Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Iwona Sawulska
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- umiejętność odczytania tekstu muzycznego
C2 - wykonanie dzieła muzycznego
C3 - Umiejętność powiązania wykonania ze świadomością teoretyczną
C4 - wpływ na pełniejsze rozumienie wiedzy teoretycznej poprzez praktykę
Wymagania wstępne
Wrażliwość muzyczna, prawidłowa koordynacja i precyzja manualna, umiejętność przyswajania notacji muzycznej w kluczu wiolinowym i basowym, umiejętność autokorekty
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu muzyki w systemie nauk artystycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej gry na fortepianie
2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii gry na fortepianie; wie jak zdefiniować podstawowe określenia muzyczne. Umie zastosować pojęcia, omówić poszczególne elementy dzieła muzycznego oraz krótko ich zastosowanie i znaczenie w utworze.; zna zagadnienia związane z budową utworu, narracją muzyczną, prowadzeniem frazy (akcent, rytm, intonacja, iloczas); zna różne procesy oraz reguły przyswajania utworu oraz podstawowe pojęcia pianistyczne

3. ma świadomość kompleksowej natury zjawisk elementów dzieła muzycznego, ich złożoności i historycznej zmienności ; orientuje się jak opisać i sklasyfikować podstawowe czynności aparatu wykonawczego dla uzyskania pożądanego efektu wykonania dzieła muzycznego

4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach gry na fortepianie z innymi dyscyplinami wykonawstwa muzycznego

5. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w historii muzyki

6. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji utworu muzycznego; zna i rozumie zasady formalnej budowy dzieła muzycznego; zna i rozumie zasady zapisu nutowego

Umiejętności:

7. posiada umiejętność przygotowania budowania gam z właściwą aplikaturą, rozczytania utworu muzycznego ze świadomością teoretyczną

8. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić utwór muzyczne z wykorzystaniem literatury przedmiotu

9. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące wykonania utworu muzycznego

10. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie wykonawstwa muzycznego

11. potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy w zakresie wykonawstwa muzycznego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień

12. potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach, zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk muzycznych i identyfikować je w tekście muzycznym; potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady; potrafi omówić cechy każdego elementu dźwiękowego oraz zapisać przykładowy tekst przy użyciu znaków muzycznych

13. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem ogólnego osłuchania muzycznego oraz formułowania wniosków -

14. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi wykonać publicznie utwór i dyskutować na temat wykonawstwa muzyki
Metody dydaktyczne
Zajęcia w formie ćwiczeń indywidualnych, liczba godzin w semestrze: 15
a. czytanie tekstu każdą ręką z osobna i łączenie obydwu
b. właściwa niezmienna aplikatura
c. wydobycie dźwięku, właściwej budowy frazy
d. umiejętność przedstawienia formalnej budowy utworu
e. możliwość przedstawienia wypracowanego utworu publicznie
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Praca z tekstem nutowym, ćwiczenia usprawniające technikę palcową, analiza formalna utworu, przebieg melodyczny fraz. Realizacja wszystkich oznaczeń muzycznych. Czytanie a\'vista.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W. znajomość podstawowej literatury muzycznej
U. przygotowanie utworu muzycznego i przedstawienie go w formie publicznego występu
K. umiejętność kontaktu z publicznością.
Forma zaliczenia: praktyczna (gra fortepianowa)
Ocena Bardzo dobra: rozczytanie i opracowanie czterech utworów muzycznych z zakresów - formy sonatowej, polifonicznej , etiudy oraz utworu dowolnego. Trafność stylistyczna interpretacji muzycznej, prawidłowa realizacja rytmu, frazy muzycznej, artykulacji, dynamiki i agogiki. Realizacja Gam i pasaży wg podanej literatury przedmiotu.
Ocena dobra: rozczytanie i opracowanie trzech utworów muzycznych spośród następujących form - formy sonatowej, polifonicznej , etiudy oraz utworu dowolnego, prawidłowa realizacja rytmu, frazy muzycznej, artykulacji, dynamiki i agogiki. Realizacja Gam i pasaży wg podanej literatury przedmiotu.
Ocena dostateczna: rozczytanie i opracowanie dwóch utworów muzycznych spośród następujących form - formy sonatowej, polifonicznej , etiudy oraz utworu dowolnego, prawidłowa realizacja rytmu. Realizacja Gam i pasaży wg podanej literatury przedmiotu.
Ocena niedostateczna: rozczytanie mniej niż dwóch utworów muzycznych spośród następujących form - formy sonatowej, polifonicznej , etiudy oraz utworu dowolnego, nieprawidłowa realizacja rytmu. Brak realizacji Gam i pasaży wg podanej literatury przedmiotu.

Forma zaliczenia: praktyczna (gra fortepianowa)
Ocena Bardzo dobra: rozczytanie i opracowanie czterech utworów muzycznych z zakresów - formy sonatowej, polifonicznej , etiudy oraz utworu dowolnego. Trafność stylistyczna interpretacji muzycznej, prawidłowa realizacja rytmu, frazy muzycznej, artykulacji, dynamiki i agogiki. Realizacja Gam i pasaży wg podanej literatury przedmiotu.
Ocena dobra: rozczytanie i opracowanie trzech utworów muzycznych spośród następujących form - formy sonatowej, polifonicznej , etiudy oraz utworu dowolnego, prawidłowa realizacja rytmu, frazy muzycznej, artykulacji, dynamiki i agogiki. Realizacja Gam i pasaży wg podanej literatury przedmiotu.
Ocena dostateczna: rozczytanie i opracowanie dwóch utworów muzycznych spośród następujących form - formy sonatowej, polifonicznej , etiudy oraz utworu dowolnego, prawidłowa realizacja rytmu. Realizacja Gam i pasaży wg podanej literatury przedmiotu.
Ocena niedostateczna: rozczytanie mniej niż dwóch utworów muzycznych spośród następujących form - formy sonatowej, polifonicznej , etiudy oraz utworu dowolnego, nieprawidłowa realizacja rytmu. Brak realizacji Gam i pasaży wg podanej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. utwory na opanowanie techniki palcowej: zbiory etiud: C. Czerny, H. Berens, St. Heller, A. Löschorn, Sawicka - Stempniowa, Z. Romaszkowa, Fr. Chopin, Fr. Liszt
2. formy polifoniczne: utwory: J. S. Bach, Ph. E. Bach, D. Cimarosa, G. Fr. Haendel
3. formy sonatowe: zbiory sonat: Hoffmann - Rieger, M. Clementi, L. van Beethoven, W. A. Mozart, J. Haydn
4. Gamy i Pasaże wyd. PWM
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę