Historia notacji muzycznej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Gładysz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie się z systemami notacji muzycznych od kultur pierwotnych do współczesności. Znajomość zasad notacji starożytnej Grecji oraz umiejętność transkrypcji z tej notacji. Poznanie znaków charakterystycznych poszczególnych zachodnich notacji adiastematycznych i diastematycznych oraz umiejętność rozróżniania konkretnych zapisów notacyjnych.
Wymagania wstępne
Ogólna wiedza na temat historii kultury, a zwłaszcza historii muzyki na przestrzeni dziejów od starożytności do współczesności.
Znajomość współcześnie obowiązujących, ogólnie przyjętych zasad notacji muzycznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat historii notacji muzycznej poszczególnych epok w kontekście ogólnych zjawisk kultury.
2. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii notacji muzycznej na ziemiach polskich (w tym na Lubelszczyźnie)

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi rozpoznać, opisać i użytkować poszczególne utwory muzyczne zapisane przy pomocy różnych typów notacji, umieszczając je w konkretnym kontekście historycznym i kulturowym
2. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu odczytania systemów zapisu muzycznego (w odniesieniu do notacji dawnych i współczesnych), a także posiada praktyczne umiejętności całościowego przekazania zapisanego dzieła muzycznego (materiału dźwiękowego, formy i zawartych w nim idei)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi wykorzystać znajomość notacji muzycznych do określenia czasu i miejsca powstania konkretnych muzykaliów
2. Student zdaje sobie sprawę z wpływu metod zapisu muzyki na rozwój kultury muzycznej Europy i świata w perspektywie historycznej
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna, analiza rękopisów muzycznych, analiza starodruków muzycznych
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć:
1. Geneza i historia pisma,
2. Zapis muzyczny antycznej Grecji;
3. Notacje bizantyjskie oraz starosłowiańska;
4. Chorałowe notacje adiastematyczne zachodnie - paleofrankońska, bretońska, akwitańska, francuskie, niemieckie, włoskie, angielskie i hiszpańskie;
5. Chorałowe notacje literowe;
6. Chorałowe notacje diastematyczne - zachodnie oraz środkowoeuropejskie.
7. Notacja modalna
8. Notacja menzuralna
9. Notacje tabulaturowe - organowa, lutniowa, na musette, gitarowa
10. Wpływ wynalazku druku na rozwój notacji muzycznych
11. Notacja muzyczna w baroku i klasycyzmie
12. Przemiany w sposobach zapisu muzyki w XIX i XX wieku
13. Elektroniczne i komputerowe programy do notowania muzyki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych faktów i procesów zachodzących na przestrzeni historii notacji muzycznej.
(U) Student nie potrafi scharakteryzować głównych typów notacji muzycznej.
(K) Student nie ma świadomości znaczenia historycznych zapisów muzycznych dla współczesnej kultury muzycznej
Ocena dostateczna
(W) Student zna w stopniu dostatecznym podstawowe fakty i procesy zachodzące na przestrzeni historii notacji muzycznej.
(U) Student w stopniu dostatecznym potrafi scharakteryzować główne typy notacji muzycznej.
(K) Student ma dostateczną świadomość znaczenia historycznych zapisów muzycznych dla współczesnej kultury muzycznej
Ocena dobra
(W) Student zna podstawowe fakty i procesy zachodzące na przestrzeni historii notacji muzycznej.
(U) Student potrafi scharakteryzować główne typy notacji muzycznej.
(K) Student ma znaczną świadomość znaczenia historycznych zapisów muzycznych dla współczesnej kultury muzycznej
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna biegle historię fakty i procesy zachodzące na przestrzeni historii notacji muzycznej.
(U) Student swobodnie i krytycznie potrafi scharakteryzować główne typy notacji muzycznej.
(K) Student ma pełną świadomość znaczenia historycznych zapisów muzycznych dla współczesnej kultury muzycznej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography;
- Notae musicae artis. Notacja muzyczna w Polsce od XI do XVI wieku, red. E. Witkowska- Zaremba, Kraków 1999.
- Sutkowski A. Cechy paleograficzne notacji muzycznych w polskich rękopisach średniowiecznych. MMA T. 1. Kraków 1965 s. 53-68.
- Kowal R., Notacja muzyczna w polskich partyturach jazzowych 1962-1975. Funkcja, typologia, systematyka, Kraków 1999.
- Pluta M., Zasady muzyki i notacja muzyczna, Kraków 2012.
- Gancarczyk P., Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Warszawa 2001
- Bell N., Music in medieval manuscripts, Londyn 2001
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę