Psychologia ogólna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z dziedziną nauki, jaką jest psychologia, jej historią, podstawowymi założeniami, celami i głównymi działami
C2 – zaprezentowanie studentom różnych ujęć – klasycznych i współczesnych, w których wyjaśniane jest psychologiczne funkcjonowanie człowieka, przybliżenie im wybranych aspektów psychologicznego funkcjonowania człowieka oraz różnych wymiarów ludzkiej psychiki
C3 – przybliżenie studentom podstaw badań prowadzonych w psychologii oraz głównych metod badawczych w nich wykorzystywanych
Wymagania wstępne
W1 – posiadanie wiedzy ogólnej o człowieku na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna wybrane koncepcje człowieka (NR1A_W04)
2. Student posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym (NR1A_W05)
3. Student zna podstawowe i współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (NR1A_W09)
4. Student posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie (NR1A_W12)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań (NR1A_U02)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki (NR1A_K05)
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, prezentacja video
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do psychologii - psychologia potoczna
Psychologia jako nauka (przedmiot, cel oraz metody psychologii)
Główne działy psychologii – psychologia teoretyczna i stosowana
Historia myśli psychologicznej
Klasyczne szkoły psychologii (strukturalizm, funkcjonalizm, behawioryzm, psychologia postaci, psychoanaliza)
Procesy poznawcze
Pamięć i uczenie się
Myślenie i rozwiązywanie problemów
Uzdolnienia. Inteligencja
Osobowość i elementy jej struktury
Podstawowe metody badań psychologicznych
Problemy etyczne w psychologii
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna wybranych koncepcji człowieka
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym
(W) - Student nie zna podstawowych i współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, nie rozumie różnorodnych uwarunkowań tych procesów
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie
(U) - Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
(K) - Student nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i cudzą pracą, nie poszukuje optymalnych rozwiązań
Ocena dostateczna:
(W) - Student na niskim poziomie zna wybrane koncepcje człowieka
(W) - Student posiada na niskim poziomie wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym
(W) - Student w niewielkim stopniu zna podstawowe i współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
(W) - Student posiada niewystarczającą wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie
(U) - Student niewystarczająco potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
(K) - Student w niewielkim stopniu dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą
Ocena dobra:
(W) - Student w dużym stopniu zna wybrane koncepcje człowieka
(W) - Student posiada na dobrym poziomie wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym
(W) - Student na poziomie dobrym zna podstawowe i współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, w dużym stopniu rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
(W) - Student posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie
(U) - Student potrafi w dużym stopniu wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
(K) - Student w dużym stopniu dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student bardzo dobrze zna wybrane koncepcje człowieka
(W) - Student posiada na bardzo dobrym poziomie wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym
(W) - Student bardzo dobrze zna podstawowe i współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
(W) - Student posiada na bardzo dobrym poziomie wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie
(U) - Student bardzo dobrze potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
(K) - Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Łukaszewski W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP.
Mietzel G. (1998). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.
Myers D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka.
Rathus S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.
Sternberg R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.
Strelau J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. (t. 1). Gdańsk: GWP.
Tavris C., Wade C. (1999). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka.
Tomaszewski T. (red.) (1995). Psychologia ogólna. Warszawa: PWN.
Zimbardo P. G. (2005). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
Literatura uzupełniająca:
Kozielecki J. (1996). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. „Żak”.
Oleś P. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Stemplewska-Żakowicz K. (2011). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.
Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: WaiP.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin