Chór (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Pecka
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z wartościowym repertuarem chóralnym zróżnicowanym pod względem stopnia trudności, techniki wykonawczej, stylu, epoki itp., nabycie praktycznych umiejętności w ramach wykonawstwa zespołowego, rozwijanie indywidualnych uzdolnień wokalnych oraz praca nad emisją i skalą głosu, właściwą barwą i brzmieniem całego chóru. Opanowanie szeregu zagadnień dotyczących pracy z chórem. Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno -emisyjnej.
Wymagania wstępne
umiejętność czytania nut, dobry słuch, poczucie rytmu, warunki głosowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość podstawowego repertuaru chóralnego kompozytorów polskich i obcych od Renesansu do współczesności. M_W20
UMIEJĘTNOŚCI
Znajomość zasad wykonawczych i kryteriów stylistycznych wybranych utworów M_U26
Dysponowanie praktycznymi umiejętnościami w ramach muzykowania zespołowego, M_U28
Umiejętności prawidłowego odczytania i właściwej realizacji tekstu nutowego utworów chóralnych w odniesieniu do charakteru, stylu i formy muzycznej M_29.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Przygotowanie do współpracy z wokalistami i instrumentalistami w ramach wykonawstwa muzyki a cappella i oratoryjno - kantatowej M_K11.
Metody dydaktyczne
Praktyczna (ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe, ćwiczenia dykcji, rozśpiewanie chóru)
Asymilacja wiedzy (nauka utworów i prezentacja na koncertach oraz podczas uroczystości uniwersyteckich)  
Treści programowe przedmiotu
1) Problematyka techniki wokalnej: emisja głosu, brzmienie, barwa, intonacja, frazowanie.
2) Realizacja podstawowych elementów dzieła muzycznego podczas śpiewania w zespole.
3) Problematyka wykonawstwa muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej.
4) Opracowanie wybranych pozycji z polskiej i światowej literatury z uwzględnieniem różnych stylów muzycznych i obsad wykonawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
50% - obecność na zajęciach
25% - przygotowanie i aktywność na zajęciach
25% - prawidłowa realizacja ćwiczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura przedmiotu: Utwory wokalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów polskich i obcych od renesansu do współczesności.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę