Historia muzyki polskiej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kinga Strycharz-Bogacz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie wiedzy o dziejach polskiej kultury muzycznej średniowiecza
C2 - Zdobycie wiedzy o dziejach polskiej kultury muzycznej renesansu
C3 - Zdobycie wiedzy o kompozytorach i ich twórczości
C4 - znajomość szerokiego kontekstu kulturowego tych zdarzeń
Wymagania wstępne
W1 - ogólna wiedza o historii muzyki powszechnej w średniowieczu
W2 - ogólna wiedza o historii muzyki powszechnej w renesansie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student prezentuje w spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu historii muzyki polskiej okresu średniowiecza i renesansu K_W03
2. Student definiuje podstawową terminologię muzykologiczną w języku polskim K_W04
3. Student różnicuje i charakteryzuje style muzyczne występujące w muzyce polskiej średniowiecza i renesansu w kontekście historycznym i społecznym K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student poprawnie stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną K_U17
2. Student samodzielnie zdobywa wiedzę muzyczną i muzykologiczną z zakresu dziejów muzyki polskiej okresu średniowiecza i renesansu K_U23

KOMPETENCJE
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy muzykologicznej i posiadanych umiejętności, a także rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności K_K01
2. Student uznaje znaczenie tradycji muzycznej (okresu średniowiecza i renesansu) i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury K_K03
Metody dydaktyczne
1. Wykład z prezentacją multimedialną
2. Uzupełnianie treści wykładu prezentacją nagrań fonicznych
Treści programowe przedmiotu
Treść programu obejmuje szczegółowe zagadnienia dotyczące rozwoju polskiej kultury muzycznej od czasów przedchrześcijańskich poprzez najstarsze zabytki muzyczne średniowiecza, twórczości przełomu średniowiecza i renesansu oraz renesansowej koncepcji muzyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę w formie ustnej odpowiedzi

Ocena niedostateczna:
(W) Student prezentuje w niespójny sposób wiedzę podstawową z zakresu historii muzyki polskiej okresu średniowiecza i renesansu
(U) Student błędnie stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną
(K) Student nie zna zakresu posiadanej przez siebie wiedzy muzykologicznej i posiadanych umiejętności, a także nie rozumie potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności

Ocena dostateczna:
(W) Student prezentuje w dostatecznie spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu historii muzyki polskiej okresu średniowiecza i renesansu
(U) Student w dostatecznym stopniu stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną
(K) Student w dostatecznym stopniu zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy muzykologicznej i posiadanych umiejętności, a także rozumie potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności

Ocena dobra:
(W) Student prezentuje w dość spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu historii muzyki polskiej okresu średniowiecza i renesansu
(U) Student poprawnie stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną
(K) Student w dobrym stopniu zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy muzykologicznej i posiadanych umiejętności, a także rozumie potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności

Ocena bardzo dobra:
(W) Student w prezentuje w spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu historii muzyki polskiej okresu średniowiecza i renesansu
(U) Student bardzo dobrze stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną
(K) Student w pełni zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy muzykologicznej i posiadanych umiejętności, a także rozumie potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
• Z dziejów polskiej kultury muzycznej, T. 1. Red. Z. Szweykowski, Kraków 1958, T. 2., Kraków 1966.
• Morawski J., Historia muzyki polskiej. Średniowiecze do 1320, Warszawa 2006.
• Morawska K., Sutkowski S., Historia muzyki polskiej: Średniowiecze: 1320-1500, Tomy 1-2, Sutkowski Ed., Warszawa 1998.
• Szweykowski Z., Kultura wokalna XVI-wiecznej Polski, Kraków 1957.
• Feicht H., Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975.
• Feicht H., Studia nad muzyka polskiego renesansu i baroku, Kraków 1980.
• Morawska K., Historia muzyki polskiej. Renesans, Warszawa 1994.
• Chomiński J., Chomińska K., Historia muzyki polskiej, cz. 1, Kraków 1989.
• Gwizdalanka D., Historia muzyki cz. 1, Warszawa 2014.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę