Logika (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Łach
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. utrwalenie wiedzy zdobytej na wykładach;
2. wyćwiczenie umiejętności w zakresie wykonywania czynności badawczych, analizy ich rezultatów;
3. utrwalanie postaw racjonalnych i krytycznych, a zarazem postaw otwartości w komunikacji.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
1. posiada podstawową wiedzę o języku jako narzędziu poznania i komunikacji (jego strukturze, typach, funkcjach); zna elementarne zagadnienia metodologii nauk: K_W03; K_W04
2. w stopniu elementarnym zna podstawowe rachunki logiczne (sylogistyka, klasyczny rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów I stopnia): K_W04
3. zna najistotniejsze warunki poprawności głównych czynności wiedzotwórczych oraz zasady racjonalnej dyskusji i sposoby manipulacji w komunikacji interpersonalnej: K_Wo4, K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
1. umie rozpoznać funkcje komunikatów językowych oraz interpretowania pełnej ich treści (w tym wydobywania presupozycji implikatury) oraz analizować podteksty: K_U03, K_U04
2. umie przeanalizować teksty pod kątem poprawności rozumowań oraz założeń i wykazać to w dyskusji: K_U03, K_U09, K_U10
3. umie samodzielnie poszukiwać wiedzy, formułować problemy i hipotezy badawcze; potrafi rozpoznać przynajmniej niektóre zabiegi manipulacyjne wykorzystywane w dyskursach i na nie reagować: K_U03, K_U04, K_U09, K_U11, K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest świadomy wagi etycznych zasad w komunikacji interpersonalnej; zajmuje postawę krytycyzmu a zarazem rzetelności otwartości w dyskursie tak naukowym jak i publicznym: K_K02, K_K05, K_K07
2. ma odwagę wyrażania i bronienia swych sądów, by stać się racjonalnym i aktywnym uczestnikiem życia zawodowego i społecznego: K_K02, K_K05, K_K08, K_K10
Metody dydaktyczne
ćwiczenia konwencjonalne; praca z tekstem; skrypt w formie elektronicznej jako pomoc naukowa
Treści programowe przedmiotu
1. Semiotyka jako nauka o języku.
2. Semiotyczna charakterystyka języka: definicja języka, definicja znaku, znaki formalne i instrumentalne, reguły używania znaków językowych, typy języków, funkcje poznawcze i pozapoznawcze języka.
3. Kategorie składniowe wyrażeń: zdania, nazwy, funktory i operatory; zdania praktyczne.
4. Komunikat językowy: kontekstowy charakter komunikatu – treść jawna i faktycznie zakomunikowana; presupozycje zdań; implikatura konwersacyjna; błędy w słownym przekazywaniu myśli;
5. Porządkowanie dziedziny przedmiotowej: podział logiczny i klasyfikacja, typologizacja, partycja, porządkowanie liniowe, błędy operacji porządkowania.
6. Elementy teorii definiowania: rodzaje definicji, warunki poprawności definicji, błędy definiowania, zabiegi zastępujące definicje, tzw. definicje perswazyjne i metaforyczne.
7. Logika erotetyczna (elementy teorii pytań): struktura i rodzaje pytań; warunki racjonalnego stawiania pytań, pytania podchwytliwe i sugestywne., rola pytań w dyskusji
8. Elementy teorii wnioskowań: wnioskowania niezawodne: dedukcyjne, indukcja enumeracyjna zupełna i matematyczna oraz (b) uprawdopodobniające: indukcja enumeracyjna niezupełna, wnioskowanie przez analogię, indukcja eliminacyjna (kanony Milla); błędy wnioskowań;
9. Elementy teorii dyskusji: typy dyskusji; ustalanie przedmiotu dyskusji; zasady dyskutowania; uzasadnienie tezy a przekonanie do akceptacji tezy; argumentacja (w tym: badanie struktury argumentów); zabiegi perswazyjne (chwyty erystyczne); strategie erystyczne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
kolokwium pisemne na ocenę, przynajmniej 2 w semestrze; aktywność podczas zajęć oraz przygotowanie do zajęć weryfikowana poprzez referowanie treści wykładów oraz kartkówki, których wyniki nie stanowią podstawy oceny, aczkolwiek mogą być brane pod uwagę określaniu oceny końcowej.

na ocenę niedostateczną: student nie potrafi rozwiązań co najmniej połowy zadań praktycznych; nie zna podstawowych definicji z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk.
na ocenę dostateczną: student potrafi rozwiązań co najmniej połowę zadań praktycznych; zna podstawowe definicje z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk; potrafi wymienić rozmaite teorie i wprowadzone podziały z zakresu tych dziedzin i z pomocą prowadzącego niektóre omówić;
na ocenę dobrą: student samodzielnie potrafi rozwiązać co najmniej 75% zadań praktycznych; zna biegle podstawowe definicje z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk; potrafi omówić rozmaite teorie i wprowadzone podziały z zakresu tych dziedzin; z pomocą prowadzącego potrafi przedyskutować problemy związane z omówionymi rozwiązaniami z tych dziedzin;
na ocenę bardzo dobrą: student rozwiązuje ponad 90% zadań praktycznych; odpowiada poprawnie na niemal wszystkie pytania z zakresu omówionych podziałów i teorii logiki, semiotyki i metodologii nauk; potrafi samodzielnie pokazać problemy związane z niektórymi rozwiązaniami w tych dziedzinach; samodzielnie potrafi sformułować możliwe odpowiedzi na te problemy i umie argumentować na ich rzecz.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Borkowski, L., Elementy logiki formalnej, Warszawa 1974.
2. Szymanek, K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001.
3. Trzęsicki, K., Logika. Nauka i Sztuka, Białystok 1996
4. Ziembiński, Z., Logika Praktyczna, (wiele wydań; podręcznik najistotniejszy).

Literatura uzupełniająca:
1. Ajdukiewicz, K., Logika Pragmatyczna, Warszawa 1975.
2. Hołówka, T, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005.
3. Marciszewski, W., Sztuka Dyskutowania, Warszawa 1994.
4. Marciszewski W., Sztuka rozumowania w świetle Logiki, Warszawa 1994.
5. Mała Encyklopedia Logiki, (MEL), Wrocław 1988.
6. Perelman, Ch., Imperium retoryki, Warszawa 2002
7. Pirie, M., Logika zwyciężania sporów, Gliwice 2006.
8. Przybyłowski, J., Logika z ogólną metodologią nauk, Gdańsk, 1997.
9. Schopenhauer, A., Erystyka, (wiele wydań).
10. Szymanek K, Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji, Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2003.
11. Tokarz, M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006
12. Trzęsicki, K. Logika z elementami semiotyki i retoryki, Białystok 2009
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę