Harmonia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie zasad harmonii funkcyjnej dur-moll.
C2- Nabycie umiejętności w zakresie doboru i wyboru akordów odpowiednich dla harmonizacji danej melodii z uwzględnieniem określonych założeń stylistycznych.
C3- Rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni harmonicznej.
C4- Nabycie umiejętności pisemnej realizacji zadań harmonicznych.
C5- Wykształcenie umiejętności rozumienia i analizy harmoniki utworów wielogłosowych.
C6- Poznanie konstrukcji i naturalnych podstaw struktur akordowych muzyki europejskiej XVII-XX wieku.
C7- Poznanie reguł panujących w harmonii z uwzględnieniem epok historycznych oraz ukazanie jej powiązań z innymi elementami dzieła muzycznego (melodyka, faktura, budowa formalna)
Wymagania wstępne
W1- Znajomość fundamentalnych zasad muzyki.
W2- Ogólna orientacja w historii muzyki.
W3- Słuch muzyczny umożliwiający świadomą percepcję współbrzmień.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student nabywa praktyczną wiedzę dotyczącą reguł harmonii - M_W15
2. Student nabywa praktyczną wiedzę w zakresie budowy utworów wielogłosowych oraz poznaje niezbędną terminologię - M_W03
3. Student nabywa wiedzę w zakresie kreatywnej interpretacji reguł harmonii prezentowanych w podręcznikach dydaktycznych - M_W13

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student nabywa umiejętności wartościowania zasad harmonii - M_U01
2. Student nabywa umiejętności samodzielnego doboru środków harmonicznych przy harmonizowaniu danej melodii - M_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student pogłębia swoją umiejętność kreatywnego myślenia - M_K02
2. Student efektywnie organizuje własną pracę stosując wiedzę i umiejętności z zakresu harmonii - M_K03
Metody dydaktyczne
Metoda warsztatowa, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza partytur z dyskusją, ćwiczenia praktyczne.
Treści programowe przedmiotu
harmonizacja melodii, realizacja basso continuo, modulacje, faktura dzieła muzycznego, analiza harmoniczna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie opanował rządzących systemem funkcyjnym reguł i nie umie dokonać samodzielnej analizy harmonicznej dzieła muzycznego. Student nie rozumie istoty budowy struktur harmonicznych oraz nie zna sposobów łączenia akordów. Nie posiada wiedzy, która by pozwoliła mu dokonać analizy harmonicznej utworów muzycznych. Student nie ma ogólnej wiedzy na temat języka harmonicznego różnych okresów historycznych.
(U) - Student nie potrafi dokonać interesującej harmonizacji danej melodii. Student nie zna podstaw konstrukcyjnych języka harmonicznego XVII i XVIII wieku (analiza i realizacja basso continuo) oraz nie ma świadomości istnienia powiązań między regułami harmonii, a fakturą dzieła muzycznego.
(K) - Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w sytuacjach profesjonalnych.

Ocena dostateczna
(W) - Student w stopniu dostatecznym opanował rządzące systemem funkcyjnym reguły i umie dokonać samodzielnej analizy harmonicznej dzieła muzycznego w stopniu dostatecznym. Student nie rozumie w pełni istoty budowy struktur harmonicznych oraz zna jedynie podstawowe sposoby łączenia akordów. Nie posiada też wiedzy, która by pozwoliła mu dokonać pełnej analizy harmonicznej utworów muzycznych. Student ma dość pobieżną wiedzę na temat języka harmonicznego różnych okresów historycznych.
(U) - Student potrafi w stopniu dostatecznym dokonać harmonizacji danej melodii. Student zna wybiórczo podstawy konstrukcyjne języka harmonicznego XVII i XVIII wieku (analiza i realizacja basso continuo) oraz nie ma pełnej świadomości istnienia powiązań między regułami harmonii, a fakturą dzieła muzycznego.
(K) - Student potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach profesjonalnych.

Ocena dobra
(W)- Student w stopniu dobrym opanował rządzące systemem funkcyjnym reguły i umie dokonać samodzielnej analizy harmonicznej dzieła muzycznego w stopniu dobrym. Student rozumie dość dobrze istotę budowy struktur harmonicznych oraz zna większość sposobów łączenia akordów. Posiada dość dobrą wiedzę pozwalającą mu na dokonanie dość dokładnej analizy harmonicznej utworów muzycznych. Student ma dość dobrą wiedzę na temat języka harmonicznego różnych okresów historycznych.
(U)- Student potrafi w stopniu dobrym dokonać harmonizacji danej melodii. Student zna dość dobrze podstawy konstrukcyjne języka harmonicznego XVII i XVIII wieku (analiza i realizacja basso continuo) oraz ma dość dobrą świadomość istnienia powiązań między regułami harmonii, a fakturą dzieła muzycznego.
(K)- Student potrafi dość dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach profesjonalnych.

Ocena bardzo dobra
(W)- Student rozumie istotę budowy struktur harmonicznych oraz zna sposoby łączenia akordów. Ponadto zna fundamenty systemu funkcyjnego dur-moll oraz naukowe uzasadnienie podręcznikowych reguł. Posiada wiedzę, która pozwoli mu dokonać analizy harmonicznej utworów muzycznych. Student posiada również ogólną wiedzę na temat języka harmonicznego tych okresów historycznych, które istniały przed i po obowiązywaniu tzw. \\\"systemu funkcyjnego dur-moll\\\".
(U)- Student potrafi dokonać interesującej harmonizacji danej melodii. Student zna też podstawy konstrukcyjne języka harmonicznego XVII i XVIII wieku (analiza i realizacja basso continuo) oraz ma świadomość istnienia powiązań między regułami harmonii, a fakturą dzieła muzycznego, zwłaszcza chóralną.
(K)- Student potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach profesjonalnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Sikorski, Harmonia, cz. I i II, Kraków 1996; K. Sikorski, Ćwiczenia z harmonii, Kraków 1996; F. Wesołowski, Basso continuo – teoria i praktyka, Łódź 2002; J.M. Chomiński, Historia harmonii i kontrapunktu, Kraków, 1990; F. Wesołowski, Nauka harmonii, Łódź 1997; J. Targosz, Podstawy harmonii funkcyjnej, Kraków 1993; F. Wesołowski, Materiały do ćwiczeń harmonicznych, Kraków 1996; F. Wesołowski, Rozwój systemu tonalnego dur–moll, Warszawa 2006; A. Poszowski, Harmonia systemu tonalnego dur – moll, Gdańsk 2001; J. Gawlas, Harmonia funkcyjna, Kraków 1973;
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę