dyskusję.
5 Student jest bardzo aktywny, zadaje dużo ciekawych pytań, włącza się kompetentnie w dyskusję. Poszerza wiadomości na podstawie wskazanej literatury.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2004.

Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów (wiele wydań).
Szymanek K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001.
Trzęsicki K. Logika z elementami semiotyki i retoryki, Białystok 2009.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa (wiele wydań).
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin