Style i literatura muzyczna - Antyk i Średniowiecze (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mieczysław Śmierciak
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie kultury muzycznej funkcjonującej w starożytnej Grecji i Rzymie.
C2 - Poznanie podstawowych form muzycznych funkcjonujących w okresie Antyku i Średniowiecza w kręgu kultury europejskiej (basen Morza Śródziemnego).
C3 - Poznanie form muzycznych i dzieł powstałych w kręgu chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego.
Wymagania wstępne
W 1 – równoległe lub wcześniejsze uczęszczanie na wykład z Historii Muzyki Antyku i Średniowiecza.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin muzykologicznych - M_W06
2. Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei muzykologicznej - M_W08
3. Student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej okresu Antyku i Średniowiecza - M_W19
4. Student posiada znajomość elementów dzieła muzycznego, wzorców budowy formalnej utworów powstałych w okresie Antyku i Średniowiecza - M_W21
5. Student posiada znajomość tradycji wykonawczy różnych stylów muzyki Antyku i Średniowiecza - M_W24

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury, mające na celu scharakteryzować główne elementy stylistyczne literatury muzycznej okresu Antyku i Średniowiecza - M_U14
2. Student potrafi rozpoznawać różne dzieła kultury muzycznej Antyku i Średniowiecza (kompozycje, kompozytorów i style muzyczne) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym - M_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Prezentacja muzyki z wykorzystaniem systemów audio-video, fonoteki, wideoteki oraz Internetu. Referaty przygotowywane przez studentów.
Treści programowe przedmiotu
Funkcjonowanie muzyki w życiu społecznym Starożytnej Grecji.
Muzyka Starożytnego Rzymu.
Muzyka Bizantyjska - specyfika, podstawowe formy, stylistyka, duchowość bizantyjska.
Style wokalne chorału gregoriańskiego.
Formy chorału gregoriańskiego.
Dramat liturgiczny.
Średniowieczna muzyka świecka - trubadurzy, minnesingerzy.
Polifonia średniowieczna - organum.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie potrafi opisać w sposób ogólny kultury muzycznej funkcjonującej w starożytnej Grecji i Rzymie oraz nie ma wiedzy na temat poszczególnych stylów wokalnych chorału gregoriańskiego i różnych form muzycznych funkcjonujących w liturgii.
(U) - Student nie potrafi rozpoznać przynajmniej 1/3 zaprezentowanych (odtworzonych) utworów muzycznych powstałych w okresie Antyku i Średniowiecza, rozpoznać ich kompozytorów i przyporządkować do określonego stylu muzycznego. Student nie napisał i nie przedstawił zadanego tematu referatu.
(K) - Student nie ma świadomości potrzeby poszerzania swojej wiedzy.

Ocena dostateczna
(W) – Student potrafi opisać w sposób ogólny kulturę muzyczną funkcjonującą w starożytnej Grecji i Rzymie oraz ma ogólną wiedzę na temat poszczególnych stylów wokalnych chorału gregoriańskiego i różnych form muzycznych funkcjonujących w liturgii.
(U) - Student potrafi rozpoznać przynajmniej 1/3 zaprezentowanych (odtworzonych) utworów muzycznych powstałych w okresie Antyku i Średniowiecza, rozpoznać ich kompozytorów i przyporządkować do określonego stylu muzycznego. Student napisał i przedstawił referat na temat zadanego stylu muzycznego.
(K) - Student ma świadomość potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy.

Ocena dobra
(W) – Student potrafi opisać większość elementów kultury muzycznej funkcjonującej w starożytnej Grecji i Rzymie oraz ma dobrą wiedzę na temat poszczególnych stylów wokalnych chorału gregoriańskiego i różnych form muzycznych funkcjonujących w liturgii.
(U) - Student potrafi rozpoznać ponad połowę zaprezentowanych (odtworzonych) utworów muzycznych powstałych w okresie Antyku i Średniowiecza, rozpoznać ich kompozytorów i przyporządkować do określonego stylu muzycznego. Student napisał i przedstawił referat na temat zadanego stylu muzycznego.
(K) - Student ma świadomość potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy i jest otwarty na nowe idee w zakresie stylistyki muzycznej.

Ocena bardzo dobra
(W) – Student potrafi szczegółowo opisać kulturę muzyczną funkcjonującą w starożytnej Grecji i Rzymie oraz ma szeroką wiedzę na temat poszczególnych stylów wokalnych chorału gregoriańskiego i różnych form muzycznych funkcjonujących w liturgii.
(U) - Student potrafi rozpoznać niemal wszystkie zaprezentowane (odtworzone) utwory muzyczne powstałe w okresie Antyku i Średniowiecza, rozpoznać ich kompozytorów i przyporządkować do określonego stylu muzycznego. Student napisał i przedstawił referat na temat zadanego stylu muzycznego.
(K) - Student ma świadomość potrzeby systematycznego poszerzania swojej wiedzy i jest otwarty na nowe idee w zakresie stylistyki muzycznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Chomiński J., Chomińska Wilkowska K. Historia muzyki, T. 1, PWM 1989.
Grout D.J. A history of western music, Nowy Jork - Londyn 1980, s. 1-292.
Sachs C. Muzyka w świecie starożytnym, PWM 1988.
Hintz E. Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000.
Hintz E. Chorał gregoriański, Pelplin 1999.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę