Kultury muzyczne świata (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kinga Strycharz-Bogacz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie zagadnień związanych z kulturami muzycznymi różnych kontynentów
C2 - Prezentacja wyników badań nad tradycją muzyczną wybranych kultur
C3 - Zapoznanie studentów z teorią i praktyką muzyczną różnych narodów
C4 - Wykształcenie u studentów umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech muzycznych kultur tradycyjnych zwłaszcza spoza tzw. europejskiego kręgu kulturowego oraz otwartości na nieznane, należące do innych tradycji systemy estetyki muzycznej
Wymagania wstępne
W1 – ogólna znajomość zagadnień z zakresu kultur muzycznych poszczególnych kręgów kulturowych
W2 – ogólna znajomość zagadnień z zakresu kultur muzycznych wybranych narodów
W3 – ogólna znajomość zagadnień z zakresu metodologicznych koncepcji badawczych wykorzystywanych przy systematyce i opisie muzycznych kultur świata
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student prezentuje w spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu kultur muzycznych świata K_W03
2. Student posiada szczegółową wiedzę w obrębie zagadnień z zakresu kultur muzycznych Europy i świata K_W04
3. Student uzasadnia na poziomie podstawowym rolę refleksji muzykologicznej w kształtowaniu kultury muzycznej K_W07
4. Student przedstawia wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego, kulturowego i społecznego K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie wybranej specjalności oraz przeprowadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym K_U05
2. Student formułuje w mowie i na piśmie problemy muzykologiczne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy dotyczące badanej kultury muzycznej K_U09
3. Student dokonuje oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej K_U11

KOMPETENCJE
1. Student uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury K_K03
2. Student docenia wagę europejskiego dziedzictwa muzycznego i troszczy się o jego zachowanie K_K06
3. Student ceni znaczenie odmiennego postrzegania życia muzycznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur K_K10
Metody dydaktyczne
1. Realizacja celu przedmiotu dokonuje się w formie wykładu.
2. Wykorzystywane są również środki audiowizualne.
3. Uzupełnieniem są merytoryczne dyskusje podejmowane przez studentów w związku z omawianą problematyką.
Treści programowe przedmiotu
1. Badania muzycznych kultur na świecie w aspekcie historycznym – wprowadzenie.
2. Główne kierunki badań nad kulturami muzycznymi świata.
3. Podstawowe kierunki badawcze w etnomuzykologii europejskiej.
4. Ogólna charakterystyka muzyki europejskiej.
5. Wybrane tradycje muzyczne Azji.
6. Tradycje muzyczne ludów Afryki.
7. Kultura muzyczna obu Ameryk.
8. Cechy charakterystyczne muzyki ludów wyspiarskich (Oceania, Filipiny, Indonezja).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę ma formę ustnej odpowiedzi.

Ocena niedostateczna:
(W) Student nie prezentuje w spójny sposób wiedzy podstawowej z zakresu kultur muzycznych świata
(U) Student nie potrafi rozpoznać i analizować różnych rodzajów wytworów kultury muzycznej w zakresie kultur muzycznych świata oraz nie umie przeprowadzać ich interpretacji z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
(K) Student nie uznaje znaczenia tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury

Ocena dostateczna:
(W) Student w dostatecznym stopniu prezentuje wiedzę podstawową z zakresu kultur muzycznych świata
(U) Student dostatecznie rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie kultur muzycznych świata oraz przeprowadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
(K) Student w dostatecznym stopniu uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury

Ocena dobra:
(W) Student prezentuje w dość spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu kultur muzycznych świata
(U) Student poprawnie rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie kultur muzycznych świata oraz przeprowadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
(K) Student uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury

Ocena bardzo dobra:
(W) Student prezentuje w całkowicie spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu kultur muzycznych świata
(U) Student bardzo dobrze rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie kultur muzycznych świata oraz przeprowadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
(K) Student w pełni uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury
Literatura podstawowa i uzupełniająca
• Czekanowska A., Kultury muzyczne Azji, Kraków 1980.
• Czekanowska A., Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec, Warszawa 2008.
• Czekanowska A., Badania nad kulturą muzyczna Azji w latach ostatnich (1963-1978), „Muzyka\" vol.25/2, 1980.
• Czekanowska A., Znaczenie autochtonicznych studiów nad muzyką afrykańską dla rozwoju teorii kultur, \"Muzyka\" vol.23/2, 1978.
• Czekanowska A., Pathways of Ethnomusicology, Warszawa 2000.
• Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe. Eclesiastical and Folk Transmission (Tradycyjne kultury muzyczne w Europie środkowo-wschodniej. Przekaz eklezjalny i ludowy), edited by Piotr Dahlig, Warsaw 2009.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę